تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 588
  • بازدید دیروز : 1300
  • بازدید کل : 331443

رابطه بین شایستگی های رهبری روسای شعب و اشتیاق شغلی کارکنان بانک کشاورزی استان .........


رابطه بین شایستگی های رهبری روسای شعب و اشتیاق شغلی کارکنان بانک کشاورزی استان .........

چکیده

اشتیاق شغلی یک  مفهوم نسبتاً جدید و گسترده در زمینۀ روانشناسی و مدیریت منبع انسانی است. توجه به اشتیاق شغلی در دل تحقیقات مربوط به فرسودگی شغلی ایجاد شد. در طی مطالعاتی که در مورد فرسودگی شغلی انجام گرفت،این سؤال منطقی مطرح شد که از سوی دیگراین پیوستار چه میدانیم و آیا می‌توان کارکنانی را یافت که با قدرت زیاد کار کنند و عمیقاً با کارشان درگیر و در آن غرق باشند؟ و اگر این چنین است چه چیزی آنها را به این سمت می‌راند. محققان با داشتن سؤالاتی از این دست در آخر قرن بیستم شروع به بررسی منظم‌تر قطب مقابل فرسودگی نمودند و این مقارن شد با ظهور آن چیزی که جنبش روانشناسی مثبت‌نگر نامیده شد و همچنین مقارن شد با افزایش تعدادسازمان‌هایی که بر خصوصیات روانی مثبت کارکنان تأکید می‌کردند. سازمان‌های امروزی خواهان آن هستند که کارمندانشان با انگیزه، خلاق، مسئول و درگیر با کارشان باشند و از آنان انتظاردارند که فراتر از انجام وظایف شغلی حرکت کنند. اشتیاق شغلی نه تنها یک نقش حیاتی برای فهم رفتارهای سازمانی مثبت بازی می ­کند،بلکه همچنین برای هدایت مدیریت منابع انسانی و سیاستهای بهداشت حرف‌های درسازمان‌ها نیز نقش مهم یدارد. از طرفی رهبری در سازمان ارزش و اهمیت قابل توجهی دارد که به نظر، پیچیده و گسترده می آید. شایستگی رهبری مجموعه ای از شایستگی‌هایی است که توجه زیادی از محققان را به خود جلب کرده است. کارکنانی که احساس کنند رهبرانشان مشتاق و متعهد هستند، به احتمال بیشتری این ویژگی‌ها رادر ارتباط با خودشان پیاده می سازند. با توجه به مطالب بالا سوال اصلی تحقیق به شکل زیر تنظیم گردید: لذا سوال اصلی تحقیق آن است که آیا بین شایستگی رهبری و اشتیاق کارمند رابطه وجود دارد؟ و بر این اساس پنج فرضیه تدوین گشت. جامعه آماری تحقیق کارکنان شعب بانک کشاورزی استان گیلان و شدند روش­نمونه‌گيريدر اين پژوهش از نوع نمونه‌گيري تصادفي ساده مي‌باشد. روش گردآوری داده ها، میدانی، ابزار گردآوری پرسشنامه و روش تجزیه و تحلیل نیز آزمون همبستگی و رگرسیون است و همه فرضیه‌ها تایید شدند.

واژگان کلیدی: اشتیاق شغلی، شایستگی رهبر، منابع انسانی، بانک کشاورزی

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1) مقدمه. 3

1-2) بيان مسئله. 3

1-3) اهميت و ضرورت موضوع تحقيق.. 6

1-4) چارچوب نظری.. 7

1-5) هدف های تحقيق.. 8

1-6 ) فرضيه های تحقيق.. 8

1-7 ) تعريف نظری و عملياتي متغیرها9

1-8) قلمرو تحقیق.. 10

1-8-1) قلمرو موضوعی.. 10

1-8-2) قلمرو زمانی.. 10

1-8-3) قلمرو مکانی.. 10

فصل دوم: ادبیات تحقیق

2-1 مقدمه. 12

2-1) بخش اول اشتیاق کارکنان. 13

2-1-1) تعریف اشتیاق شغلی.. 14

2-1-2) اشتیاق شغلی و مفاهیم مرتبط.. 17

2-1-3) رابطه رضایت شغلی و اشتیاق شغلی.. 18

2-1-4) محرک‌هایا شتیاق شغلی.. 19

2-1-5) رابطه اشتیاق کارکنان با عملکرد مدیران ارشد. 22

2-1-6) ابعاد اشتیاق شغلی.. 23

2-1-7) استراتژي هاي مناسب جهت افزايش اشتیاق شغلی.. 24

2-1-8) مزاياي افزايش اشتیاق شغلی كاركنان. 27

2-2) بخش دوم شایستگی‌های رهبر. 28

2-2-1) مقدمه. 28

2-2-2) تعريف انواع شايستگي ها(محوري،رهبري،شغلي)28

2-2-2-1) شايستگي هاي محوري.. 28

2-2-2-2) شايستگى‌هاىرهبري.. 29

2-2-2-3) شايستگي  شغلي.. 29

2-2-3) رویکردها و الگوهاي شایستگی.. 30

2-2-4) مدلهای مختلف شایستگی.. 32

2-2-5) رویکردهاي تعیین شایستگی‌ها36

2-2-6) مدل مفهومی پژوهش.... 42

2-3) بخش سوم پیشینه پژوهش... 43

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3-1) مقدمه. 47

3- 2) فرآيند اجرايي تحقيق.. 47

3 - 3) روش اجراي تحقيق.. 47

3- 4) جامعه و نمونه آماري.. 48

3-5) روش جمع آوری داده ها49

3 - 6) ابزار جمع‌آوري داده ها49

3- 7) روائی ابزار سنجش... 50

3- 8 ) پایائی ابزار سنجش... 50

3-9- روش تجزيه و تحليل داده‌ها51

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4) تجزيه و تحليل.. 54

4-1) توصيف متغير هاي تحقيق.. 54

4-1-1) جنسیت... 55

4-1-2) تحصیلات... 56

4-1-3) سن.. 57

4-1-4) سابقه. 58

4-1-5) اشتیاق شغلی.. 59

4-1-6) شایستگی رهبر. 60

4-1-7) درستی رهبر. 61

4-1-8) تفکر استراتژیک رهبر. 62

4-1-9) توسعه سازمان توسط رهبر. 63

4-1-10) همکاری رهبر. 64

4-1-11) خودآگاهی رهبر. 65

4- 2) آزمون فرضيه هاي تحقيق.. 66

4-2-1) آزمون فرضيه اول. 66

4-2-2) آزمون فرضيه دوم. 67

4-2-3)آزمون فرضيه سوم. 68

4-2-4) آزمون فرضيه چهارم. 69

4-2-5) آزمون فرضيه پنجم. 70

4-2-6) آزمون فرضيه ششم. 71

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5- 1) مقدمه. 75

5-2) نتيجه گيري آمار توصيفي.. 75

5-3) نتايج آمار استنباطي.. 76

5-4) بحث... 77

5-5) پيشنهادات تحقيق.. 77

5-6) محدودیتهای تحقیق.. 79

5-7) پيشنهادات براي تحقيقات آينده79

منابع. 80

 

فهرست جداول

جدول 2-1) ابعاد تفصیلی شایستگی مدیران 42

جدول 3-1) متغیرها، ابعاد و تعداد سوالات پرسشنامه. 49

جدول 3-2) جدول پایایی سوالات مربوط به متغیر های تحقیق.. 51

جدول 4-1) جدول فراوانی جنسیت... 55

جدول 4-2 )جدول فراوانی میزان تحصیلات... 56

جدول4-3) جدول فراوانی سن.. 57

جدول4-4) جدول فراوانی سابقه. 58

جدول 4-5) جدول توصیفی اشتیاق شغلی.. 59

جدول 4-6) جدول توصیفی شایستگی رهبر. 60

جدول 4-7) جدول توصیفی درستی رهبر. 61

جدول 4-8) جدول توصیفی تفکر استراتژیک رهبر. 62

جدول 4-9) جدول توصیفی توسعه سازمان توسط رهبر. 63

جدول 4-10) جدول توصیفی همکاری رهبر. 64

جدول 4-11) جدول توصیفی خودآگاهی رهبر. 65

جدول 4-12) آزمون کولموگروف-اسمیرنوف... 66

جدول 4-13) جدول همبستگی بعد درستی شایستگی رهبر و اشتیاق شغلی.. 67

جدول 4-14) جدول همبستگی بعد تفکر استراتژیک شایستگی رهبر و اشتیاق شغلی.. 68

جدول 4-15) جدول همبستگی بعد توسعه سازمان و استعداد شایستگی رهبر و اشتیاق شغلی.. 69

جدول 4-16) جدول همبستگی بعد همکاری شایستگی رهبر و اشتیاق شغلی.. 70

جدول 4-17) جدول همبستگی بعد خودآگاهی شایستگی رهبر و اشتیاق شغلی.. 71

جدول 4-18) جدول رگرسیون گام به گام ابعاد شایستگی رهبر و اشتیاق شغلی.. 72

 

فهرست نمودار

نمودار 4-1) نمودار ستونی جنسیت... 55

نمودار 4-2) نمودار ستونی میزان تحصیلات... 56

نمودار 4-3) نمودار ستونی سن.. 57

نمودار 4-4) نمودار ستونی سابقه. 58

نمودار 4-5) نمودار هیستوگرام اشتیاق شغلی.. 59

نمودار 4-6) نمودار هیستوگرام شایستگی رهبر. 60

نمودار 4-7) نمودار هیستوگرام درستی رهبر. 61

نمودار 4-8) نمودار هیستوگرام تفکر استراتژیک رهبر. 62

نمودار 4-9) نمودار هیستوگرام توسعه سازمان توسط رهبر. 63

نمودار 4-10) نمودار هیستوگرام همکاری رهبر. 64

نمودار 4-11) نمودار هیستوگرام خودآگاهی رهبر. 65

 

فهرست شکل‌‌ها

شکل1-1) مدل مفهومی تحقیق.. 8

شکل 1-2 ) مدل محرکهای شغلی .................................................................... 20

شكل2-2) سلسله مراتب اشتياق.. 22

 

 


مبلغ قابل پرداخت 20,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۸ آذر ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 479

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.