تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 451
  • بازدید دیروز : 1300
  • بازدید کل : 331306

مطالعه تطبیقی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد بر اساس مدل سه شاخگی اهرنجانی


مطالعه تطبیقی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد بر اساس مدل سه شاخگی اهرنجانی

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد می‌باشد. روش تحقیق توصیفی- پیمایشی بوده و برای جمع‌آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه محقق ساخته‌ای با پایایی 86/0 استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد در شهرستان ساوه بوده و نمونه‌گیری به صورت تصادفی و با استفاده از جدول مورگان انجام‌گرفته که نتایج آن شامل81 نفر از کارکنان بانک ملی و 32 نفر از کارکنان بانک پاسارگاد است. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون تی، تحلیل عاملی و فریدمن استفاده گردیده است. نتایج پژوهش نشان داد، بين دیدگاه کارکنان بانک ملی و پاسارگاد در خصوص عوامل زمینه‌ای، ساختاری و رفتاری موثر بر رضایت شغلی تفاوت معناداري وجود دارد به طوری که مهم‌ترین عوامل رضایت شغلی در بانک ملی به ترتیب: ارتقاء بر اساس شایسته‌سالاری،تاکید مدیران بر انگیزش کارکنان، وجود عدالت و انصاف در مورد تمامی کارکنان و در بانک پاسارگاد تاکید مدیران بر انگیزش کارکنان،توجه به روحیه تلاش و پشتکار و پرداخت‌ها با عنایت به شایستگی‌ها می‌باشند.

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول. 2

1–1 مقدمه3

1–2 بیان مسئله4

1–3 ضرورت و اهمیت تحقیق. 6

1–4 اهداف تحقیق. 7

1-5 سؤالات تحقیق. 8

1-6 روش های جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده ها8

1-7 قلمرو تحقیق. 9

1-8 چهارچوب نظری ومدل مفهومی تحقیق........................................................................................9

1-9رابطه میان مولفه ها و سئوال های پرسشنامه ................................................................................10

1-10تعاریف عملیاتی تحقیق ..............................................................................................................12

فصل دوم14

مقدمه15

2-1 مبانی نظری و ادبیات تحقیق. 16

2-1-1 مطالعات جامعه‌شناختی (1858- 1917)16

2-1-2 بررسی‌های روان‌شناسان. 17

2-1-3 نظریه‌ها18

2-1-4 تعریف شغل. 23

2-1-5 عوامل انتخاب شغل. 24

2-1-6 تعریف رضایت.. 24

2-1-7 تعریف رضایت شغلی. 25

2-1-8 رضایت شغلی معیاری برای کیفیت زندگی شغلی. 26

2-1-9 رضایت شغلی و تولید. 28

2-1-10 عوامل تعیین‌کننده رضایت شغلی. 29

2-1-11 آثار وجود رضایت شغلی. 34

2-1-12 اندازه‌گیری رضایت شغلی. 35

2-2 تحقیقات خارجی. 41

2-3 تحقیقات داخلی. 49

2-4 تاریخچه بانک ملی ....................................................................................................................51

نتیجه‌گیری. 53

فصل سوم55

مقدمه56

3–1 روش تحقیق. 56

3–2 جامعه آماری. 56

3–3 نمونه آماری و روش نمونه‌گیری. 57

3–4 متغیرهای تحقیق. 58

3–5 ابزار جمع‌آوری اطلاعات.. 58

3–6 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها59

فصل چهارم60

مقدمه .....................................................................................................................................................61

4-1 توصیف یافته‌های تحقیق. 61

4-2) نتایج استنباطی تحقیق. 73

فصل پنجم. 88

مقدمه89

5–1 خلاصه نتایج تحقیق. 89

5-2 بحث و نتیجه‌گیری. 90

پیشنهاد‌ها92

5-3-1 پیشنهاد‌ها حاصل از تحقیق. 92

5-3-2 پیشنهاد‌ها برای محققین بعدی. 94

5-4 محدودیت‌ها94

5-4-1 محدودیت‌هایی که توسط محقق تعیین می‌شوند:94

1-4-2) محدودیت‌های خارج از کنترل محقق. 94

فهرست منابع. 95

پیوست‌ها102

 

فهرست جداول

جدول (1-1): متغیرهای مطرح‌شده در تحقیق و سؤالات مطرح‌شده....................................................11

جدول 3-1- جدول مورگان...................................................................................................................57

جدول 3-2، روش‌های تحقیق...............................................................................................................59

جدول 4- 1 خصوصیات جمعیت شناختی نمونه‌های تحقیق................................................................61

جدول4-2، مقیاس‌های توصیفی داده‌های مربوط بهعوامل ساختاری رضایت شغلی.........................62

جدول 4-3، مقیاس‌های توصیفی داده‌های مربوط به عوامل زمینه‌ای رضایت شغلی..........................63

جدول 4-4، مقیاس‌های توصیفی داده‌های مربوط به عوامل رفتاری رضایت شغلی.............................63

جدول 4-5- آمار توصیفی....................................................................................................................65

جدول 4-6- انطباق پست و شرایط احراز شغل...................................................................................66

جدول4-7- ارتقاء براساس شايسته سالار...........................................................................................66

جدول 4-8- پرداخت‌ها و پاداش‌ها با عنايت به شايستگي‌ها...............................................................66

جدول 4-9- وجود عدالت و انصاف در مورد تمام کارکنان................................................................67

جدول 4-10- حاکميت ضوابط شغلي و سازماني..................................................................................67

جدول 4-11- انجام کارها به صورت تيمي  و گروهي...........................................................................67

جدول 4-12- تقدير از مشورت و مشارکت کارکنان.............................................................................68

جدول 4-13- هدايت و حمايت مديريتي در تمام کارها.......................................................................68

جدول 4-14- توجه به هماهنگي با مجموعه عليرغم تخصص گرايي...................................................68

جدول 4-15- توجه به برنامه آموزشي و ارتقاءکارکنان........................................................................69

جدول 4-16- شفاف‌سازی قوانين و مقررات.........................................................................................69

جدول 4-17- برگزاری سمينارهاي علمي و تخصصي..........................................................................69

جدول 4-18- استفاده از تكنولوژي‌هاي جديد.......................................................................................70

جدول 4-19- واكنش سريع به رقبا........................................................................................................70

جدول 4-20- توسعه خدمات جديد بانكي............................................................................................70

جدول 4-21- تاکيد مديران بر انگيزش کارکنان.....................................................................................71

جدول 4-22- توجه به خلاقيت و نوآوري............................................................................................71

جدول 4-23- توجه مديران به روحيه تلاش و پشتکار کارکنان.............................................................71

جدول 4-24- تعهد و وفاداري مديريت و کارکنان................................................................................72

جدول 4-25- تعهد مديران به ارائه بازخورد به کارکنان........................................................................72

جدول 4-26- وجود تفاهم و اعتماد متقابل مديران و کارکنان...............................................................72

جدول 4-27، نتایج آزمون t مستقل برای بررسی تفاوت میان دیدگاه کارکنان بانک ملی و پاسارگاد در خصوص عوامل ساختاری موثر بر رضایت شغلی..................................................................................73

جدول 4-28، نتایج آزمون t مستقل برای بررسی تفاوت میان دیدگاه کارکنان بانک ملی و پاسارگاد در خصوص عوامل زمینه‌ای موثر بر رضایت شغلی....................................................................................74

جدول 4-29، نتایج آزمون t مستقل برای بررسی تفاوت میان دیدگاه کارکنان بانک ملی و پاسارگاد در خصوص عوامل محتوایی موثر بر رضایت شغلی....................................................................................75

جدول 4-30، آزمون KMO و بارتلت براي مطلوب بودن تحليل عاملي..............................................76

جدول 4-31- محاسبه میزان تعیین‌کننده‌ی ابعاد.....................................................................................77

جدول 4-32- واریانس کل توضیح شده................................................................................................78

جدول 4-33- ماتریس ابعاد...................................................................................................................79

جدول 4-34- آزمون کرویت بارتلت و KMO....................................................................................80

جدول 4-35- محاسبه میزان تعیین‌کننده ابعاد.......................................................................................81

جدول 4-36- واریانس کل توضیح شده................................................................................................82

جدول 4-37- ماتریس ابعاد...................................................................................................................83

جدول 4-38- معنادار بودن رتبه‌بندی توسط آزمون فریدمن.................................................................84

جدول 4-39- اولویت‌بندی توصیفی ابعاد توسط آزمون فریدمن..........................................................85

جدول4-40- معنادار بودن رتبه‌بندی توسط آزمون فرید من...............................................................86

جدول 4-41- اولویت‌بندی توصیفی ابعاد توسط آزمون فریدمن..........................................................86


مبلغ قابل پرداخت 21,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۸ آذر ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 156

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.