تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 319
  • بازدید دیروز : 122
  • بازدید کل : 332883

بررسي موانع جلب مشاركت صاحبان مشاغل آلاينده در خصوص انتقال اين مشاغل به خارج شهر به منظور حفظ محيط زيست شهري


بررسي موانع جلب مشاركت صاحبان مشاغل آلاينده در خصوص انتقال اين مشاغل به خارج شهر به منظور حفظ محيط زيست شهري

چکیده

مشاغل ­آلاينده ­به­ عنوان پديده‌هايي­ كه از­ موقعيت­ مكانی ­نامناسب­ و­ سازمان نيافته‌ي برخي ­از­فعاليت‌هاي توليدي، صنعتي و خدماتي درفضاهاي شهري ناشي شده‌اند، برسلامت جسمي و روحی شهروندان و نيز سيماي شهرها اثرات سوء و نامطلوب دارند. مشاغل آلاينده درشهرهاي بزرگ، زندگی شهروندان را با مشكل مواجه ساخته اند كه اين معضل،در مناطق مسكوني عوارض حادتري به دنبال داشته است . در پژوهش حاضر،موانع جلب مشاركت صاحبان مشاغل آلاينده در خصوص انتقال اين مشاغل به خارج شهر به منظور حفظ محيط زيست شهري مورد مطالعه و بررسي قرارگرفته است. روش تحقيق، تحليلي و علي است كه داده‌هاي موردنياز آن، به روش ميداني گردآوري شده است. جامعه مورد مطالعه در پژوهش حاضر شامل 150 نفر از صاحبان مشاغل آلاینده می باشد. نتایج فرضیه­ های این تحقیق با استفاده از آزمون t استیودنت در سطح معنی‌داری کمتر از 05/0، و حدود اطمینان 95%، با استفاده از نرم افزار SPSS بررسی شده است.نتایج حاصل از آنالیزهای آماری نشان مي‌دهد که اتخاذ روش‌های آموزشي مناسب و بالا بردن سطح آگاهي صاحبان مشاغل آلاينده، مي‌تواند سبب افزايش جلب مشاركت ایشان براي خروج از شهر شود. از طرفی ساماندهی مطلوب بخش های صنعت، خدمات و .. به منظور جلب نظر صاحبان مشاغل آلاينده در خصوص انتقال اين مشاغل به خارج شهر، برای حفظ محيط زيست شهري مهم و الزامی می باشد.

کلیدواژه: مشاغل آلاينده،انتقال مشاغل آلاينده،آلودگي، حفاظت از محيط زيست شهری

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده1

فصل 1- کلیات تحقیق.. 2

1-1- مقدمه3

1-2- بیان مسئله. 4

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 4

1-4- اهداف تحقیق.. 5

1-4-1- اهداف كلي 5

1-4-2- اهداف آرماني 5

1-4-3- اهدف ويژه5

1-5- سوالات تحقیق.. 5

1-6- فرضیات تحقیق.. 6

1-7- تعاریف واژه ها6

1-8- مشاغل مختلف.... 7

1-9- تعریف صنعت.... 7

1-9-1- تعریف فعالیت هاي صنعتی.. 8

1-9-2- تعاریف خدمات... 8

1-10- انواع صنوف... 9

1-10-1- صنوف تولیدي 9

1-10-2- صنوف خدمات فنی.. 9

1-10-3- صنوف توزیعی 9

1-10-4- صنوف خدماتی 9

1-11- مفهوم صنایع و خدمات شهري.. 10

1-11-1- صنایع مورد نیاز شهروندان. 10

1-11-2- صنایع تاریخی و قدیمی مستقر در شهر. 10

1-11-3- صنایع خدماتی 11

1-12- تعریف آلودگی.. 11

1-13- مفهوم عام آلودگی.. 11

1-13-1- آلودگی هوا12

1-13-2- آلودگی آب و خاك... 12

1-13-3- آلودگی صوتی 13

1-13-4- آلودگی منظر 13

1-14- تعریف مزاحمت.... 14

1-15- علل پیدایش و بروز آلودگی و مزاحمت.... 15

1-15-1- تحلیل منافع اقتصادي.. 15

1-15-2- توسعه سریع شهري.. 16

1-15-3- استقرارتاریخی 16

1-16- تعاریف مربوط به صنوف... 16

1-16-1- فرد صنفی 17

1-16-2- واحد صنفی 17

1-16-3- صنف 17

1-16-4- پروانه کسب 17

1-16-5- پروانه تخصصی و فنی.. 17

1-16-6- اتحادیه 18

1-16-7- مجمع امور صنفی.. 18

1-16-8- شوراي اصناف کشور. 18

1-16-9- کمیسیون نظارت 18

1-16-10-هیأت عالی نظارت... 19

1-17- مقدمه اي بر ساماندهی.. 19

1-17-1- تاریخچه ساماندهی.. 19

1-17-2- اهداف کلان و راهبردهاي اساسی ساماندهی.. 20

1-18- ضرورت نگرش سیستمی و جامع نگري.. 21

1-19- پیوستگی متقابل شهر و صنعت.... 22

1-20- مرزبندي صنایع و خدمات شهري و غیرشهري.. 23

1-20-1- طبقه بندي صنایع به دو گروه کلی شهري و غیر شهري :24

1-20-2- ترکیب صنایع تولید و خدماتی فنی.. 24

1-21- تفکیک سایر فعالیت ها و مشاغل شهري.. 24

1-22- صنایع مجاز و غیر مجاز. 25

1-22-1- گروه بندي صنایع مجاز و غیر مجاز. 26

1-23- شاخص هاي استقرار صنوف در شهر. 26

1-23-1- فضاي مورد نیاز. 27

1-23-2- فعالیت اقتصادي شهر و نقش صنایع در آن. 27

1-23-3- تعداد کارگاه و صنعت در شهر. 27

1-23-4- ارتباط صنایع با یکدیگر. 28

1-24- سلسله مراتب عملکردي صنایع و خدمات فنی.. 28

1-24-1- کارگاه ها و خدمات فنی و تعمیراتی حوزه سکونتی.. 29

1-24-2- مشخصات کالبدي کارگاه ها و خدمات فنی و تعمیراتی در حوزه سکونتی.. 29

1-24-3- مشخصات مدیریتی کاربري هاي خدمات تعمیراتی حوزه سکونتی.. 30

1-24-4- علل همسانی کاربري فنی و تعمیراتی با سایر کاربري هاي حوزه سکونتی.. 30

1-25- کارگاه ها و خدمات فنی و تعمیراتی حوزه شهري.. 31

1-25-1- در ترکیب کاربري ها در حوزه شهري.. 31

1-25-2- مشخصات کالبدي کارگاه ها و خدمات فنی- تعمیراتی.. 31

1-25-3- دسته بندي متقاضیان و مقیاس عملکردي.. 32

1-25-4- مشخصات اجرایی کاربري کارگاهی و تعمیراتی در رده شهری.. 33

1-26- صنایع و خدمات فنی فرا شهري و ملی.. 33

1-26-1- ویژگی هاي مکان گزینی.. 33

1-26-2- ترکیب کاربري ها34

1-26-3- توصیه هاي ویژه ساماندهی در شهرهاي بزرگ... 34

1-27- طرح ها و برنامه هاي ساماندهی.. 35

1-27-1- ویژگی ها و مشخصات... 35

1-27-2- الگوي سلسله مراتبی ساماندهی.. 35

1-28- معیارهاي ساماندهی خدمات فنی- تعمیراتی و کارگاه هاي مجاز. 36

1-28-1- ترکیب کاربري ها در حوزه سکونتی.. 36

1-28-2- شاخص هاي تشخیص..... 36

1-29- معیارهاي ساماندهی بر پایه الگوهاي استقرار. 37

1-29-1- الگوي استقرار پراکنده38

1-29-2- الگوي استقرار خطی در حوزه سکونتی.. 38

1-29-3- شاخص هاي تشخیص معابر محله اي.. 39

1-29-4- الگوي استقرار متمرکز در حوزه سکونتی.. 39

1-29-5- شاخص هاي تشخیص مجتمع هاي محله اي.. 40

1-30- مشخصات و ویژگی هاي کارگاه ها و خدمات فنی- تعمیراتی حوزه شهري.. 41

1-30-1- ترکیب کاربري ها41

1-30-2- مقیاس عملکردي و ترکیب استفاده کنندگان. 41

1-31- ویژگی الگوي استقرار. 42

1-31-1- نحوه استقرار پراکنده42

1-31-2- نحوه استقرار خطی.. 42

1-31-3- نحوه استقرار متمرکز. 43

1-32- معیارهاي ساماندهیکارگاه ها و خدمات فنی- تعمیراتیحوزه شهري.. 44

1-32-1- معیارهاي ساماندهی الگوي خطی.. 44

1-32-2- مشخصات و ویژگی هاي معابر شهري ( محل استقرار خدمات فنی تعمیراتی)44

1-33- معیارهاي ساماندهی در الگوي استقرار مرکز. 44

1-34- معیارهاي ساماندهی کارگاه ها و خدمات فنی- تعمیراتی حوزه فرا شهري.. 45

1-34-1- ویژگی ها و مشخصات خدمات فرا شهري.. 45

1-34-2- موقعیت و الگوهاي استقرار. 46

1-35- معیارهاي ساماندهی الگوي خطی.. 47

1-36- معیارهاي ساماندهی الگوي متمرکز. 48

1-37- انواع مشاغل آلاینده48

1-38- انواع آلودگی ها49

1-39- قانون حفاظت و بهسازي محیط زیست.... 49

1-40- بند 20 ماده 55 قانون شهرداري.. 50

1-40-1- تاملی در بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها51

1-41- اثر بخش کردن نقش اتحادیه ها51

فصل 2- مروری پیشینه تحقیق.. 54

2-1- لزوم ارائه راهکار برای رفع آلوگی های ناشی از مشاغل آلاینده55

2-2- مطالعات انجام شده در دنیا56

2-3- مطالعات انجام شده در ایران. 58

فصل 3- روش شناسی تحقیق.. 60

3-1- روش تحقیق.. 61

3-2- جامعه آماری.. 62

3-3- روش گردآوری اطلاعات... 62

3-4- ابزار گرد آوری اطلاعات... 63

3-4-1- روائی پرسشنامه. 63

3-4-2- پایائی پرسشنامه. 64

3-5- روش های تجزیه و تحلیل داده ها64

فصل 4- تجزیه و تحلیل اطلاعات... 65

4-1- یافته های توصیفی مربوط به متغیر های تحقیق.. 66

4-1-1- نحوه پاسخ گویی صاحبان مشاغل آلاینده به سوالات یک تا 10پرسشنامه. 73

4-1-2- نحوه پاسخ گویی صاحبان مشاغل آلاینده به سوالات پارامتر اقتصادی.. 77

4-1-3- نحوه پاسخ گویی صاحبان مشاغل آلاینده به سوالات 20 تا 30 پرسشنامه. 83

4-2- یافته های مربوط به فرضیه های تحقیق.. 87

4-2-1- زیر فرضیه اول. 87

4-2-2- زیر فرضیه دوم. 88

4-2-3- زیر فرضیه سوم. 89

فصل 5- نتیجه گیری و پیشنهادات... 91

5-1- نتیجه‌گیری.. 92

5-2- پیشنهادات 94

فهرست منابع.. 96

 

فهرست جداول

جدول‏2‑1 هداف کلان ساماندهی صنایع و خدمات شهري.. 20

جدول‏4‑1 توزیع سنی صاحبان مشاغل آلاینده66

جدول‏4‑2 میزان تحصیلات صاحبان مشاغل آلاینده66

جدول‏4‑4 نحوه پاسخ گویی به سوالات پارامترهای اجتماعی - فرهنگی.. 68

جدول‏4‑5 نحوه پاسخ گویی به سوالات منافع اقتصادی.. 69

جدول‏4‑6 نحوه پاسخ گویی به سوالات ساماندهی مطلوب... 71

جدول‏4‑7 نتایج آزمون t استیودنت زیر فرضیه اول. 85

جدول‏4‑8 نتایج آزمون t استیودنت زیر فرضیه دوم. 86

جدول‏4‑9 نتایج آزمون t استیودنت زیر فرضیه سوم. 88


فهرست شکل­ها

شکل ‏4‑1 توزیع سنی صاحبان مشاغل آلاینده زن. 67

شکل ‏4‑2میزان تحصیلات صاحبان مشاغل آلاینده زن. 67

شکل ‏4‑3میزان تحصیلات صاحبان مشاغل آلاینده مرد. 68

شکل ‏4‑4 نحوه پاسخ گویی به سوال 1. 72

شکل ‏4‑5 نحوه پاسخ گویی به سوال 2. 72

شکل ‏4‑6 نحوه پاسخ گویی به سوال 3. 73

شکل ‏4‑7 نحوه پاسخ گویی به سوال 4. 73

شکل ‏4‑8 نحوه پاسخ گویی به سوال 5. 73

شکل ‏4‑9 نحوه پاسخ گویی به سوال 6. 74

شکل ‏4‑10 نحوه پاسخ گویی به سوال 7. 74

شکل ‏4‑11 نحوه پاسخ گویی به سوال 8. 74

شکل ‏4‑12 نحوه پاسخ گویی به سوال 9. 75

شکل ‏4‑13 نحوه پاسخ گویی به سوال 10. 75

شکل ‏4‑14 نحوه پاسخ گویی به سوال 11. 76

شکل ‏4‑15 نحوه پاسخ گویی به سوال 12. 76

شکل ‏4‑16 نحوه پاسخ گویی به سوال 13. 77

شکل ‏4‑17 نحوه پاسخ گویی به سوال 14. 77

شکل ‏4‑18 نحوه پاسخ گویی به سوال 15. 78

شکل ‏4‑19 نحوه پاسخ گویی به سوال 16. 79

شکل ‏4‑20 نحوه پاسخ گویی به سوال 17. 79

شکل ‏4‑21 نحوه پاسخ گویی به سوال18. 80

شکل ‏4‑22 نحوه پاسخ گویی به سوال 19. 80

شکل ‏4‑23 نحوه پاسخ گویی به سوال 20. 81

شکل ‏4‑24 نحوه پاسخ گویی به سوال 21. 81

شکل ‏4‑25 نحوه پاسخ گویی به سوال 22. 82

شکل ‏4‑26 نحوه پاسخ گویی به سوال 23. 82

شکل ‏4‑27 نحوه پاسخ گویی به سوال 24. 82

شکل ‏4‑28 نحوه پاسخ گویی به سوال25. 83

شکل ‏4‑29 نحوه پاسخ گویی به سوال 26. 83

شکل ‏4‑30 نحوه پاسخ گویی به سوال 27. 84

شکل ‏4‑31 نحوه پاسخ گویی به سوال 28. 84

شکل ‏4‑32 نحوه پاسخ گویی به سوال 29. 84

شکل ‏4‑33 نحوه پاسخ گویی به سوال 30. 85


مبلغ واقعی 30,000 تومان    30% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 21,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۹ آذر ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 308

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.