تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 292
  • بازدید دیروز : 122
  • بازدید کل : 332856

رابطه بین رهبری تحول آفرین بر رفتار شهروندی سازمانی از طریق درک عدالت در دانشگاه علوم پزشکی گیلان


رابطه بین رهبری تحول آفرین بر رفتار شهروندی سازمانی از طریق درک عدالت در دانشگاه علوم پزشکی گیلان

چکیده

یکی از دلایل موفقیت سازمانهای بزرگ این است که آنهاک ارکنانی دارند، فراتر از وظایف رسمی خودتلاش می‌نمایند؛ یعنی آنها کارکنانی دارندکه رفتارهای شهروندی سازمانی را از خود بروز می‌دهند. پژوهش حاضر توصیفی و با هدف بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین بر رفتار شهروندی سازمانی از طریق درک عدالت صورت گرفته است. این پژوهش بر اساس دو فرضیه تنظیم گردید که عبارتند از : 1- بین رهبری تحولی ( با ابعاد ملاحظه فردی ، نفوذ آرمانی ، انگیزه الهام بخش و ترغیب ذهنی ) و رفتار شهروندی سازمانی رهبرمدار رابطه وجود دارد . 2- ادراک عدالت بین فردی ، واسطه رابطه بین رهبری تحولی و رفتار شهروندی سازمانی رهبرمدار می باشد. در این راستا از پرسشنامه های استاندارد رهبری تحول آفرین بس و اولیو (2004) ، رفتار شهروندی سازمانی ویلیامز و آندرسون ، عدالت بین فردی ماگز بیز (1986) استفاده شده است . حجم نمونه 234 نفر و روش نمونه گیری غير احتمالي در دسترس است . روش تحقیق مبتنی بر مدل معادلات ساختاری بوده و برای سنجش فرضیه ها از نرم افزار spss و Lisrel استفاده شده است . نتایج تحقیق نشان می دهد که رابطه بین رهبری تحول آفرین بر رفتار شهروندی سازمانی از طریق درک عدالت معنادار است. بعلاوه فرضیه اول با مؤلفه های ملاحظه فردی ، نفوذ آرمانی و ترغیب ذهنی تأیید شدند و مؤلفه انگیزش الهام بخش رد شده است . و فرضیه دوم ، درک عدالت بین فردی واسطه رابطه بین ملاحظات فردی رهبر تحول آفرین و رفتارهای شهروندی سازمانی رهبر مدار می باشد نیز تأیید شده است. و از میان مؤلفه های رهبری تحول آفرین ترغیب ذهنی بیشترین تأثیر را بررفتار شهروندی سازمانی داشته است .

واژگان کلیدی: رفتار شهروندی سازمانی ، رهبری تحول آفرین، عدالت بین فردی ملاحظات فردي

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول : کلیات تحقیق

چکیده

1-1 مقدمه ....................................................................................................................... 1

1-2 بیان مسئله................................................................................................................... 2

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق.............................................................................................. 4

1-4 هدف تحقیق............................................................................................................... 5

1-5 چارچوب نظری تحقیق................................................................................................. 5

1-6 فرضیه های تحقیق........................................................................................................ 6

1-7 تعریف نظری و عملیاتی متغیرهای تحقیق......................................................................... 7

1-8 قلمرو تحقیق.............................................................................................................. 10

فصل دوم : مبانی نظری تحقیق

2-1 بخش اول : رهبري

2-1-1 مقدمه .................................................................................................................. 12

2-1-3 سبك رهبري ......................................................................................................... 12

2-1-4 تعريف رهبري تحول آفرين...................................................................................... 14

2-1-5 مدير در نقش رهبر تحول گرا.................................................................................... 15

2-1-6 رهبري مبادله اي..................................................................................................... 16

2-1-7 رهبري تحول آفرين و اثربخشي رهبر / تيم ................................................................. 17

2-1-8 ابعاد رهبري تحول گرا............................................................................................. 18

2-1-9 رهبري تحول آفرين و اعتماد رهبر ............................................................................ 19

2-1-10 رابطه بين رهبري تحول آفرين و رفتار شهروندي سازماني............................................. 20

2-2 بخش دوم : رفتار شهروندي سازماني

2-2-1 مقدمه .................................................................................................................. 22

2-2-2- رفتار شهروندي سازماني چيست.............................................................................. 23

2-2-3- تعریف رفتار شهروندي سازماني.............................................................................. 23

 

2-2-4 ابعاد رفتار شهروندي سازماني.................................................................................... 24

2-2-5 كاركردهاي رفتار شهروندي سازماني......................................................................... 26

2-2-6 انواع رفتار شهروندي سازماني .................................................................................. 27

2-2-7 رفتار شهروندي سازماني رهبرمدار............................................................................. 28

2-2-8 تئوري مبادله اجتماعي و رفتار شهروندي سازماني......................................................... 28

2-2-9 رابطه متقابل رهبر-عضو رفتار شهروندي سازماني.......................................................... 30

2-2-10 عوامل تأثيرگذار بر رفتار شهروندي سازماني.............................................................. 30

2-2-11 پيامدها و نتايج رفتار شهروندي سازماني ................................................................... 31

2-3 بخش سوم : عدالت سازماني

2-3-1 مقدمه .................................................................................................................. 32

2-3-2 عدالت ، تعاريف و مفاهيم....................................................................................... 32

2-3-3 عدالت سازماني...................................................................................................... 33

2-3-4 تعریف عدالت سازمانی........................................................................................... 33

2-3-5 الماس عدالت ( ابعاد چهار بعدي) ............................................................................. 33

2-3-6 عدالت و اثرات آن در سازمان .................................................................................. 38

2-4 بخش چهارم : پيشينه تحقيق

2-4-1 پیشینه تحقیقات داخلی............................................................................................. 39

2-4-2 پیشینه تحقیقات خارجی........................................................................................... 41

 

فصل سوم : روش اجراي تحقيق

3-1 مقدمه...................................................................................................................... 44

3-2 روش تحقيق.............................................................................................................. 44

3-3 جامعه آماري ، روش نمونه گیری و حجم نمونه .............................................................. 44

3-5 روش جمع آوري داده ها............................................................................................. 45

3-6 ابزار جمع آوري داده ها .............................................................................................. 45

3-7 روايي ابزار سنجش ..................................................................................................... 46

3-8 پايايي ابزار سنجش ..................................................................................................... 46

3-9 روش تجزيه و تحليل داده ها ........................................................................................ 47

 

فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده ها

4-1 مقدمه ...................................................................................................................... 49

4-2 توصيف پاسخ دهندگان............................................................................................... 49

4-3 توصيف متغيرهاي تحقيق............................................................................................. 52

4-3-1 رفتار شهروندي سازماني رهبرمدار ............................................................................. 53

4-3-2 درك عدالت بين فردي........................................................................................... 53

4-3-3 رهبري تحولي کل.................................................................................................. 54

4-3-4 ملاحظات فردی...................................................................................................... 55

4-3-5 نفوذ آرمانی........................................................................................................... 56

4-3-6 انگیزه الهام بخش.................................................................................................... 57

4-3-7 ترغیب ذهنی.......................................................................................................... 58

4-8 بررسي وضعيت متغيرهاي اصلي تحقيق .......................................................................... 60

4-8-1 بررسي مدل تحقيق.................................................................................................. 61

4-8-2 بررسي شاخص هاي معني داري برازش مدل كلي تحقيق .............................................. 62

4-8-3 بررسی مدل تحقیق در حالت تفکیک متغیر رهبری تحولی............................................. 63

4-9 بررسي فرضيه هاي تحقيق............................................................................................. 65

 

فصل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهادات

5-1 مقدمه ...................................................................................................................... 68

5-2 نتايج آمار توصيفي ..................................................................................................... 68

5-2-1 نتایج توصیف پاسخ دهندگان................................................................................... 68

5-2-2 نتایج توصیف متغیرهای تحقیق ................................................................................ 68

5-3 نتايج آزمون هاي فرضيه هاي تحقيق .............................................................................. 69

5-4 پيشنهادات تحقيق ....................................................................................................... 71

5-5 محدوديت هاي تحقيق................................................................................................. 72

5-6 پيشنهادات براي تحقيقات آينده .................................................................................... 73

منابع................................................................................................................................ 74

 

فهرست اشکال

شکل 1-1 مدل مفهومی تحقیق ........................................................................................... 6

شکل 2-1 الگوی رفتار شهروندی سازمان ارگان .................................................................... 24

 

فهرست جداول

جدول 2-1 تعاریف رهبری تحول آفرین .............................................................................. 15

جدول 2-2 تعاریف رهبری شهروندی سازمانی ...................................................................... 23

جدول 2-3 تعاریف عدالت سازمانی .................................................................................... 33

جدول 3-1 متغیرها ، ابعاد و تعداد سوالات پرسشنامه................................................................ 45

جدول 3-2 جدول پایایی سوالات مربوط به متغیرهای تحقیق.................................................... 47

جدول 4-1 جنسیت پاسخ دهندگان ..................................................................................... 49

جدول 4-2 تحصیلات پاسخ دهندگان .................................................................................. 50

جدول 4-3 سابقه کار پاسخ دهندگان ................................................................................... 51

جدول 4-4 نوع استخدام پاسخ دهندگان ............................................................................... 52

جدول 4-5 توصیف متغیر رفتار شهروندی سازمانی رهبر مدار .................................................. 53

جدول 4-6 توصیف متغیر درک عدالت بین فردی ................................................................. 54

جدول 4-7 توصیف متغیر رهبري تحولي کل......................................................................... 55

جدول 4-8 توصیف متغیر ملاحظه فردی............................................................................... 56

جدول 4-9 توصیف متغیر نفوذ آرمانی.................................................................................. 57

جدول 4-10 توصیف متغیر انگیزش الهام بخش...................................................................... 58

جدول 4-11 توصیف متغیر ترغیب ذهنی............................................................................... 59

جدول 4-12 جدول توصیف آزمون تی تست متغیرهای اصلی تحقیق........................................ 60

جدول 4-13 شاخص های برازش مدل تحقیق در حالت کلی ................................................... 62

جدول 4-14 شاخص های برازش مدل تحقیق در حالت کلی ................................................... 64

 

فهرست نمودار

نمودار 4-1 جنسیت پاسخ دهندگان ..................................................................................... 49

نمودار 4-2 تحصیلات پاسخ دهندگان .................................................................................. 50

نمودار 4-3 سابقه کار پاسخ دهندگان ................................................................................... 51

نمودار 4-4 نوع استخدام پاسخ دهندگان .............................................................................. 52

نمودار 4-5 رفتار شهروندی سازمانی رهبر مدار ...................................................................... 53

نمودار 4-6 درک عدالت بین فردی ..................................................................................... 54

نمودار 4-7 توصیف متغیر رهبري تحولي کل......................................................................... 55

نمودار 4-8 توصیف متغیر ملاحظه فردی............................................................................... 56

نمودار 4-9 توصیف متغیر نفوذ آرمانی.................................................................................. 57

نمودار 4-10 توصیف متغیر انگیزش الهام بخش...................................................................... 58

نمودار 4-11 توصیف متغیر ترغیب ذهنی............................................................................... 59

نمودار 4-12 مدل پایه تحقیق در حالت استاندارد ................................................................... 61

نمودار 4-13 مدل پایه تحقیق در حالت اعداد معنی داری........................................................ 61

نمودار 4-14 مدل پایه تحقیق در حالت اعداد استاندارد (به تفکیک ابعاد رهبری تحولی)............... 63

نمودار 4-15 مدل پایه تحقیق در حالت اعداد معنی داری (به تفکیک ابعاد رهبری تحولی)............. 64

 


مبلغ قابل پرداخت 20,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۸ آذر ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 167

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.