تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 610
  • بازدید دیروز : 793
  • بازدید کل : 506459

بررسی رابطه رایانه ای سازی کردن با عملکرد بازاریابی مطالعه موردی: شرکت اسنوا


بررسی رابطه رایانه ای سازی کردن با عملکرد بازاریابی مطالعه موردی: شرکت اسنوا

چکیده

پیشرفت و توسعه روزافزون فناوری اطلاعات تأثیر عمیق و گسترده بر عملکرد بازارها به وجود آورده است و اینترنت به عنوان مؤثرترین بستر بازاریابی الکترونیکی با پوشش جهانی امکان رسیدن به عملکرد بهتر را فراهم ساخته است. اما بسیاری از شرکت ها در زمینه چگونگی استفاده روش های گوناگون رایانه ای سازی و تأثیرات آن در عملکرد بازارها از اطلاعات و آگاهی لازم برخوردار نیستند. تحقیق حاضر با هدف بررسی بکارگیری تأثیر رایانه ای سازی بر عملکرد بازار شرکت اسنوا انجام گرفته است به عبارت دیگر این تحقیق به دنبال پاسخگویی به این سؤال بوده است که آیا بین استفاده از رایانه ای سازی در فعالیت های بازاریابی و عملکرد بازاریابی رابطه وجود دارد؟ به منظور پاسخگویی به سؤال تحقیق یک فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی تعریف و با ارائه یک مدل مفهومی، رابطه میان بکارگیری رایانه ای سازی و عملکرد بازاریابی در شرکت مذکور مورد آزمون قرار گرفت. جامعه این تحقیق 60 نفر از مدیران بازاریابی شرکت اسنوا می باشد. با توجه به تعداد کم نمونه، جامعه آماری به عنوان نمونه انتخاب شد و در نهایت 60 پرسشنامه در شرکت مذکور پخش گردید. برای بررسی فرضیات از آزمون همبستگی پیرسون استفاده گردید. که مقدار پایایی 8/96% شد. در این تحقیق رایانه ای سازی به عنوان متغیر مستقل و عملکرد بازاریابی با مشخصه های سهم بازار، ارتقای موقعیت رقابتی و حجم فروش متغیر وابسته مطرح می باشد. نتایج فرضیات حاکی از آن است که بین استفاده از رایانه ای سازی و سهم بازار رابطه معناداری وجود دارد. بین رایانه ای سازی و حجم فروش رابطه معناداری وجود دارد. بین رایانه ای سازی و بهبود موقعیت رقابتی رابطه معناداری وجود دارد. و شواهدی برای رد فرضیه های سه گانه وجود ندارد.

واژه های کلیدی: اطلاعات، فناوری اطلاعات، عملکرد بازاریابی، بازاریابی الکترونیکی، رایانه ای سازی کردن

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه2

1-2- بيان مسئله4

1-3- اهميت موضوع6

1-4- هدفهای پژوهش8

1-4-1- هدفهای اصلی8

1-4-2- هدفهای فرعی8

1-5- فرضیه ها9

1-6- تبيين و اندازه گیری متغيرهاي پژوهش9

1-6-1- متغير(هاي) وابسته9

1-6-2 - متغير(هاي) مستقل9

1-7- چارچوب نظری تحقیق10

1-8- بیان فرضيه ها01

1-8-1- فرضیه اصلی10

1-8-2- فرضیه های فرعی10

1-9- تعریف عملیاتی واژگان11

1-10- خلاصه فصل 12

فصل دوم: ادبیات، مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه13

2-2- مبانی نظری تحقیق13

بخش اول: رایانه ای سازی کردن13

2-2-1- رایانه ای سازی13

2-2-2- تاریخچه فناوری اطلاعات15

2-2-3- عصر اطلاعات 16

2-2-3-1- اطلاعات19

2-2-3-2- ویژگی های اطلاعات مناسب و مربوط20

2-2-3-3- نقش استراتژیک اطلاعات 21

2-2-4- سير تكامل فناوري اداري21

2-2-5- اطلاعات و سازمان 22

2-2-6- فناوری اطلاعات24

2-2-7- مؤلفه های فناوری اطلاعات 26

2-7-1- رایانه26

2-2-7-2- استفاده از اینترنت26

2-2-7-3- استفاده سخت افزاری و نرم افزاری27

2-2-7-4- استفاده دستور العملی27

2-2-7-5- سطح توانایی های رایانه ای28

2-2-8- مراحل های رشد فناوری اطلاعات در سازمان28

2-2-9- ابعاد و جنبه های گوناگون فناوری اطلاعات30

2-2-9-1- تأثیر بكارگیری فناوری اطلاعات در سازمان30

2-2-9-2- محور بکارگیری فناوری اطلاعات در شرکت ها و ادارات33

2-2-9-3- پیاده سازی فناوری اطلاعات در سازمانها و ادارات33

2-2-9-4- زیر ساخت نظام فناوری اطلاعات33

2-2-9-5- اجرا و بکارگیری فناوری اطلاعات34

2-2-10- اثرات سیستم ها و فناوری اطلاعات بر سازمان35

2-2-10-1- اثرات ساختاری سیستم ها و فناوری های اطلاعاتی بر سازمان35

2-2-10-2- اثرات رفتاری سیستم ها و فناوری های اطلاعاتی37

2-2-10-3- اثرات اقتصادی سیستم ها و فناوری های اطلاعاتی بر سازمان37

2-2-10-4- اثرات اجتماعی– فرهنگی سیستم ها و فناوری های اطلاعاتی بر سازمان37

2-2-11- همسویی فناوری اطلاعات با کسب و کار37

2-2-12- فناوری اطلاعات و مدیران38

2-2-12-2- چالشهای فناوری اطلاعات در ایران 39

2-2-13- هوشمصنوعي، سيستمهايخبره وتأثيرآنبرسازمان40

2-2-14- جایگاه فعلی فناوری اطلاعات در ایران چیست14

2-2-14-1- بهترين ‌حوزه ‌ها‌ براي‌گسترش ‌فناوري ‌اطلاعات ‌در ‌ايران ‌كدامند41

2-2-14-2- چگونه‌ مي توان ‌از ‌فناوري‌ اطلاعات‌ در‌ ايران‌ درآمد ‌زايي ‌كرد41

2-2-14-3- جايگاه ‌بخش ‌دولتي ‌ايران‌ در ‌فناوري ‌اطلاعات چيست42

2-2-14-4- جايگاه‌ بخش‌ خصوصي ‌ايران‌ در ‌فناوري ‌اطلاعات ‌چيست 42

2-2-15- سیستم های کسب و کار الکترونیک42

2-2-51-1- بازار های الکترونیک43

2-2-15-2- کسب و کار الکترونیک43

2-2-15-3- تجارت الکترونیک44

2-2-15-4- انواع تجارت الکترونیک46

2-2-15-5- اهداف تجارت الکترونیک47

2-2-15-6- مزایا و محدودیت های تجارت الکترونیک47

2-2-16- سیستم های تسهیل کننده تجارت دولت الکترونیک48

2-2-16-1- برنامه ریزی یکپارچه منابع انسانی 48

2-2-16-2- مدیریت ارتباط با مشتری49

بخش دوم: عملکرد بازاریابی

2-3- مقدمه50

2-3-1- مفهوم عملکرد 50

2-3-2- تعریف عملکرد52

2-3-3- مؤلفه های عملکرد بازاریابی53

2-3-3-1- بهبود موقعیت رقابتی53

2-3-3-2- سهم بازار58

2-3-3-3- فروش61

2-3-4- قابلیت های بازاریابی و عملکرد62

2-3-5- عملکرد شرکت های تجاری63

2-3-6- فهرست عوامل مؤثر بر ارتباط فناوری اطلاعات و عملکرد69

2-3-7- اثر استفاده از اینترنت روی بازاریابی65

2-3-7-1- فعالیت های مدیریت محصول65

2-3-7-2- عملکرد فروش66

2-3-7-3- بهره وری فروش66

2-3-8- بازاریابی اینترنتی66

2-3-8-1- تعریف بازاریابی الکترونیکی66

2-3-8-2- اصول بازاریابی الکترونیکی67

2-3-8-3- بازاریابی اینترنتی، اهمیت و مزایای آن68

2-3-9- تکنیک ها و روش های بازاریابی الکترونیکی69

2-3-10- اثر اینترنت بر بازاریابی در ایران71

2-3-11- راهبرد های بازاریابی در یک محیط اینترنتی73

2-3-12- مزایای فناوری اطلاعات74

2-3-13- مشکلات و محدودیت های بکارگیری فناوری اطلاعات76

2-4- پیشینه تحقیق77

2-4-1- تحقیقات انجام شده در داخل کشور77

2-4-2- تحقیقات انجام شده در خارج از کشور83

2-5- خلاصه فصل86

فصل سوم: روش اجرایی تحقیق

3-1- مقدمه87

3-2-روش تحقيق88

3-2-1- مراحل اجرای تحقیق88

3-3- جامعه آماری89

3-4 - نمونه و نمونه گيري89

3-5- بر آورد حجم نمونه90

3-6- معرفي ابزار جمع آوري اطلاعات90

3-6-2- پرسشنامه90

3-6-2-1- معرفي پرسشنامه90

3-7- متغیر های تحقیق91

3-8- ابزارهای اندازه گیری تحقیق91

3-9- روایی و پایایی92

3-10- روشهای آماری94

3-11- خلاصه فصل95

فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها

4-1- مقدمه96

4-2- تجزیه و تحلیل داده ها97

4-3- توصیف ویژگی فردی مدیران بازاریابی شرکت اسنوا 97

4-3-1- جنسیت 97

4-3-2- سن 98

4-3-3- مدرک تحصیلی 99

4-3-4- سنوات کاری100

4-4- آزمون فرضیه ها101

فصل پنجم: نتیجه گیری، محدودیتها و پیشنهادات

5-1- مقدمه107

5-2- یافته های توصیفی108

3-5- نتایج تحقیق109

5-4- بحث و بررسی و مقایسه نتایج تحقیق با سایر تحقیقات112

5-5- پیشنهادات113

5-6- محدودیتها113

5-6-1- محدودیتهای تحقیق113

منابع فارسی114

منابع انگلیسی171

پیوست121

پرسشنامه122

چکیده انگلیسی134

 

فهرست جداول

جدول2-1- روند تکامل عصر اطلاعات16

جدول2-2- خصوصیات سازمان های عصر اطلاعات18

جدول2-3- ویژگی اطلاعات مناسب20

جدول 2-4- روند توسعهتجارت الکترونیک45

جدول3-1- تعداد پرسشنامه ها 93

جدول3-2- خلاصه فرآیند آزمون فرضیات93

جدول3-3- میزان آلفای کرونباخ93

جدول3-4- میزان آلفای کرونباخ رایانه ای سازی94

جدول3-5- میزان آلفای کرونباخ سهم بازار94

جدول3- 6- میزان آلفای کرونباخ موقعیت رقابتی94

جدول3-7- میزان آلفای کرونباخ حجم فروش94

جدول4-1- میانگین متغیرها97

جدول4-2- جنسیت آزمودنی های زن و مرد98

جدول4-3- سن آزمودنی های زن و مرد99

جدول4-4- وضعیت تحصیلی مدیران100

جدول4-5- سنوات کاری آزمودنی های زن و مرد101

جدول 4-6- آزمون فرضیات 102

جدول4-7- ارتباط بین رایانه ای سازی کردن با سهم بازار102

جدول 4-8- ضرایب رگرسیون رایانه ای سازی با سهم بازار103

جدول4-9- ارتباط بین رایانه ای سازی با موقعیت رقابتی104

جدول4-10- ارتباط بین رایانه ای سازی با حجم فروش104

جدول4-11- ضرایب رگرسیون رایانه ای سازی با موقعیت رقابتی105

جدول4-12- ضرایب رگرسیون رایانه ای سازی با حجم فروش105

 

فهرست نمودارها

نمودار1-1- چارچوب نظری تحقیق10

نمودار2-1- اثرات سیستمها و فناوری اطلاعات بر سازمان35

نموار2-2- انواع تعاملات بین اجزاء دولت الکترونیکی36

نمودار2-3- ارتباط میان کارکنان، تکنولوژی اطلاعات و فرآیند38

نمودار2-4- اجزاء تجارت الکترونیک44

نمودار2-5- انواع تعاملات بین اجزاء دولت الکترونیک50

نمودار2-6- عوامل موثر بر اندازه گیری ارتباط بین فناوری اطلاعات و عملکرد شرکت64

نمودار2-7- عملکرد و فناوری اطلاعات65

نمودار2-8- مدل بازاریابی شبکه جهانی وب72

نمودار2-9- محرک های اصلی راهبرد بازاریابی یک تجارت در یک محیط اینترنتی74

نمودار4-1- جنسیت آزمودنی های زن و مرد98

نمودار4-2- سن آزمودنی های زن و مرد99

نمودار4-3- وضعیت تحصیلی مدیران100

نمودار4-4- سنوات کاری آزمودنی های زن و مرد101


مبلغ قابل پرداخت 20,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۹ آذر ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 232

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.