تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 3692
  • بازدید دیروز : 292
  • بازدید کل : 306486

بررسی رابطه بین رهبری خدمتگزار با اعتماد سازمانی و توانمندسازی کارکنان در شرکت گاز استان ....


بررسی رابطه بین رهبری خدمتگزار با اعتماد سازمانی و توانمندسازی کارکنان در  شرکت گاز استان ....

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی رابطه رهبری خدمتگزار با اعتماد سازمانی و توانمندسازی کارکنان در شرکت گاز استان .... انجام شده است. جامعه آماری در این تحقیق، کارکنان شرکت گاز استان .... به تعداد 459 نفر و نمونه آماری شامل 329 نفر از کارکنان این شرکت می باشد. ابزار گردآوری داده ها از طریق پرسشنامه محقق ساخته بوده و پایایی این ابزار از طریق آلفای کرونباخ برابر 97/0 به دست آمده است. در تحلیل استنباطی به منظور بررسی کلیه فرضیه هاي پژوهش از آزمون همبستگي پيرسون، آزمون t مستقل و تحليل مسير استفاده شده است.نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان داد که در شرکت گاز استان .... تفاوت معناداری بین ادراک کارکنان و مدیران از رهبری خدمتگزار وجود ندارد و همچنین بین رهبری خدمتگزار با اعتماد سازمانی و توانمندسازی کارکنان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. در خارج از كشور در خصوص رهبري خدمتگزار به عنوان يك تئوري جديد مطالعاتی صورت گرفته و ابزارهايي نيز به منظور سنجش رهبري خدمتگزار ارائه شده است. همچنین در سالهای اخیر در تحقيقاتی تجربي، رابطه رهبري خدمتگزار با رضايت شغلی مورد بررسی قرار گرفته است. در ایران در قالب یک پایان نامه کارشناسی ارشد- حضرتی(1388)،دانشکده مدیریت دانشگاه تهران_ و یک رساله دکتری- دلخوش کسمایی(1391)، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی- اثر رهبری خدمتگزار بر اعتماد سازمانی و توانمندسازی کارکنان، مقایسه ابعاد سبک رهبری خدمتگزار در دو گروه کارکنان و مدیران، الگوی مطلوب رهبری خدمتگزار در راستای تعالی سازمانی، و چگونگی تأثیر رهبری خدمتگزار بر تعالی سازمانی از طریق فرهنگ سازمانی و نیز رابطه رهبر – پیرو مورد مطالعه قرار گرفته است.

کلمات کلیدی:رهبری خدمت گزار، اعتمادسازمانی، توانمندسازی کارکنان، شرکت گاز استان .....

 

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده.................................................................................................................................................................................۱

۱- کلیات تحقیق..........................................................................................................................................................۳

۱-۱:مقدمه.........................................................................................................................................................................3

۲-۱:بیان مسأله................................................................................................................................................................۴

۳-۱:اهمیت و ضرورت تحقیق.......................................................................................................................................6

۱-۳-۱:اهمیت و ضرورت وجود اعتماد در سازمان...................................................................................................6

۲-۳-۱:اهمیت و ضرورت وجود توانمندی کارکنان در سازمان.............................................................................۷

۳-۳-۱:اهمیت و ضرورت رهبری خدمتگزار در سازمان..........................................................................................۹

۴-۱: فرضیه‌های تحقیق..............................................................................................................................................۱۰

۵-۱: اهداف اساسی از انجام تحقیق..........................................................................................................................۱۰

۶-۱: قلمرو تحقیق........................................................................................................................................................1۱

۱-۶-۱: قلمرو زمانی.....................................................................................................................................................1۱

۲-۶-۱: قلمرو موضوعی...............................................................................................................................................1۱

۳-۶-۱: قلمرو مکانی....................................................................................................................................................1۱

۷-۱: تعریف واژه‌ها و اصطلاحات...............................................................................................................................1۱

۸-۱: خلاصه فصل.........................................................................................................................................................11

۲- ادبیات تحقیق.......................................................................................................................................................13

۱-۲: رهبری خدمتگزار................................................................................................................................................13

۱-۱-۲: مقدمه...............................................................................................................................................................13

۲-۱-۲: تئوری رهبری خدمتگزار..............................................................................................................................15

۳-۱-۲: تکامل رهبری خدمتگزار..............................................................................................................................2۶

۴-۱-۲: اهمیت رهبری خدمتگزار.............................................................................................................................2۷

۵-۱-۲: رهبری تحول آفرین......................................................................................................................................2۹

۶-۱-۲: مدیریت بر مبنای استثنا..............................................................................................................................3۳

۷-۱-۲: رهبری بی‌تفاوت.............................................................................................................................................3۳

۸-۱-۲: رهبری تبادلی.................................................................................................................................................3۴

۹-۱-۲: تئوری رهبری خدمتگزار پترسون..............................................................................................................3۴

۲-۲: اعتماد سازمانی...................................................................................................................................................3۷

۱-۲-۲: مفهوم اعتماد..................................................................................................................................................3۷

۲-۲-۲: اعتمادسازی.....................................................................................................................................................3۸

۳-۲-۲: ابعاد اعتماد......................................................................................................................................................3۹

۴-۲-۲: رهبری خدمتگزار و اعتماد سازمانی..........................................................................................................۴۲

۵-۲-۲: نتیجه‌گیری.....................................................................................................................................................4۳

۳-۲: توانمندسازی........................................................................................................................................................4۳

۱-۳-۲: تعاریف توانمندسازی.....................................................................................................................................4۴

۲-۳-۲: رویکردهای توانمندسازی.............................................................................................................................4۶

۳-۳-۲: ابعاد توانمندسازی..........................................................................................................................................4۷

۴-۳-۲: نقش مدیران و رهبران در توانمندسازی کارکنان...................................................................................4۹

۵-۳-۲: مزایای توانمندسازی برای کارکنان و سازمان..........................................................................................۵۰

۶-۳-۲: موانع توانمندسازی کارکنان........................................................................................................................۵۱

۷-۳-۲: رهبری خدمتگزار و توانمندسازی کارکنان..............................................................................................۵۱

۸-۳-۲: نتیجه‌گیری.....................................................................................................................................................5۴

۴-۲: پیشینه تحقیق.....................................................................................................................................................5۴

۵-۲: خلاصه فصل دوم................................................................................................................................................5۷

۳- روش‌شناسی تحقیق..........................................................................................................................................5۹

۱-۳: مقدمه....................................................................................................................................................................5۹

۲-۳: روش تحقیق.........................................................................................................................................................5۹

۳-۳: روش‌های گردآوری اطلاعات............................................................................................................................5۹

۴-۳: جامعه آماری........................................................................................................................................................۶۱

۵-۳: روش نمونه‌گیری.................................................................................................................................................۶۱

۶-۳: روایی و پایایی پرسشنامه..................................................................................................................................۶۲

۷-۳: تجزیه و تحلیل آماری........................................................................................................................................6۴

۸-۳: مدل تحلیل تحقیق.............................................................................................................................................6۴

۹-۳: خلاصه فصل سوم................................................................................................................................................6۸

۴- تجزیه و تحلیل داده‌ها......................................................................................................................................۷۰

۱-۴: مقدمه....................................................................................................................................................................۷۰

۱-۱-۴: تحلیل توصیفی داده‌ها..................................................................................................................................۷۰

۲-۱-۴: تحلیل استنباطی داده‌ها...............................................................................................................................7۹

۲-۴: مدل معادلات ساختاری.....................................................................................................................................۸۳

۳-۴: خلاصه فصل چهارم............................................................................................................................................8۸

۵- نتیجه‌گیری و پیشنهادهای تحقیق..............................................................................................................۹۰

۱-۵: مقدمه....................................................................................................................................................................۹۰

۲-۵: بررسی یافته‌های پژوهش با توجه به آزمون همبستگی پیرسون.............................................................۹۱

۳-۵: بحث درباره نتایج................................................................................................................................................۹۲

۴-۵: محدودیت‌های تحقیق.......................................................................................................................................۹۳

۵-۵: پیشنهادهای تحقیق...........................................................................................................................................۹۳

ضمائم.............................................................................................................................................................................9۵

منابع و مأخذ.............................................................................................................................................................11۶

 

فهرست جداول و نمودارها

شکل۱-۲: مدل مفهومی تحقیق................................................................................................................................۵۳

جدول۱-۳: سوالات متناظر متغیر اعتماد سازمانی................................................................................................۶۰

جدول۲-۳: سوالات متناظر متغیر توامندی سازی.................................................................................................۶۰

جدول۳-۳: سوالات متناظر متغیر رهبری خدمت‌گزار..........................................................................................۶۱

جدول۴-۳: حجم جامعه آماری و حجم نمونه آماری............................................................................................۶۲

جدول۵-۳: مدل تحلیلی متغیر رهبری خدمت‌گزار...............................................................................................6۵

جدول۶-۳: مدل تحلیلی متغیر توانمندسازی.........................................................................................................6۶

جدول۷-۳: مدل تحلیلی متغیر اعتماد سازمانی.....................................................................................................6۷

جدول۱-۴: توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب جنسیت.............................................................................۷۰

نمودار ۱-۴: توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب جنسیت............................................................................۷۱

جدول ۲-۴: توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب سن....................................................................................۷۱

نمودار ۲-۴: توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب سن....................................................................................۷۲

جدول ۳-۴: توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب میزان تحصیلات.............................................................۷۲

نمودار ۳-۴: توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب میزان تحصیلات.............................................................۷۳

جدول ۴-۴: توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب سابقه کار..........................................................................۷۳

نمودار ۴-۴: توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب سابقه کار..........................................................................۷۴

جدول ۵-۴: توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب نوع مدیریت.....................................................................7۴

نمودار ۵-۴: توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب نوع مدیریت.....................................................................7۵

جدول ۶-۴: توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب موقعیت در سلسله مراتب شرکت...............................7۵

نمودار ۶-۴: توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب موقعیت در سلسله مراتب شرکت...............................7۵

جدول ۷-۴: بررسی توصیفی رهبری خدمتگزار و ابعاد آن‌ها..............................................................................7۶

نمودار ۷-۴: مقایسه میانگین نمرات ابعاد رهبری خدمتگزار...............................................................................7۶

جدول ۸-۴: بررسی توصیفی اعتماد سازمانی و ابعاد آن‌ها..................................................................................7۷

نمودار ۸-۴: مقایسه میانگین نمرات ابعاد اعتماد سازمانی...................................................................................7۷

جدول ۹-۴: بررسی توصیفی توانمندسازی و ابعاد آن‌ها......................................................................................7۸

نمودار ۹-۴: مقایسه میانگین نمرات ابعاد توانمندسازی.......................................................................................7۸

جدول ۱۰-۴: بررسی رابطه بین رهبری خدمتگزار و اعتماد سازمانی و ابعاد آن‌ها........................................7۹

جدول ۱۱-۴: بررسی رابطه بین رهبری خدمتگزار و توانمندسازی و ابعاد آن‌ها............................................۸۰

جدول ۱۲-۴: بررسی تفاوت بین میانگین نمرات رهبری خدمتگزار در بین مدیران و کارکنان..................۸۱

جدول ۱۳-۴: بررسی تفاوت بین میانگین نمرات اعتماد سازمانی در بین مدیران و کارکنان......................۸۲

جدول ۱۴-۴: بررسی تفاوت بین میانگین نمرات توانمندسازی در بین مدیران و کارکنان..........................۸۳

جدول ۱۵-۴: میزان ضرایب تعیین ابعاد مربوط به هر متغیر..............................................................................8۴

جدول ۱۶-۴: میزان ضرایب بتای استاندارد ابعاد مربوط به هر متغیر...............................................................8۴

نمودار ۱۰-۴: برآورد ضرایب استاندارد بتا در مدل................................................................................................8۵

جدول ۱۷-۴: مقادیر آزمونt متناظر با ابعاد مربوط به هر متغیر......................................................................8۵

نمودار ۱۱-۴: برآورد ضرایب آزمونt در مدل.........................................................................................................8۶

جدول ۱۸-۴: بررسی مدل مفهومی کلی.................................................................................................................8۶

جدول ۱۹-۴: برآورد شاخص‌های مدل....................................................................................................................8۷


مبلغ قابل پرداخت 20,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۸ آذر ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 158

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.