تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 449
  • بازدید دیروز : 1300
  • بازدید کل : 331304

بررسی رابطه میان سرمایه اجتماعی و تعالی سازمانی در دانشگاه تربیت مدرس


بررسی رابطه میان سرمایه اجتماعی و تعالی سازمانی در  دانشگاه تربیت مدرس

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول : کلیات طرح تحقیق

مقدمه......................................................................................................................................................................... 2

1-1 بیان مساله تحقیق............................................................................................................................................ 5

1-2 سابقه موضوع.................................................................................................................................................. 8

1-3 بیان اهمیت انجام تحقیق................................................................................................................................ 9

1-4 بیان اهداف تحقیق........................................................................................................................................ 11

1-5 چهارچوب نظری......................................................................................................................................... 11

1-6 مدل تحقیق .................................................................................................................................................. 13

1-7 فرضیه‏ ها یا سؤال‏های تحقیق...................................................................................................................... 15

1-8 روش تحقیق.................................................................................................................................................. 15

1-9 جامعه آماری مورد مطالعه .......................................................................................................................... 15

1-10 برآورد حجم نمونه و روش نمونه گیری .............................................................................................. 16

1-11 قلمرو تحقیق ............................................................................................................................................. 17

1-11-1 قلمرو موضوعی ............................................................................................................................. 17

1-11-2 قلمرو زمانی ................................................................................................................................... 17

1-11-3 قلمرو مکانی .................................................................................................................................. 17

1-12 روش و ابزار گردآوری داده ها ............................................................................................................... 17

1-13 روش تجزیه و تحلیل داده ها................................................................................................................. 18

1-14 تعاریف متغیر ها واصطلاحات تحقیق ................................................................................................... 18

1-14-1 سرمايه اجتماعي.............................................................................................................................. 19

1-15 ابعادسرمایه اجتماعی................................................................................................................................ 19

1-16-1 تعالي سازماني ................................................................................................................................ 20

1-17-1 معيارهاي تعالي سازماني................................................................................................................ 20

فصل دوم : مبانی نظری تحقیق

بخش اول ..................................................................................................................... 25

2-1 سرمایه اجتماعی .......................................................................................................................................... 25

2-2 تعاریف سرمایه اجتماعی............................................................................................................................. 25

2-3 تمایز سرمایه اجتماعی با سایر سرمایه ها.................................................................................................. 31

2-4 ابعادسرمايه اجتماعی................................................................................................................................... 32

2-4-1 بعد ساختاری .................................................................................................................................... 32

2-4-2 بعد شناختی........................................................................................................................................ 32

2-4-3 بعد رابطه ای...................................................................................................................................... 33

2-5 دیدگاه های مختلف سرمایه اجتماعی....................................................................................................... 37

بخش دوم...................................................................................................................... 40

2-6 تعالی سازمانی............................................................................................................................................... 40

2-7 تاریخچه تعالی سازمانی............................................................................................................................... 41

2-8 تعريف مدل تعالي سازماني....................................................................................................................... 42

2-9 تعریف مدل................................................................................................................................................... 43

2-10 تاریخچه شکل گیری بنیاد مدیریت کیفیت اروپا ................................................................................. 44

2-11 انواع مدل های تعالی سازمانی................................................................................................................. 46

2-12 مزاياي مدل تعالي سازماني....................................................................................................................... 53

2-13 کاربردهای تعالی سازمانی......................................................................................................................... 54

2-14 دلایل استفاده از مدل تعالی سازمانی....................................................................................................... 54

2-15 معیارها و زیرمعیارهای تعالی سازمانی.................................................................................................... 56

بخش سوم...................................................................................................................... 62

2-16 پیشینه تحقیق.............................................................................................................................................. 62

2-16-1 مطالعه های خارجی....................................................................................................................... 62

2-16-2 مطالعه ‏های داخلی........................................................................................................................... 64

بخش چهارم................................................................................................................... 68

2-17 تربیت مدرس............................................................................................................................................. 68

2-17-1 مولفه های مأموریت دانشگاه........................................................................................................ 68

2-17-2 مأموریت دانشگاه............................................................................................................................ 70

2-17-3 معاونت‏های دانشگاه تربیت مدرس............................................................................................. 70

2-17-4 حوزه‌های دانشگاه تربیت مدرس و زمینه‌های تدوین اهداف راهبردی.................................. 71

2-17-5 اهداف راهبردی دانشگاه................................................................................................................ 71

2-17-6 ارزش های محوری دانشگاه......................................................................................................... 72

 

فصل سوم : روش شناسی تحقیق

مقدمه....................................................................................................................................................................... 74

3-1 فرآيندتحقيق................................................................................................................................................. 74

3-2 فرضیه های تحقيق ...................................................................................................................................... 75

3-3 نوع و روش تحقيق...................................................................................................................................... 76

3-4 جامعه و نمونه آماری ................................................................................................................................. 77

3-5 روش‏ های جمع آوری اطلاعات................................................................................................................. 78

3-6 سنجش روايي پرسش نامه......................................................................................................................... 80

3-7 سنجش پایایی پرسش نامه......................................................................................................................... 82

3-8 قلمرو تحقیق................................................................................................................................................. 84

3-9 روش تحلیل آماری...................................................................................................................................... 84

فصل چهارم: تجزيه و تحليل آماري داده‌ها

مقدمه....................................................................................................................................................................... 86

بخش اول: اطلاعات جمعيت شناختي................................................................................. 86

4-1-1 جنسيت..................................................................................................................................................... 86

4-1-2 سن............................................................................................................................................................ 87

4-1-3 وضعيت تأهل........................................................................................................................................... 87

4-1-4 ميزان تحصيلات...................................................................................................................................... 88

4-1-5 سال فراغت از تحصيل........................................................................................................................... 89

4-1-6 رشته تحصيلي.......................................................................................................................................... 90

4-1-7 سابقه كار.................................................................................................................................................. 90

4-1-8 نوع استخدام............................................................................................................................................. 91

4-1-9 محل كار................................................................................................................................................... 91

بخش دوم...................................................................................................................... 93

4-2 توصيف متغيرها در راستاي فرضيه هاي پژوهش.................................................................................... 93

بخش سوم...................................................................................................................... 97

4-3 تحليل فرضيه هاي پژوهش......................................................................................................................... 97

4-3-1 بررسي فرضيه اصلي....................................................................................................................... 100

4-3-2 بررسي فرضيه فرعي اول............................................................................................................... 100

4-3-3 بررسي فرضيه فرعي دوم............................................................................................................... 105

4-3-4 بررسي فرضيه فرعي سوم.............................................................................................................. 106

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادها

مقدمه.................................................................................................................................................................... 109

5-1 نتایج و پیشنهاد های تحقیق...................................................................................................................... 109

5-2 پیشنهادها..................................................................................................................................................... 114

5-2-1 پیشنهاد برای محققین آتی.............................................................................................................. 114

5-3 محدودیت های تحقیق.............................................................................................................................. 115

منابع و مآخذ................................................................................................................ 116


فهرست جداول

جدول3-1: ابعاد سرمایه اجتماعی...................................................................................................................... 76

جدول3-2: مشخصات پرسش‏نامه تعالی سازمانی............................................................................................ 79

جدول3-3: مشخصات پرسش نامه سرمایه اجتماعی....................................................................................... 80

جدول 4-1: توزيع فراواني آزمودنيهاي مورد بررسي به تفكيك جنسيت..................................................... 86

جدول 4-2: توزيع فراواني آزمودنيهاي مورد بررسي به تفكيك سن............................................................ 87

جدول 4-3: توزيع فراواني آزمودنيهاي مورد بررسي به تفكيك وضعيت تأهل........................................... 88

جدول 4-4: توزيع فراواني آزمودنيهاي مورد بررسي به تفكيك ميزان تحصيلات...................................... 88

جدول 4-5: توزيع فراواني آزمودني هاي مورد بررسي به تفكيك سال فراغت از تحصيل....................... 89

جدول 4-6: توزيع فراواني آزمودني هاي مورد بررسي به تفكيك رشته تحصيلي...................................... 90

جدول 4-7: توزيع فراواني آزمودني هاي مورد بررسي به تفكيك سابقه كار.............................................. 90

جدول 4-8: توزيع فراواني آزمودني هاي مورد بررسي به تفكيك نوع استخدام......................................... 91

جدول 4-9: توزيع فراواني آزمودني هاي مورد بررسي به تفكيك محل كار............................................... 92

جدول 4-10: شاخص هاي آماري (ميانگين و انحراف معيار) شاخص هاي تعالي سازماني..................... 93

جدول 4-11: شاخص هاي آماري (ميانگين و انحراف معيار) متغيرتعالي سازماني.................................... 94

جدول 4-12: شاخص هاي آماري (ميانگين و انحراف معيار) شاخص هاي سرمايه اجتماعي................. 95

جدول 4-13: شاخص هاي آماري (ميانگين و انحراف معيار) متغير سرمايه اجتماعي............................... 95

جدول 4-14: آزمون همبستگي پيرسون بين دو متغير سرمايه اجتماعي و تعالي سازماني....................... 100

جدول 4-15: آزمون همبستگي پيرسون بين بعد ساختاري متغير سرمايه اجتماعي و تعالي سازماني.... 104

جدول 4-16: آزمون همبستگي پيرسون بين بعد شناختي متغير سرمايه اجتماعي و تعالي سازماني....... 105

جدول 4-17: آزمون همبستگي پيرسون بين بعد رابطه اي متغير سرمايه اجتماعي و تعالي سازماني..... 106

جدول 5-1: شاخص هاي آماري (ميانگين کارکنان) متغيرسرمایه اجتماعی............................................... 110

جدول 5-2: شاخص هاي آماري(ميانگين مدیران) متغيرسرمایه اجتماعی................................................. 111

جدول 5-3: شاخص هاي آماري (ميانگين و انحراف معيار) متغير سرمایه اجتماعی............................... 111

جدول 5-4: شاخص هاي آماري (ميانگين کارکنان) متغيرتعالي سازماني.................................................. 113

جدول 5-5: شاخص هاي آماري (ميانگين مدیران) متغيرتعالي سازماني................................................... 113

جدول 5-6: شاخص هاي آماري (ميانگين و انحراف معيار) متغيرتعالي سازماني.................................... 114


مبلغ قابل پرداخت 20,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۸ آذر ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 148

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.