تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 109
  • بازدید دیروز : 187
  • بازدید کل : 332551

بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و سیستم مدیریت استعداد ( مطالعه موردی: شرکت ملی حفاری ایران)


بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و سیستم مدیریت استعداد ( مطالعه موردی: شرکت ملی حفاری ایران)

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین سرمایه اجتماعی و سیستم مدیریت استعداد در شرکت ملی حفاری ایران واقع در اهواز می باشد. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از نوع همبستگی است. کارکنان شرکت ملی حفاری ایران جامعه آماری این تحقیق را تشکیل می دهند که از میان آنها تعداد 120 نفر با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار اصلی گردآوری داده ها، پرسشنامه های استاندارد سرمایه اجتماعی و سیستم مدیریت استعداد می باشد. روایی این پرسشنامه ها با استفاده از نظرات اساتید دانشگاه و کارشناسان شرکت ملی حفاری مجددا تایید گردید. پایایی پرسشنامه ها نیز با استفاده از آلفای کرونباخ بالای 70/ برآورد گردید. از آزمون های آماری کالموگروف-اسمیرینف، همبستگی پیرسون و فریدمن استفاده گردید. نرم افزار آماری SPSS جهت تحلیل داده ها به کار گرفته شد. یافته های تحقیق نشان داد که بین سرمایه اجتماعی و شاخص های آن با سیستم مدیریت استعداد و تمام شاخص های آن ارتباط وجود دارد. این ارتباط مثبت می باشد.

کلمات کلیدی: سرمایه اجتماعی، سیستم مدیریت استعداد، شرکت ملی حفاری، کرونباخ.

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده.............................................................................................................. 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه........................................................................................................ 2

1-2- بیان مسأله.................................................................................................. 2

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق................................................................................ 3

1-4- اهداف تحقیق............................................................................................... 4

1-5- سؤالات تحقیق............................................................................................. 4

1-6- فرضیه های تحقیق........................................................................................ 4

1-7- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق........................................................... 5

1-8- قلمرو تحقیق................................................................................................ 6

1-9- مدل مفهومی................................................................................................ 6

فصل دوم:مبانی نظریه و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه........................................................................................................ 8

2-2- بخش اول: سرمایه اجتماعی.............................................................................. 8

2-2-1- مقدمه.................................................................................................... 8

2-2-2- مفهوم و تعریف سرمایه اجتماعی.................................................................... 9

2-2-3- آیا سرمایه اجتماعی واقعاً سرمایه است؟.......................................................... 10

2-2-4- اهمیت سرمایه اجتماعی در توسعه................................................................. 10

2-2-5- نقش سرمایه اجتماعی در سازمان.................................................................. 11

2-2-6- عناصر سرمايه اجتماعي............................................................................ 12

2-2-7- نگاهی به وضعیت سرمایه اجتماعی در ایران.................................................... 14

2-2-8- جنبه های منفی سرمایه اجتماعی................................................................... 15

2-3- بخش دوم: مدیریت استعداد............................................................................. 16

2-3-1- مقدمه.................................................................................................. 16

2-3-2- تعریف استعداد و مدیریت استعداد.................................................................. 17

2-3-3- شایسته سالاری....................................................................................... 17

2-3-4- شايسته سالاري در كشور هاي مختلف............................................................ 18

2-3-5- اهمیت مدیریت استعداد.............................................................................. 20

2-3-6- عواملراهبرديزمینهسازمدیریتاستعداد..................................................... 21

2-3-7- مولفه های مدیریت استعداد در پژوهش حاضر................................................... 24

2-4- بخش سوم: پیشینه تحقیق................................................................................ 25

2-4-1- تحقیقات داخلی........................................................................................ 25

2-4-2- تحقیقات خارجی...................................................................................... 27

فصل سوم:روش شناسی تحقیق

3-1- مقدمه...................................................................................................... 30

3-2- فرضيه ‏هاي تحقیق....................................................................................... 30

3-3- روش تحقيق.............................................................................................. 31

3-4- جامعه آماري............................................................................................. 32

3-5- نمونه آماری و روش نمونه گيري..................................................................... 32

3-6- روش و ابزار جمع آوري داده ها...................................................................... 32

3-6-1- پرسشنامه های تحقیق................................................................................ 33

3-6-2- نحوه امتيازبندي پرسشنامه.......................................................................... 33

3-6-3- ویژگی های فنی ابزار تحقیق....................................................................... 33

3-6-3-1- روایی (اعتبار).................................................................................... 33

3-6-3-2- پایایی (اعتماد)..................................................................................... 34

3-7- متغيرهاي تحقيق......................................................................................... 35

3-7-1- متغير مستقل.......................................................................................... 35

3-7-2- متغير وابسته.......................................................................................... 35

3-8- روشهاي آماري مورد استفاده در تحقيق.............................................................. 35

3-8-1- آمار توصیفی......................................................................................... 35

3-8-2-آمار استنباطی......................................................................................... 35

3-8-3- آزمون کالموگروف- اسمیرینف..................................................................... 35

3-8-4- تحلیل همبستگی....................................................................................... 36

3-8-4-1- ضریب همبستگی پیرسون (rxy ).............................................................. 36

3-8-4-2- آزمون فریدمن.................................................................................... 36

3-9- مراحل تفصیلی اجرای تحقیق.......................................................................... 37

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق

4-1- مقدمه...................................................................................................... 38

4-2- نتایج حاصل از تحلیل توصیفی داده ها................................................................ 38

4-2-1- جنسیت................................................................................................. 38

4-2-2- سن..................................................................................................... 39

4-2-3- ميزان تحصيلات کارکنان........................................................................... 40

4-2-4- سابقه خدمت کارکنان............................................................................... 41

4-3- نتایج حاصل از تحلیل استنباطی داده‌ها................................................................ 42

4-3-1- آزمون کالموگروف-اسمیرنوف..................................................................... 42

4-3-2- آزمون فرضیه ها..................................................................................... 43

4-3-2-1- آزمون فرضیه ویژه اول......................................................................... 43

4-3-2-2- آزمون فرضیه ویژه دوم.......................................................................... 43

4-3-2-3- آزمون فرضیه ویژه سوم......................................................................... 44

4-3-2-4- آزمون فرضیه ویژه چهارم...................................................................... 44

4-3-2-5- آزمون فرضیه ویژه پنجم......................................................................... 45

4-3-2-6- آزمون فرضیه فرعی ششم....................................................................... 45

4-3-2-7- آزمون فرضیه فرعی هفتم....................................................................... 46

4-3-2-8- آزمون فرضیه فرعی هشتم...................................................................... 46

4-3-2-9- آزمون فرضیه فرعی نهم......................................................................... 47

4-3-2-10- آزمون فرضیه فرعی دهم...................................................................... 47

4-3-2-11- آزمون فرضیه فرعی یازدهم.................................................................. 48

4-3-2-12- آزمون فرضیه فرعی دوازدهم................................................................. 48

4-3-2-13- آزمون فرضیه اصلی........................................................................... 49

4-3-3- آزمون فریدمن........................................................................................ 49

فصل پنجم :نتیجه گیری

5-1- مقدمه...................................................................................................... 51

5-2- نتیجه گیری از فرضیه ها.............................................................................. 52

5-3- پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های تحقیق................................................................ 57

5-4- محدودیت های تحقیق................................................................................... 58

5-5- پیشنهادهایی برای محققان آینده......................................................................... 59

منابع ……..................................................................................................... 60

پیوست ها ……................................................................................................ 63

چکیده انگلیسی ................................................................................................. 70

 

فهرست جداول

جدول 2-1- میزان اعتماد اجتماعی در کشورهای منتخب ................................................ 15

جدول 3-1- ساختار و جزییات مربوط به پرسشنامه ها.................................................... 33

جدول 3-2- نحوه امتیازبندی گزینه های پرسشنامه ها..................................................... 33

جدول 3-3- ضریب پایایی پرسشنامه ها.................................................................... .34

جدول 4-1- توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب جنسیت................................................ 38

جدول 4-2- توزیع فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب سن......................................... 39

جدول 4-3- توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب تحصیلات............................................. 40

جدول 4-4- توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب سابقه خدمت.......................................... 41

جدول 4-5- نتایج مربوط به آزمون نرمال بودن داده ها........................... ........................ 43

جدول 4-6- میانگین رتبه های شاخص های سرمایه اجتماعی............................................ 49

جدول 4-7- نتیجه آزمون فریدمن برای سرمایه اجتماعی.................................................... 49

جدول 4-8- میانگین رتبه های شاخص های سیستم مدیریت استعداد...................................... 50

جدول 4-9- نتیجه آزمون فریدمن برای سیستم مدیریت استعداد............................................ 50

جدول 5-1- بررسی اجمالی نتایج آزمون فرضیه ها......................................................... 55

 

فهرست شکل ها

شکل 1-1- مدل مفهومی تحقیق ................................................................................ 7

شکل 2-1- تکامل وظیفه منابع انسانی....................................................................... 21

شکل 5-1- میزان همبستگی پیرسون بین سرمایه اجتماعی و سیستم مدیریت استعداد................ 57

 

فهرست نمودارها

نمودار 2-2- شاخص های فرایند مدیریت استعداد.......................................................... 25

نمودار 4-1- توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب جنسیت................................................ 39

نمودار 4-2- نمودار ستونی بررسی وضعیت سنی کارکنان نمونه آماری.............................. 40

نمودار 4-3- نمودار ستونی بررسی وضعیت میزان تحصیلات کارکنان نمونه آماری............... 41

نمودار 4-4- نمودار ستونی بررسی وضعیت سابقه خدمت کارکنان نمونه آماری..................... 42


مبلغ واقعی 30,000 تومان    30% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 21,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۸ آذر ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 142

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.