تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 553
  • بازدید دیروز : 1300
  • بازدید کل : 331408

رابطه بین تعهد مدیران به کارکنان و عملکرد شغلی آنان در اداره کل امور مالیاتی استان ....


رابطه بین تعهد مدیران به کارکنان و عملکرد شغلی آنان در  اداره کل امور مالیاتی استان ....

چکیده:

هدف اصلي اين پژوهش رابطه بین تعهد مدیران به کارکنان و عملکرد شغلی آنان در اداره کل امور مالیاتی استان .... است. جامعه آماري تحقيق حاضر تعداد 840 نفر از کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان .... می‌باشد که در سال 1392 مشغول فعالیت بودند و نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران 242 نفر انتخاب شد. روش نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده شده است. روش جمع‌آوری داده‌ها میدانی و ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه مشتمل بر 23 سؤال بوده است. این تحقیق از نظر نوع توصیفی، از نظر هدف کاربردی و از نظر جمع‌آوری داده‌ها میدانی است. ﭘﺲ از ﺗأیید رواﻳﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﻨﺘﺮل ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ، ﻧﺨـﺴﺖ30 ﻋﺪد ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در ﺑﻴﻦ کارکنان ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺗﻮزﻳﻊ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش آﻟﻔﺎي ﻛﺮاﻧﺒﺎخ، ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ‌ﻫﺎﻣﻮرد ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. سپس این داده‌ها از طریق نرم‌افزار spss ورژن 18 تجزیه و تحلیل شده و در دو مرحله به اطلاعات مورد استفاده در این تحقیق، تبدیل می‌گردند. در مرحله اول که تجزیه و تحلیل توصیفی می‌باشد، داده‌های جمع‌آوری شده به صورت جدول آمار توصیفی و فراوانی و نمودار میله‌ای و هیستوگرام ارائه می‌شود و در مرحله دوم که تجزیه و تحلیل استنباطی می‌باشد، با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون مورد بررسی قرار می‌گیرند. در نهایت می‌توان در مورد پذیرش یا عدم پذیرش هر کدام از فرضیه‌های آماری اظهارنظر نمود. نتایج نشان داد که رابطه مثبتی بین تعهد مدیران به کارکنان و عملکرد شغلی آنان در اداره کل امور مالیاتی استان .... وجود دارد. همچنین نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد که بیشترین تأثیر در رابطه بین ابعاد تعهد مدیران به کارکنان و عملکرد شغلی مربوط به متغیر توانمندسازی می‌باشد.

واژگان کلیدی: تعهد مدیران به کارکنان، آموزش، توانمندسازی، پاداش، عملکرد شغلی

 

«فهرست مطالب»

عنوان صفحه

فصل اول.کلیات تحقیق--------------------------------------------------- 1

1-1- مقدمه-------------------------------------------------------------------- 2

1-2- بیان مسأله----------------------------------------------------------------- 3

1-3- چهارچوب نظری تحقیق------------------------------------------------------- 4

1-4- اهمیت ضرورت انجام تحقیق---------------------------------------------------- 5

1-5- اهداف تحقیق--------------------------------------------------------------- 6

1-6-فرضیه‌های تحقیق------------------------------------------------------------ 7

1-7- تعریف نظری و عملیاتی واژه‌های تحقیق-------------------------------------------- 7

1-7-1-تعریف نظری------------------------------------------------------------- 7

1-7-2- تعریف عملیاتی----------------------------------------------------------- 8

1-8- قلمرو تحقیق--------------------------------------------------------------- 9

1-8-1- قلمرو موضوعی تحقیق------------------------------------------------------ 9

1-8-2- قلمرو مكاني تحقيق(جامعه آماري)---------------------------------------------- 9

1-8-3- قلمرو زماني تحقيق--------------------------------------------------------- 9

فصل دوم. مبانی نظری و پیشینه تحقیق----------------------------------------- 10

2-1- مقدمه-------------------------------------------------------------------- 11

2-2- بخش اول: تعهد سازمانی------------------------------------------------------ 11

2-2-1- تعاریف و مفاهیم تعهد سازمانی------------------------------------------------ 11

2-2-2- تاریخچه تعهد سازمانی------------------------------------------------------ 13

2-2-3- الگوها، نظریه‌ها و تئوری‌های تعهد سازمانی---------------------------------------- 14

2-2-3-1- مدل «مودای» و همکاران--------------------------------------------------- 14

2-2-3-2- مدل «استیرز» و همکاران--------------------------------------------------- 15

2-2-3-3- دیدگاه «ریچرز»---------------------------------------------------------- 16

2-2-3-4- دیدگاه «بکر» و «بیلینگس»-------------------------------------------------- 17

2-2-3-5- مدل «مارتین» و «نیکولاس»------------------------------------------------- 18

2-2-3-6- مدل «مایر» و «شورمن»----------------------------------------------------- 19

2-2-3-7- مدل «می‌یر» و «آلن»------------------------------------------------------ 20

2-2-4- اثرات تعهد سازمانی در سازمان------------------------------------------------- 20

عوامل مؤثر تعهد سازمانی----------------------------------------------------------- 23

نقش و تعهد سازمانی-------------------------------------------------------------- 24

ویژگی‌های شخصی و تعهد سازمانی---------------------------------------------------- 25

ویژگی‌های شغلی و تعهد سازمانی----------------------------------------------------- 26

ویژگی‌های سازمان و تعهد سازمانی---------------------------------------------------- 26

اخلاق کاری و تعهد سازمانی--------------------------------------------------------- 27

2-2-5- جمع بندی--------------------------------------------------------------- 27

2-3- بخش دوم: عملکرد شغلی----------------------------------------------------- 29

2-3-1- تعاریف و مفاهیم عملکرد شغلی------------------------------------------------ 29

2-3-2- تاریخچه عملکرد شغلی------------------------------------------------------ 31

2-3-3-الگوها و نظریه‌های عملکرد شغلی----------------------------------------------- 31

ماتریس عملکرد----------------------------------------------------------------- 32

مدل نتایج و تعیین‌کننده‌ها----------------------------------------------------------- 33

هرم عملکرد-------------------------------------------------------------------- 33

کارت امتیازدهی متوازن------------------------------------------------------------ 35

فرایند کسب و کار---------------------------------------------------------------- 36

تحلیل ذی‌نفعان------------------------------------------------------------------ 36

مدل تعالی سازمان---------------------------------------------------------------- 37

چارچوب «مدوری» و «استیپل»------------------------------------------------------- 38

راهنمایی‌های انتخاب شاخص‌ها------------------------------------------------------- 39

2-3-4- اثرات عملکرد شغلی و ارزیابی آن در سازمان و کارکنان-------------------------------- 40

2-3-5- جمع بندی-------------------------------------------------------------- 42

2-4- بخش سوم: پیشینه تحقیق------------------------------------------------------ 44

2-4-1- مطالعات خارجی---------------------------------------------------------- 44

2-4-2- مطالعات داخلی----------------------------------------------------------- 44

فصل سوم. روش اجرای تحقیق---------------------------------------------- 50

3-1- مقدمه-------------------------------------------------------------------- 51

3-2- روش تحقيق--------------------------------------------------------------- 51

3-3- جامعه آماري--------------------------------------------------------------- 51

3-4- نمونه و روش نمونه‌گیری تحقیق-------------------------------------------------- 52

3-5- حجم نمونه---------------------------------------------------------------- 52

3-6- روش و ابزار جمع آوري داده‌ها-------------------------------------------------- 53

3-7- روايي ابزار اندازه گيري-------------------------------------------------------- 53

3-8- پايایيابزار اندازه‌گيري-------------------------------------------------------- 54

3-9- روش تجزيه و تحليل داده‌ها----------------------------------------------------- 54

آزمون کولموگروف-اسمیرنوف(k-s )-------------------------------------------------- 55

فصل چهارم. تجزیه و تحلیل داده‌ها------------------------------------------- 57

4-1- مقدمه-------------------------------------------------------------------- 58

4-2- توصیف متغیرهای جمعیت شناختی پاسخ دهندگان------------------------------------- 59

4-3- توصیف متغیر های تحقیق------------------------------------------------------ 62

4-4- آزمون فرضیات تحقیق--------------------------------------------------------- 67

4-5- بررسی تأثیر همزمان مؤلفه‌های تعهد برعملکرد شغلی----------------------------------- 69

4-6- رتبه بندی ابعاد تعهد---------------------------------------------------------- 70

فصل پنجم. نتیجه‌گیری و پیشنهادات---------------------------------------------------- 71

5-1- مقدمه-------------------------------------------------------------------- 72

5-2- نتایج آمار توصیفی----------------------------------------------------------- 72

5-2-1- توصیف متغیرهای جمعیت شناختی---------------------------------------------- 72

5-2-2- توصیف متغیرهای تحقیق----------------------------------------------------- 72

5-2-3- توصیف آماری سؤالات تحقیق------------------------------------------------- 74

5-3- نتایج آمار استنباطی----------------------------------------------------------- 75

5-4- پیشنهادات بر اساس یافته‌های تحقیق----------------------------------------------- 77

5-5- پیشنهادات به محققین آتی------------------------------------------------------ 78

5-6- محدودیت‌های تحقیق--------------------------------------------------------- 78

منابع فارسی-------------------------------------------------------------------- 79

منابع خارجی------------------------------------------------------------------- 83

پیوست‌ها---------------------------------------------------------------------- 87

 

«فهرست شکل‌ها»

شکل1-1- مدل تحلیلی تحقیق------------------------------------------------------- 5

شکل 2-1- مؤلفه‌های سه بعدی تعهد سازمانی--------------------------------------------- 13

شکل 2-2- عوامل مؤثر و نتایج ناشی از تعهد سازمانی--------------------------------------- 14

شکل 2-3- مدل عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی--------------------------------------------- 16

شکل 2-4- چهار دیدگاه تعهد-------------------------------------------------------- 18

شکل 2-5- مدل سه رکنی تعهد «مارتین» و «نیکولاس»--------------------------------------- 19

شکل 2-6- هفت شاخص عملکرد----------------------------------------------------- 32

شکل 2-7- ماتریس ارزیابی عملکرد--------------------------------------------------- 33

شکل 2-8- هرم عملکرد----------------------------------------------------------- 34

شکل 2-9- مدل تحلیل ذی‌نفعان------------------------------------------------------ 37

شکل 2-10- متد ممیزی و ارتقای سیستم ارزیابی عملکرد------------------------------------- 40

 

«فهرست جداول»

جدول3-1- چگونگی توزیع سؤالات پرسشنامه-------------------------------------------- 53

جدول3-2- آلفای کرونباخ متغیر های تحقیق---------------------------------------------- 54

جدول3-3- آزمون كولموگروف- اسميرنف---------------------------------------------- 55

جدول4-1- توصیف جنسیت پاسخ دهندگان---------------------------------------------- 59

جدول4-2- توصیف تحصيلات پاسخ‌دهندگان--------------------------------------------- 60

جدول4-3- توصیف سابقه کار پاسخ دهندگان--------------------------------------------- 61

جدول4-4- توصیف متغیر آموزش----------------------------------------------------- 62

جدول4-5- توصیف متغیر پاداش----------------------------------------------------- 63

جدول4-6- توصیف متغیر توانمندسازي------------------------------------------------- 64

جدول4-7- توصیف متغیر تعهد مديريت------------------------------------------------ 65

جدول4-8- توصیف متغیر عملکرد بهبود خدمات------------------------------------------ 66

جدول4-9- ضریب همبستگی بين تعهد مدیریت و عملکرد شغلی کارکنان------------------------- 67

جدول4-10- ضریب همبستگی بين آموزش و عملکرد شغلی کارکنان----------------------------- 67

جدول4-11- ضریب همبستگی بين توانمندسازی و عملکرد شغلی کارکنان------------------------- 68

جدول4-12- ضریب همبستگی بين سیستم پاداش و عملکرد شغلی کارکنان------------------------ 68

جدول4-13- آزمون رگرسيون بين مؤلفه‌های تعهد برعملکرد شغلی------------------------------ 69

جدول4- 14- آزمون فرید من برای رتبه بندی بین ابعاد بهره‌وری-------------------------------- 70

جدول 5-1- توصیف آماری سؤالات تحقیق---------------------------------------------- 74

 

«فهرست نمودارها»

نمودار4-1- نمودار دایره‌ای جنسیت پاسخ‌دهندگان----------------------------------------- 59

نمودار4-2- نمودار میله‌ای تحصيلات پاسخ‌دهندگان----------------------------------------- 60

نمودار4-3- نمودار میله‌ای سابقه کار پاسخ‌دهندگان----------------------------------------- 61

نمودار4-4- هیستوگرام متغیر آموزش -------------------------------------------------- 62

نمودار4-5- هیستوگرام متغیر پاداش--------------------------------------------------- 63

نمودار4-6- هیستوگرام متغیرتوانمندسازي----------------------------------------------- 64

نمودار4-8- هیستوگرام متغیر عملکرد بهبود خدمات----------------------------------------- 66

نمودار4-7- هیستوگرام متغیر تعهد مديريت----------------------------------------------- 65


مبلغ واقعی 30,000 تومان    30% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 21,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۸ آذر ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 163

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.