تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 592
  • بازدید دیروز : 1300
  • بازدید کل : 331447

بررسی رابطه بین رابطه ویژگی‌های شخصیت (مدل پنج عاملی) و خودپنداره با کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد .... در نیمسال اول 94-1393


بررسی رابطه بین  رابطه ویژگی‌های شخصیت (مدل پنج عاملی) و خودپنداره با کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد .... در نیمسال اول 94-1393

چکیده

هدف از انجام پژوهش بررسی رابطه ویژگی‌های شخصیت (مدل پنج عاملی) و خودپنداره با کیفیت زندگی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد .... بود. این پژوهش با توجه به هدف از نوع توصیفی و همبستگی است. جامعه موردنظر دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد .... اسلامی واحد .... که در سال تحصیلی 94 - 1393 مشغول به تحصیل هستند را در بر می‌گیرد. که تعداد 391 نفر آزمودنی از دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد .... که در سال تحصیلی 94 - 1393 مشغول به تحصیل می‌باشد به عنوان نمونه به صورت تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند.برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از شاخص آمار توصیفی که شامل فراوانی، میانگین، انحراف معیار می‌باشد و هم از شاخص آماري استنباطی که شامل ضريب همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون است استفاده شده است. برای به دست آوردن داده‌ها از نرم‌افزار SPSS-19 استفاده گردید. در این پژوهش از سه ابزار که شامل: پنج عامل بزرگ شخصيت فرم كوتاه ، پرسش‌نامۀ خود پندارۀ راجرز و پرسش‌نامه‌ی کیفیت زندگی استفاده شد. نتایج نشان داد که بین ویژگی شخصیتی و تعدادی از ابعاد کیفیت زندگی رابطه معنی‌داری وجود دارد، همچنین بین خود پنداره و ابعاد کیفیت زندگی رابطه معنی‌داری وجود دارد. براي پیش‌بینی کیفیت زندگی بر اساس ویژگی‌های شخصیتی و خودپنداره از روش تحليل رگرسيون به شيوه گام به گام استفاده شد، نتايج نشان داد كه تحليل رگرسيون معنادار می‌باشد، و ویژگی‌های شخصیتی و خود پنداره توان پیش‌بینی کیفیت زندگی را دارند.

واژگان کلیدی: ویژگی‌های شخصیت، مدل پنج عاملی، خود پنداره، کیفیت زندگی.

 

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده1

فصل اول. 2

1- 1- مقدمه. 3

1- 2- بیان مساله. 4

1- 3- اهمیت و ضرورت پژوهش... 9

1- 4- اهداف پژوهش... 10

1- 4- 1- هدف اصلی.. 10

1- 4- 1- اهداف فرعی.. 10

1- 5- فرضیه‌های پژوهش... 11

1- 6- تعاریف (مفهومی و عملیاتی) متغیرهای پژوهش... 11

1- 6- 1- تعاریف مفهومی.. 11

1- 6- 1- 1- ویژگی‌های شخصیتی.. 11

1- 6- 1- 2- روان‌نژندی (N)11

1- 6- 1- 3- برون‌گرایی (E)12

1- 6- 1- 4- گشودگی (O)12

1- 6- 1- 5- موافق بودن (A)12

1- 6- 1- 6- باوجدان بودن (C)13

1- 6- 1- 7- شخصیت... 13

1- 7- 1- 8- کیفیت زندگی.. 14

1- 6- 1- 9- خود پنداره14

1- 6- 2- تعاریف عملیاتی.. 15

1- 6- 2- 1- روان‌نژندی.. 15

1- 6- 2- 2- برون‌گرایی.. 15

1- 6- 2- 3- گشودگی.. 15

1- 6- 2- 4- موافق بودن. 15

1- 6- 2- 5- باوجدان بودن. 16

1- 6- 2- 6- ویژگی‌های شخصیتی.. 16

1- 6- 2- 7- کیفیت زندگی.. 16

1- 6- 2- 8- خود پنداره16

فصل دوم. 17

2- 1- پیش‌درآمد فصل دوم. 18

2- 2- مبانی نظری پژوهش... 18

2- 2-1-پنج عامل بزرگ شخصیت... 18

2- 2- 1- 1- ریشه‏های تاریخی الگوی پنج عاملی در صفات شخصیت... 18

2- 2- 1- 2- مفهوم شخصیت، تعاریف و گستره آن. 19

2- 2- 1- 3- ابعاد پنج‌گانه شخصیت... 24

2- 2- 1- 3- 1- روان‏رنجورخویی(N)24

2- 2- 1- 3- 2- برون‏گرایی (E)25

2- 2- 1- 3- 3- انعطاف‏پذیری یا گشودگی نسبت به تجربه (O)26

2- 2- 1- 3- 4- سازگاری (A)27

2- 2- 1- 3- 5- وظیفه‏شناسی (C)27

2- 2-2- خودپنداره28

2- 2-2-1- خود چيست؟. 28

2- 2- 2- 2- ديدگاه ويليام جيمز. 29

2- 2- 2- 3- ديدگاه كنش متقابل نمادي جورج ميد. 30

2- 2- 2- 4- ديدگاه پديدار شناختي سوزآن‌هارتر. 31

2- 2- 2- 5- ديدگاه رفتار به عنوان منبع خود ـ فهمي، دارلي بم. 33

2- 2- 2- 6- ديدگاه شناختي ـ اجتماعي در زمينه خود. 34

2- 2- 2- 7- تاريخچه خودپنداره35

2- 2- 2- 8- تعريف خودپنداره36

2- 2- 2- 9- خود پنداره به عنوان يك وضعيت مركزي.. 36

2- 2- 2- 10- ريشه‌هاي خود پنداره37

2- 2- 2- 11- ويژگي‌هاي خود پنداره39

2- 2- 3- کیفیتزندگی.. 40

2- 2- 3- 1- چندنظریهدربارۀکیفیتزندگی.. 42

2- 2- 3- 2- ابعاد کیفیت زندگی.. 43

2- 3- پیشینه پژوهش... 44

2- 3- 1- پیشینه داخلی.. 44

2- 3- 2- پیشینه خارجی.. 47

2- 4- جمع‌بندی و نتیجه‌گیری.. 48

فصل سوم. 50

3- 1- پیش‌درآمد فصل سوم. 51

3- 2- طرح پژوهش... 51

3- 3- روش پژوهش... 51

3- 4- جامعه آماری.. 52

3- 5- نمونه مورد مطالعه. 52

3- 6- روش نمونه گیری.. 53

3- 7- معرفی متغیرها53

3- 8- ابزار پژوهش... 53

3- 9– شیوه اجرای پژوهش... 55

3-10- روش تحلیل داده‌ها56

فصل چهارم. 57

4-1- پیش‌درآمد فصل چهارم. 58

4-2- يافتههاي توصيفي.. 59

4-3- يافته هاي مرتبط با فرضيه‌ها67

4- 4-یافتههای جانبی.. 74

فصل پنجم.. 76

5- 1-خلاصه یافته ها77

5- 2- بحث و نتیجه‌گیری.. 77

5- 3- یافته‌های جانبی.. 83

5- 4- تبیین و تفسیر نتایج.. 83

5-5- پیشنهادهای مبتنی بر فرضیات... 83

5-6- محدودیت های پژوهش... 85

5-6- 1- محدودیتهای در کنترل محقق.. 85

5-6-2- محدودیتهای خارج از کنترل محقق.. 85

منابع فارسی.. 87

منابع لاتین.. 91

ضمائم.. 95

پرسشنامه کیفیت زندگی (SF-12)96

مقیاس خودپنداره راجرز. 98

پرسش‌نامه فرم کوتاه NEO.. 100

 

فهرست جداول

جدول (4- 1): توزیع فراوانی و درصد جنسیت آزمودنی ها ................................................................................................. 59

جدول (4- 2): توزیع فراوانی و درصد آزمودنی ها برحسب تأهل ....................................................................................... 60

جدول (4- 3): توزیع فراوانی و درصد آزمودنی ها برحسب رشته تحصیلی ......................................................................... 61

جدول (4- 4): وضعیت سنی در نمونه مورد بررسی ............................................................................................................ 63

جدول (4- 5): وضعیت کیفیت زندگی در نمونه مورد بررسی ............................................................................................. 64

جدول (4- 6): وضعیت خودپنداره در نمونه مورد بررسی .................................................................................................... 65

جدول (4- 7): ميانگين و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش ............................................................................................. 66

جدول (4- 8) ضرایب همبستگی بین ویژگی های شخصیتی با ابعاد کیفیت زندگی ............................................................ 67

جدول (4- 9): ضرایب همبستگی بین خود پنداره با ابعاد کیفیت زندگی ........................................................................... 69

جدول (4- 10): نتایج تحليل رگرسيوني براي پیش‌بینی کیفیت زندگی بر اساس ویژگی های شخصیتی و خودپنداره ....... 70

جدول (4- 11): مدل رگرسيوني براي پیش‌بینی کیفیت زندگی بر اساس ویژگی های شخصیتی و خودپنداره ..................... 70

جدول (4- 12): ضرايب رگرسيوني براي پیش‌بینی کیفیت زندگی بر اساس ویژگی های شخصیتی و خودپنداره ............. 71

جدول (4- 13): نتايج تحليل رگرسيون براي پیش‌بینی کیفیت زندگی بر اساس ویژگی های شخصیتی و خودپنداره .......... 72

جدول (4- 14): نتایج آزمون t مستقل برای مقایسه کیفیت زندگی در گروه ها با توجه به جنسیت ..................................... 74

جدول (4- 15) نتایج آزمون t مستقل برای مقایسه کیفیت زندگی در گروه ها با توجه به وضعیت تاهل ........................... 75

 

فهرست نمودارها

نمودار (4- 1): توزیع فراوانی آزمودنی ها بر حسب جنسیت ................................................................... 59

نمودار (4- 2): فراوانی آزمودنی ها برحسب تأهل .................................................................................... 60

نمودار (4- 3): فراوانی آزمودنی ها برحسب رشته تحصیلی .................................................................... 62

نمودار (4- 4): وضعیت سنی در نمونه مورد بررسی ................................................................................. 63

نمودار (4- 5): وضعیت کیفیت زندگی در نمونه مورد بررسی .................................................................. 64

نمودار (4- 6): وضعیت خودپنداره در نمونه مورد بررسی ........................................................................ 65

نمودار (4- 7): مقایسه کیفیت زندگی در گروه ها با توجه به جنسیت ...................................................... 74

نمودار (4- 8): مقایسه کیفیت زندگی در گروه ها با توجه به وضعیت تاهل ............................................ 75


مبلغ واقعی 30,000 تومان    30% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 21,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۹ آذر ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 583

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.