تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 102
  • بازدید دیروز : 4526
  • بازدید کل : 223120

بررسی عوامل فرهنگ سازمانی بر اساس مدل هافستد در پیشگیری از فساد اداری در سازمان‌های دولتی


بررسی عوامل فرهنگ سازمانی بر اساس مدل هافستد در پیشگیری از فساد اداری در سازمان‌های دولتی

چکـــیده

فرهنگ سازماني به‌ دليل ماهيت اثرگذاري قوي كه مي‌تواند بر رفتار و عملكرد اعضاء سازمان داشته باشد، نقش مهمّي در كنترل دروني رفتارهاي كاركنان و پيشگيري از بروز فساد اداري دارد. پژوهش حاضر به منظور بررسی عوامل فرهنگ سازمانی براساس مدل هافستد در سازمان‌های دولتی، در سازمان جهادکشاورزی استان .... انجام شده است. این پژوهش از جنبه هدف، کاربردی و نیز توسعه‌ای واز نظر ماهیت، توصیفی پیمایشی است. یافته‌های تحقیق حاصل جمع‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آوری اطلاعات از 448 نفر جامعه آماری و نمونه‌ی 208 نفری از کارکنان به روش تصادفی ساده می‌باشد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی از طریق نرم‌افزار SPSS و تحلیل رگرسیون استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد بین فاصله‌ قدرت و فساد اداری در سازمان‌های دولتی رابطه‌ی معنادار وجود دارد که اندازه‌ی این رابطه 020/0 می‌باشد؛ هم‌چنین بین ابهام‌گریزی و فساد اداری در سازمان‌های دولتی رابطه‌ی معنادار وجود دارد که اندازه‌ی این رابطه صفر می‌باشد؛ در حالی که رابطه‌ی معنادار بین فردگرایی و فساد‌ اداری در سازمان‌های دولتی وجود ندارد که اندازه‌ی این رابطه 702/0 می‌باشد.

کلید واژه: فرهنگ سازمانی، فساد ادارای، فاصله قدرت، فردگرایی، ابهام گریزی، مدل هافستد.

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه. 2

1-2 بیان مسئله. 4

1-2-1 تعریف فساد. 5

1-2-2 تعریف تقلب... 5

1-2-3 تعریف سلامت اداری.. 5

1-2-4 تعریف فساد اداری.. 6

1-3 اهداف پژوهش..... 8

1-3-1 اهداف اصلی پژوهش:8

1-3-2 اهداف جزئی پژوهش:8

1-4 اهمیّت پژوهش..... 8

1-5 ضرورت تحقیق... 9

1-6 فرضیات تحقیق... 10

1-6-1 فرضیه اهم:10

1-6-2 فرضیه‌های اخص:10

1-7 روش تحقیق... 10

1-8 ابزار گردآوری اطلاعات... 11

1-9 جامعه و نمونه آماری... 11

1-10 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات... 11

1-11 ساختار تحقیق... 12

1-12 تفاوت این تحقیق با دیگر تحقیقات... 12

1-13 مدل مفهومی... 13

1-14 مدل عملیاتی... 14

1-15 تعریف مدل مفهومی و مدل عملیاتی.. 15

1-15-1 فرهنگ سازمانی:15

1-15-1-1 فاصله قدرت:15

1-15-1-1-1آزادی و استقلال فردی:15

1-15-1-1-2 میزان، حدود و ثغور ارتباط با همکاران:15

1-15-1-1-3 تفویض اختیار:15

1-15-1-1-4تصمیم‌گیری شخصی:15

1-15-1-1-5 میزان مدیریت مشارکتی:15

1-15-1-2 فرد گرايي.. 16

1-15-1-2-1 اهمیت به فرد:16

1-15-1-2-2 میزان تعهد واحساس فرد به گروه:16

1-15-1-2-3 میزان موردقبول واقع شدن فرد در گروه:16

1-15-1-2-4 پاداش‌های فردی:16

1-15-1-2- 5 صمیمیت و کارگروهی:16

1-15-1-3پرهيز از نا شناخته‌ها (ابهام ‌گريزي)16

1-15-1-3-1 پیروی از قوانین و دستورات:16

1-15-1-3-2 اطلاع از انتظارات سازمان:16

1-15-1-3-3 میزان انعطاف‌پذیری و رویه‌های عملیاتی استاندارد:17

1-15-1-3-4 پیروی از اصول و قواعد کیفی مشخص:17

1-15-1-3-5 دستورالعمل‌های شفاف و روشن:17

1-15-2 فساد اداری.. 17

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1 بخش اول : فرهنگ سازمانی ............................................................................................................................19

2-1-1 مقدمه. 19

2-1-2 پیشینه تاریخی.. 21

2-1-3مفاهیم پایه و اساسی فرهنگ.... 22

2-1-3-1 ارزش‌ها:22

2-1-3-2 فرهنگ :22

2-1-4 کارکردهای فرهنگ.... 26

2-1-5 فرهنگ سازمانی :27

2-1-5-1 كاركردهای فرهنگ سازمانی.. 30

2-1-5-2 عوامل مؤثر و تاثیر گذار بر فضای فرهنگ سازمانی.. 31

2-1-5-3 تاثیر محیط روی فرایند مدیریت فرهنگ سازمان.. 32

2-1-5-4 فضای فرهنگ ملی.. 34

2-1-5-4-1 عوامل اصلی و موثر برفرهنگ ملی.. 34

2-1-5-4-1 -1 اوضاع اقلیمی.. 34

2-1-5-4-1 -2 موقعیت جغرافیایی.. 35

2-1-5-4-1-3 مذهب... 35

2-1-5-4-1-4 نظام حاکم بر جامعه (در سطح خرد و کلان)36

2-1-6 جمع بندی و پیشنهادات و ارائه یک مدل.. 36

2-2 بخش دوم: فساد اداری... 37

2-2-1 مقدمه. 37

2-2-2 تعاریف فساد اداری.. 38

2-2-2-1 فساد چیست؟38

2-2-3 مبانی اعتقادی (ارزشی) در زمینه فساد اداری.. 41

2-2-4 انواع فساد. 41

2-2- 5 فساد در کشورهای مختلف :46

2-2- 5 -1 آرژانتین.. 46

2-2- 5 -2 برزیل.. 47

2-2- 5 -3 هنگ کنگ.... 47

2-2- 5 -4 مالزی.. 48

2-2- 5 -5 ایران.. 48

2-2- 6 علل بروز فساد اداری و اثرات آن.. 49

2-2-7 رویكردهای اساسی پیشگیری.. 54

2-2-8 راه‌های پیشگیری از فساد اداری از دیدگاه اسلام. 56

2-2-9 نظریه‌های کنترل فساد. 58

2-2-10 راهبرد جامع پیشگیری از فساد اداری در ایران.. 60

2-2-10-1 ارتقای پاسخ‌گویی سیاسی.. 61

2-2-10-2 پاسخ‌گویی رهبری نظام سیاسی.. 62

2-2-10-3 تقویت جایگاه آموزه‌های دینی.. 62

2-2-10-4 تقویت مشارکت مردمی.. 62

2-2-10-5 تقویت نقش رسانه‌ها62

2-2-10-6 ایجاد بخش‌ خصوصی رقابت... 63

2-2-10-7 سازوکارهای نهادی ناظر بر قدرت... 63

2-2-10-8 اصلاح مدیریت دولتی.. 63

2-2-11 راه‌كار‌هاي پيشگيري و مقابله با فساد در نظام اداري كشور64

2-2-11- 1 راه‌كار‌هاي كلان.. 64

2-2-11- 1-1 پيشگيري از طريق اصلاح و بهسازي نظام اداري و آموزش.... 64

2-2-11-1-2 مقابله و برخورد جدي با مصاديق فساد. 64

2-2-11-1-3 مديريت موثر برنامه مقابله با فساد. 64

2-2-11-1 -4 تصويب قوانين كار آمد و راه‌گشا در مقابله با فساد. 64

2-2-11-2 راه‌كار‌هاي خرد. 64

2-2-11-2-1 راه‌كار هاي اداري و مديريتي:64

2-2-11-2-2 راه‌كار‌هاي فرهنگي ـ اجتماعي:64

2-2-11-2-3 راه‌كار‌هاي سياسي ـ مدني:65

2-2-11-2-4 راه‌كار‌هاي اقتصادي:65

2-2-12 نوآوری در پیشگیری از فساد اداری.. 66

2-2-12-1 میثاق سلامت 66

2-2-12-2 عناصر اصلی برنامه میثاق سلامت عبارتند از:67

2-3 بخش سوم: کالبد شکافی فرهنگی فساد. 68

2-3-1 ابعاد فرهنگ ملل از نظر هافستد. 70

2-3-1 -1 فاصله قدرت... 70

2-3-1 -2 فردگرایی در مقابل جمع گرایی.. 71

2-3-1-3 ابهام گریزی (عدم اطمینان)74

2-3-1-4 بعد مردسالاری.. 76

2-3-2 تصویر ایران در پژوهش هافستد. 78

2-3-2-1مطالعه‌ ی اول.. 78

2-3-2-1مطالعه‌‌ی دوم. 79

2-3-3 انتقادهای وارده به هافستد. 80

2-3- 4 مدل‌های نقش فرهنگ سازمانی در پیشگیری از بروز فساد اداری.. 81

فصل سوم: روش تحقیق

3-1 مقدمه. 85

3-2 متغیرها و شاخصهای تحقیق... 86

3-5 روش تحقیق... 91

3-6 جامعه آماری... 91

3-7 تعيين حجم نمونه. 91

3-8 قلمرو تحقیق... 92

3-8-1 موضوعی:92

3-8-2 زمانی:92

3-8- 3 مکانی:93

3-9 روش و ابزار گردآوری اطلاعات... 93

3-9-1 بررسی اسناد و مدارک... 93

3-9-2 پرسش‌نامه. 94

3- 10 واحد آماری... 95

3-11روایی ابزار سنجش..... 95

3-12 پایایی پرسشنامه. 96

3-12-1 اجرای دوباره(روش بازآزمایی)96

3-12-2 روش موازی(همتا)96

3-12-3 روش تصنیف(دو نیمه کردن)96

3-12-4 روش کودر- ریچاردسون.. 96

3-12-5 روش آلفای کرونباخ.. 96

3-13تجزيه و تحليل داده‌ها97

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها و نتایج

4-1 مقدمه. 99

4-2 آمار توصیفی متغیرهای جمعیت شناسی تحقیق... 99

4-2-1 جنسیت... 100

4-2- 2 میزان تحصیلات... 101

4-2-3سابقه کار102

4-2-4 نوع استخدامی.. 103

4-2-5 سن.. 104

4-3 پایایی متغییر مستقل.. 105

4-3-1 پایایی فاصله‌ قدرت... 105

4-3-2 پایایی فرد گرایی.. 105

4-3-2 پایایی ابهام گریزی.. 106

4-4 پایایی متغییر وابسته. 106

4-5 تحلیل فرضیات با استفاده از رگرسیون.. 106

4-5-1 مدل خلاصه. 107

4-5-2 آزمون معنادار بودن رگرسیون.. 107

4-5-3 آزمون معنادار بودن ضرایب... 108

4-6 تحلیل استنباطی... 109

4-6-1 آزمون فرضیه اول.. 110

4-6-2 آزمون فرضیه دوم.110

4-6-3 آزمون فرضیه سوم. 110

4-7 یافته‌های جانبی... 111

4-7-1 رتبهميانگينها111

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

5-1 مقدمه. 114

5-2 یافته‌های تحقیق... 114

5-2-1 یافته‌های آمار توصیفی.. 114

5-2-2 یافته‌های آزمون فرضیات تحقیق.. 114

5-2-2-1 فرضیه اول.. 114

5-2-2-2 فرضیه دوم. 115

5-2-2-2 فرضیه سوم. 115

5-3 پیشنهادات بر اساس یافته‌ها‌ی تحقیق... 116

5-4 پیشنهادات جانبی... 116

5-5 پیشنهاد برای محققان آتی... 119

5-6 مشکلات و محدودیت‌های تحقیق... 119

فهرستمنابع فارسی.. 120

فهرست منابع لاتین.. 125

پیوست«الف»: پرسش‌نامه...............................................................................................................................................130

پیوست «ب»: معرفی نامه توزیع پرسشنامه. 133

پیوست«ج»: جدول حاوی کشورها از نظر رتبه بندی هافستد..............................................................................134

چکیده لاتینی....................................................................................................................................................................137

 

فهرست جدول‌ها

جدول (2-1): تعاریف متعدد فرهنگ از نظر متخصصان.. 23

جدول (2-2):تعاریف گوناگون فرهنگ سازمانی از نظرمتخصصان.. 27

جدول(2-3): تأثیرات رتبه. 74

جدول(2-4): تصویر ایران در پژوهش هافستد. 78

جدول( 3-1): متغییرها و شاخص‌های تحقیق.. 86

جدول شماره(3-2): فهرست پایگاه های اطلاعاتی برخط مورد استفاده94

جدول( 4-1 ):توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت... 100

جدول( 4-2 ):توزیع فراوانی پاسخ‌گویان بر حسب میزان تحصیلات... 101

جدول(4-3): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سابقه کار102

جدول(4-4): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نوع استخدامی.. 103

جدول(4-5): توزیع فراوانی پاسخ‌گویان بر حسب سن.. 104

جدول(4-6): پایایی فاصله قدرت... 105

جدول(4-7): پایایی فردگرایی.. 105

جدول(4-8): پایایی فاصله قدرت... 106

جدول(4-9): پایایی فساد اداری.. 106

جدول (4-10): مدل خلاصه. 107

جدول (4-11): آزمون معنادار بودن مدل رگرسیون.. 108

جدول( 4-12): آزمون معنادار بودن ضرایب... 109

جدول(4-13): رتبه ميانگين ها111

 

فهرست شکل‌ها

شکل (1- 1): مدل مفهومی.. 13

شکل(1-2): مدل عملیاتی.. 14

شکل(2-1): فرهنگ سازمانی.. 28

شکل(2-2): كاركردهای فرهنگ سازمانی.. 31

شکل(2-3): عوامل مؤثر و تاثیر گذار بر فضای فرهنگ سازمانی.. 32

شکل(2-4): ارتباط بین محیط و سازمان.. 33

شکل(2-5): اوضاع اقلیمی.. 35

شکل ( 2-6): مدل فرهنگ سازمانی.. 37

شکل(2-7): عوامل بروز فساد. 53

شکل(2-8): مجموعه‌ سازوکارهای کنترل فساد. 58

شکل(2-9): ارتقای سلامت ملی.. 59

شکل (2-10): ارکان هشت گانه‌ی نظام سلامت ملی.. 59

شکل(2-11): راهبرد جامع پیشگیری از فساد در ایران.. 61

شکل(2-12):جايگاه ايران در ميان كشورهاي مورد بررسي هافستد. 79

شکل(4-1): وضعیت هریک از متغییرها112

 

فهرست نمودارها

نمودار (2-1): سطح نیاز و درآمد. 44

نمودار (2-2): نمودار نمرات کسب شده کشور ایران.. 45

نمودار (4-1): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت... 100

نمودار (4-2): توزیع فراوانی برحسب میزان تحصیلات پاسخ‌گویان.. 102

نمودار( 4-3 ): توزیع فراوانی سن پاسخگویان بر حسب سابقه کار103

نمودار (4-4): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نوع استخدامی.. 104

نمودار( 4-5 ): توزیع فراوانی سن پاسخگویان بر حسب سن.. 105

نمودار(4-6): میانگین گویه‌ها111

 

فهرست مدل‌ها ، فرمول‌ها

مدل(2-1): مدل مفهومی و مولفه‌های هافستد. 82

مدل(2-2): مدل تأثیر ابعاد فرهنگی، بر کاهش فساد و بالندگی جامعه. 83

فرمول(3-1): کوکران.. 92

فرمول(3-2): محاسبه ضریب(α)97


مبلغ واقعی 30,000 تومان    30% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 21,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۸ آذر ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 126

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.