تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 136
  • بازدید دیروز : 35
  • بازدید کل : 348114

بررسي رابطه بين فرسودگي شغلي و سلامت رواني کارکنان آزمايشگاه فني و مکانيک خاک استان خراسان شمالي و گلستان


بررسي رابطه بين فرسودگي شغلي و سلامت رواني کارکنان آزمايشگاه فني و مکانيک خاک استان خراسان شمالي و گلستان

چکيده

فرسودگي شغلي سندرم رواني متشكل از خستگي عاطفي، مسخ شخصيت (واكنش منفي و عاري از احساسات نسبت به ارباب رجوع) و كاهش احساس كفايت مي‌باشد كه نگرش منفي نسبت به خود، شغل و ديگران ايجادكرده و سلامت عمومي‌ فرد را به خطر مي‌اندازد. هدف حقيق حاضر بررسي ارتباط بين فرسودگي شغلي و سلامت عمومي‌كاركنان آزمايشگاه فني و مکانيک خاک استان گلستان و خراسان شمالي مي‌باشد. اين مطالعه از نوع توصيفي ـ همبستگي است، جمعيت مورد مطالعه، كليه کارکنان آزمايشگاه فني و مکانيک خاک استان گلستان و خراسان شمالي بوده كه بدليل کم بودن حجم جامعه کليه کارکنان به تعداد 82 نفر از طريق پرسشنامه مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار جمع آوري اطلاعات شامل 2 پرسشنامه استانداردبود: الف) پرسشنامه فرسودگي شغلي مسلچ (MBI) اين پرسشنامه كه از 22 گزاره جداگانه تشكيل شده است و سه جنبه فرسودگي شغلي (خستگي عاطفي،مسخ شخصيت و عدم كفايت شخصي) را مي‌سنجد. پرسشنامه براساس مقياس هفت در جهايليكرت تنظيم شده و با مقياس 0 تا 6 نمره گذاري شده است. ب)آزمون سلامت عمومي‌(GHQ-28) گلدبرگ، 1972، كه داراي 28 سؤال مي‌باشد و به بررسي سلامت عمومي‌ فرد (در زيرمقياس‌هاي سلامت جسماني، اضطراب،اختلال در كاركردهاي اجتماعي و افسردگي) مي‌پردازدكه با مقياس0 تا 3 نمره گذاري شده است. براي بررسي اعتبار پرسشنامه از ضريب آلفا کرونباخ استفاده شد که مقدار به ترتيب براي پرسشنامه فرسودگي شغلي و سلامت رواني برابر با 734/0 و 940/0 بود. براي تحليل داده‌ها ازآمارتوصيفي(فراواني،درصد) و آمار استنباطي(ضريب همبستگي اسپيرمن) استفاده شد. يافته‌هاي تحقيق نشان دادند که همبستگي معناداري بين فرسودگي شغلي و ابعاد آن (خستگي عاطفي، مسخ شخصيت و عدم كفايت شخصي) باسلامت عمومي‌ مشاهده شد.

کلمات کليدي: فرسودگي شغلي،خستگي عاطفي، مسخ شخصيت، احساس كفايت، سلامت عمومي

 

فهرست مطالب

عنوان ----------------------------------------------------------- صفحه

فصل اول : کليات پژوهش

1-1 ) مقدمه-------------------------------------------------------------------------- 1

1-2 ) بيان مسئله----------------------------------------------------------------------- 1

1-3 ) ضرورت و اهميت موضوع----------------------------------------------------------- 3

1-4 ) اهداف تحقيق-------------------------------------------------------------------- 5

1-4-1 ) هدف اصلي----------------------------------------------------------------- 5

1-4-2 ) اهداف فرعي---------------------------------------------------------------- 5

1-5 سوالات تحقيق--------------------------------------------------------------------- 5

1-5-1 ) سوال اصلي----------------------------------------------------------------- 5

1-5-2 ) سوالات فرعي---------------------------------------------------------------- 5

1-6 ) فرضيات تحقيق------------------------------------------------------------------- 5

1-6-1 ) فرضيه اصلي----------------------------------------------------------------- 5

1-6-2 ) فرضيه‌هاي فرعي-------------------------------------------------------------- 6

1-7 ) روش تحقيق--------------------------------------------------------------------- 6

1-7-1 ) نوع روش تحقيق-------------------------------------------------------------- 6

1-7-2 ) روش گردآوري اطلاعات-------------------------------------------------------- 6

1-7-3 ) ابزار گردآوري اطلاعات -------------------------------------------------------- 6

1-7-4 ) روش تجزيه و تحليل اطلاعات---------------------------------------------------- 7

1-7-5 ) حجم نمونه و روش نمونه گيري--------------------------------------------------- 7

1-7-6 ) قلمرو مکاني و زماني تحقيق------------------------------------------------------ 7

1-7-7) جامعه آماري----------------------------------------------------------------- 7

1-8 )تعريفمفاهيم واصطلاحات----------------------------------------------------------- 8

1-8-1 ) تعاريف نظري متغيرها---------------------------------------------------------- 8

1-8-2 ) تعاريف عملياتي متغيرها--------------------------------------------------------- 9

فصل دوم : مباني نظري و پيشينه تحقيق

2-1 ) مقدمه------------------------------------------------------------------------- 11

2-2 ) تاريخچهفرسودگيشغلي----------------------------------------------------------- 12

2-3 ) تعاريف فرسودگي شغلي------------------------------------------------------------ 13

2-4 ) مدل‌هاي فرسودگي شغلي----------------------------------------------------------- 16

2-4-1 ) مدل فرسودگي شغلي مسلچ و جکسون--------------------------------------------- 19

2-5 ) عوامل موثر در ايجاد فرسودگي شغلي--------------------------------------------------- 20

2-5-1 ) عوامل فردي و بين فردي------------------------------------------------------- 23

2-5-2 ) عوامل سازماني-------------------------------------------------------------- 23

2-6 ) علائم فرسودگي شغلي------------------------------------------------------------- 24

2-7 ) پيامدهاي فرسودگي شغلي----------------------------------------------------------- 25

2-8 ) سلامت رواني------------------------------------------------------------------- 29

2-9 ) تعريف سلامت رواني-------------------------------------------------------------- 29

2-9-1 ) الگوهاي عمده در تعريف سلامتي------------------------------------------------- 29

2-9-2 ) ابعاد سلامت---------------------------------------------------------------- 30

2-10 ) سلامت رواني در محيط کار--------------------------------------------------------- 39

2-11 ) اهميت سلامت رواني------------------------------------------------------------- 39

2-12 ) وضعيت سلامت رواني در جهان و ايران------------------------------------------------ 41

2-13 ) اصول سلامت رواني و ارتقاء آن----------------------------------------------------- 42

2-14 ) مشخصه‌هاي سلامت رواني--------------------------------------------------------- 43

2-15 ) عوامل موثر در سلامت رواني-------------------------------------------------------- 45

2-16 ) مدل‌هاي اندازه‌گيري سلامت رواني---------------------------------------------------- 46

2-16-1 ) مدل دراگوتيز و همکاران (1973)------------------------------------------------ 46

2-16-2 ) مدل گلدبرگ و همکاران (1979)------------------------------------------------ 46

2-16-3 ) مدل راتر و همکاران (1970)--------------------------------------------------- 47

2-16-4 ) مدل ريف و همکاران (1926)--------------------------------------------------- 47

2-17 ) نظريات مرتبط با سلامت رواني------------------------------------------------------ 49

2-17-1 ) نظريه زيگموند فرويد-------------------------------------------------------- 49

2-17-2 ) نظريه کورت لوين----------------------------------------------------------- 50

2-17-3 ) نظريه آدلر---------------------------------------------------------------- 50

2-17-4 ) نظريه ساليون-------------------------------------------------------------- 50

2-17-5 ) نظريه کارل راجرز----------------------------------------------------------- 51

2-17-6 ) نظريه آلبرت اليس----------------------------------------------------------- 52

2-18 ) پيشينه تحقيق------------------------------------------------------------------ 52

2-18-1 ) تحقيقات انجام شده داخلي----------------------------------------------------- 52

2-18-2 ) مطالعات انجام شده خارجي---------------------------------------------------- 58

2-19 ) رابطه بين فرسودگي شغلي و سلامت رواني---------------------------------------------- 62

2-20 ) چارچوب نظريتحقيق------------------------------------------------------------ 62

فصل سوم : روش تحقيق

3-1 ) مقدمه------------------------------------------------------------------------- 65

3-2 ) روش تحقيق-------------------------------------------------------------------- 65

3-3 ) متغير‌هاي تحقيق----------------------------------------------------------------- 67

3-3-1 ) متغيير مستقل--------------------------------------------------------------- 67

3-3-2 ) متغير وابسته---------------------------------------------------------------- 67

3-4 ) تعاريف عملياتي متغيرها------------------------------------------------------------ 67

3-5 ) جامعه و نمونه آماري-------------------------------------------------------------- 68

3-5-1 ) قلمرو مکاني تحقيق----------------------------------------------------------- 68

3-5-2 ) قلمرو زماني تحقيق----------------------------------------------------------- 68

3-5-3 ) جامعه آماري---------------------------------------------------------------- 68

3-5-4 ) نمونه آماري---------------------------------------------------------------- 69

3-6 ) روش گردآوري داده‌ها------------------------------------------------------------- 69

3-6-1 ) روش کتابخانه اي------------------------------------------------------------ 69

3-6-2 ) روش ميداني---------------------------------------------------------------- 69

3-7 ) ابزار اندازه‌گيري------------------------------------------------------------------ 70

3-8 ) پايايي و روايي پرسشنامه------------------------------------------------------------ 72

3-8-1 ) روايي-------------------------------------------------------------------- 72

3-8-1-1 ) روايي محتوا------------------------------------------------------------ 73

3-8-1 ) پايايي-------------------------------------------------------------------- 73

3-9 ) تجزيه و تحليل داده‌ها-------------------------------------------------------------- 75

3-9-1 ) آمار توصيفي---------------------------------------------------------------- 75

3-9-2 ) آمار استنباطي--------------------------------------------------------------- 75

3-9-2-1 ) آزمون ضريب همبستگي--------------------------------------------------- 75

فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده‌ها

4-1 ) مقدمه------------------------------------------------------------------------- 78

4-2 ) تجزيه و تحليل توصيفي داده‌ها------------------------------------------------------- 78

4-2-1 ) توزيع فراواني نمونه بر حسب استان------------------------------------------------ 78

4-2-2 ) توزيع فراواني نمونه بر حسب جنسيت---------------------------------------------- 79

4-2-3 ) توزيع فراواني نمونه بر حسب سن------------------------------------------------- 79

4-2-4 ) توزيع فراواني نمونه بر حسب تحصيلات-------------------------------------------- 82

4-2-5 ) توزيع فراواني نمونه بر حسب سابقه خدمت------------------------------------------ 83

4-2-6 ) فراواني تحليل عاطفي، مسخ شخصيت و عدم موفقيت فردي آزمودني‌ها به تفکيک در هر استان------- 85

4-3 ) تجزيه و تحليل استنباطي داده‌ها------------------------------------------------------- 89

4-3-1 ) تحليل فرضيه‌هاي تحقيق------------------------------------------------------- 89

4-3-1-1 ) آزمون فرضيه اصلي------------------------------------------------------- 89

4-3-1-2 ) آزمون فرضيه فرعي اول---------------------------------------------------- 89

4-3-1-3 ) آزمون فرضيه فرعي دوم---------------------------------------------------- 90

4-3-1-4 ) آزمون فرضيه فرعي سوم--------------------------------------------------- 90

فصل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهادات

5-1 ) مقدمه------------------------------------------------------------------------- 93

5-2 ) نتايج حاصل از فرضيه اصلي تحقيق---------------------------------------------------- 93

5-3 ) نتايج حاصل از فرضيه فرعي اول تحقيق------------------------------------------------- 93

5-4 ) نتايج حاصل از فرضيه فرعي دوم تحقيق------------------------------------------------- 94

5-5 ) نتايج حاصل از فرضيه فرعي سوم تحقيق------------------------------------------------- 94

5-6 ) بحث و تفسير------------------------------------------------------------------- 94

5-7 ) پيشنهادات پژوهش---------------------------------------------------------------- 97

5-7-1 ) پيشنهادهاي مربوط به فرضيه اصلي------------------------------------------------ 97

5-7-2 ) پيشنهادهاي مربوط به فرضيه فرعي اول--------------------------------------------- 98

5-7-3 ) پيشنهادهاي مربوط به فرضيه فرعي دوم--------------------------------------------- 98

5-7-4 ) پيشنهادهاي مربوط به فرضيه فرعي سوم-------------------------------------------- 98

5-8 ) پيشنهاداتي براي پژوهش‌هاي آتي------------------------------------------------------ 99

5-9 ) محدوديت‌هاي پژوهش------------------------------------------------------------- 99

منابع و مآخذ

منابع فارسي-------------------------------------------------------------------------- 102

منابع انگليسي------------------------------------------------------------------------- 106

پيوست

الف ) پرسشنامه‌ها---------------------------------------------------------------------- 109

ب ) نتايج خروجي Spss----------------------------------------------------------------- 113

 

فهرست جدول‌ها

جدول 2ـ1 : خلاصه اي از پيشينه تحقيقات در مورد فرسودگي شغلي و سلامت رواني............................ 61

جدول 3ـ1 : ضريب آلفاي کرونباخ پرسشنامه فرسودگي شغلي...................................................................... 74

جدول 3ـ2 : ضريب آلفاي کرونباخ پرسشنامه سلات رواني............................................................................ 74

جدول 4ـ1 : فراواني نمونه به تفکيک استان....................................................................................................... 78

جدول 4ـ2 : فراواني نمونه به تفکيک جنسيت.................................................................................................. 79

جدول 4ـ3 : فراواني جنسيت آزمودني هاي به تفکيک در دو استان............................................................. 79

جدول 4ـ4 : فراواني نمونه به تفکيک سن.......................................................................................................... 80

جدول 4ـ5 : فراواني سن آزمودني هاي به تفکيک در دو استان.................................................................... 80

جدول 4ـ6 : فراواني نمونه به تفکيک تحصيلات.............................................................................................. 82

جدول 4ـ7 : فراواني سطح تحصيلات آزمودني هاي به تفکيک در دو استان.............................................. 82

جدول 4ـ8 : فراواني نمونه به تفکيک سابقه خدمت......................................................................................... 83

جدول 4ـ9 : فراواني سابقه خدمت آزمودني هاي به تفکيک در دو استان.................................................... 83

جدول 4ـ10 : فراواني تحليل عاطفي آزمودني هاي به تفکيک در دو استان................................................ 86

جدول 4ـ11 : فراواني مسخ شخصيت آزمودني هاي به تفکيک در دو استان.............................................. 86

جدول 4ـ12 : فراواني عدم موفقيت فردي آزمودني هاي به تفکيک در دو استان....................................... 87

جدول 4ـ13 : ميانگين متغيرهاي تحقيق به تفکيک در دو استان..................................................................... 88

جدول 4ـ14 : نتايج آزمون همبستگي اسپيرمن بين فرسودگي شغلي و سلامت رواني................................ 89

جدول 4ـ15 : نتايج آزمون همبستگي اسپيرمن بين خستگي عاطفي و سلامت رواني................................. 90

جدول 4ـ16 : نتايج آزمون همبستگي اسپيرمن بين مسخ شخصيت و سلامت رواني.................................. 90

جدول 4ـ17 : نتايج آزمون همبستگي اسپيرمن بين عدم موفقيت فردي و سلامت رواني........................... 91

 

فهرست نمودارها

نمودار 4ـ1 : درصد فراواني پاسخ دهندگان به تفکيک استان........................................................................... 81

نمودار 4ـ2 : درصد فراواني پاسخ دهندگان به تفکيک جنسيت...................................................................... 81

نمودار 4ـ3 : درصد فراواني پاسخ دهندگان به تفکيک سن.............................................................................. 84

نمودار 4ـ4 : درصد فراواني پاسخ دهندگان به تفکيک سطح تحصيلات........................................................ 84

نمودار 4ـ5 : درصد فراواني پاسخ دهندگان به تفکيک سابقه خدمت............................................................. 85

 

فهرست شکل‌ها

شکل 2ـ1: مدل مفهومي پژوهش (مدل مسلچ ـ گلدبرگ) 63


مبلغ قابل پرداخت 20,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۸ آذر ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 187

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.