تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 604
  • بازدید دیروز : 793
  • بازدید کل : 506453

بررسی رابطه بین سبک های رهبری مدیران و کارائی کارکنان


بررسی رابطه بین سبک های رهبری مدیران و کارائی کارکنان

چکيده

سبك رهبری مديران يكي از عوامل مؤثر در افزايش اثر بخشي، كارايي و در نهايت بهره وري سازمانها مي باشد. اين پژوهش با هدف تعيين رابطه بين سبك مديريت مديران با كارايي بيمارستان دکتر علی شریعتی اصفهاندر سال 1391-1390 انجام شده است. براي انجام اين پژوهش توصيفي و مقطعي از پرسشنامه تعيين سبك رهبري رنسيس ليكرتو پرسشنامه کارائی محقق ساز استفاده شد كه پس از سنجش روايي و پاياييبراساس نمونه گيري آماريتصادفي طبقه بندي شده سهميه اي بين 40 نفر از مديران و كاركنان بيمارستان مورد مطالعه توزيع گرديد. شاخصهاي كارايي بيمارستان نيز از واحد آمار دانشگاه بدست آمد.تجزيه و تحليل داده هاي پژوهش در دو سطح آمار توصيفي و استنباطي با استفاده از نرم افزار SPSS صورت گرفته است. سبك مديريت مشاركتي به عنوان سبك غالب در جامعه پژوهش از ديدگاه مديران و كاركنان بوده است. ميانگين درصد اشتغال تخت بيمارستان دکتر علی شریعتی اصفهان 30/57 درصد،ميانگين اقامت بيمار در بیمارستان 07/4 روز ،ميانگين گردش تخت بیمارستان40/51 دفعه وميانگين فاصله گردش تخت بيمارستان برابر با 03/3 روز بوده است. با توجه به اينكه سبك غالب مديران بيمارستان، سبك مديريت مشاركتي بوده است، رابطه اي بين سبك مديريت آنها و ميزان كارايي بيمارستان وجود نخواهد داشت. بكارگيري سبك مديريت مشاركتي در بيمارستان دکتر علی شریعتی اصفهان منجر به بهبود كارايي بيمارستان نشده است. تعهد و ثبات مديريت، توجه به بلوغ سازماني كاركنان، فراهم نمودن پيش زمينه هاي مديريت مشاركتي و آموزش مديران در اين زمينه مي تواند منجر به بكارگيري صحيح اين سبك مديريتي يا انتخاب بهترين سبك مديريت مناسب براي سازمان گردد.

واژه های کلیدی: سبک رهبری، مديريت مشارکتی، کارایی، بلوغ سازمانی، بيمارستان

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده........................................................................................................................... الف

فصل اول : کلیات تحقیق

مقدمه........................................................................................................................... 1

بيان مسئله................................................................................................................... 2

قلمرو تحقیق................................................................................................................ 3

قلمرو مکانی تحقیق..................................................................................................... 3

قلمرو زمانی تحقیق..................................................................................................... 3

اهميت و ضرورت تحقيق........................................................................................... 4

اهداف تحقیق............................................................................................................... 5

فرضیات تحقیق........................................................................................................... 6

تعاریف نظری و عملیاتی کلید واژگان....................................................................... 7

تعاریف عملیاتی........................................................................................................... 8

فصل دوم : ادبیات تحقیق

بخش اول : مديريت و رهبري.................................................................................... 9

مقدمه........................................................................................................................... 9

تعریف مدیریت............................................................................................................ 9

فعالیت منظم وسازمان یافته....................................................................................... 10

نظریه نقشهای مدیریتی.............................................................................................. 10

فراگرد مدیریت............................................................................................................ 12

کار کرد های مدیریت................................................................................................. 12

رهبری......................................................................................................................... 13

تعاریف رهبری............................................................................................................ 14

رهبری و مدیریت........................................................................................................ 15

نفوذ رهبری................................................................................................................. 16

اختیارات قانونی.......................................................................................................... 18

اعتماد مدیر نسبت به دیگران...................................................................................... 18

شیوه های نفوذ رهبری.............................................................................................. 19

عناصر رهبری............................................................................................................ 20

موقعیت رهبری........................................................................................................... 20

ویژگیهای رهبری........................................................................................................ 21

هوش و قدرت فکری................................................................................................... 21

اعتماد به نفس............................................................................................................. 21

وظایف رهبری............................................................................................................ 22

مدلهاي رهبري............................................................................................................ 24

سبك‌هاي رهبري......................................................................................................... 28

دوديدگاه نوين درخصوص رهبري........................................................................... 32

تفاوت مدیریت و رهبری............................................................................................. 35

بخش دوم اصول مديريت‌ اثربخش‌ بيمارستان........................................................ 39

مقدمه........................................................................................................................... 39

تصمیم گیری............................................................................................................... 43

تعریف تصمیم گیری................................................................................................... 43

خلاقیت مدیران............................................................................................................ 44

مدیریت موفق و مؤثر................................................................................................. 44

برنامه ریزی................................................................................................................ 45

تعریف برنامه ریزی.................................................................................................. 45

فلسفۀ و ضرورت برنامه ریزی................................................................................. 45

تعیین اهداف وبرنامه ریزی........................................................................................ 46

فراگرد برنامه ریزی.................................................................................................... 46

سازماندهی.................................................................................................................. 46

تعریف سازماندهی...................................................................................................... 47

انواع مختلف سازماندهی............................................................................................ 48

تعریف سازمان رسمی............................................................................................... 48

تعریف سازمان غیر رسمی........................................................................................ 48

هدفها............................................................................................................................ 49

تقسیم بندی کار وگروه بندی وظایف........................................................................ 50

حیطه نظارت................................................................................................................ 50

وحدت فرمان............................................................................................................... 51

اختیار.......................................................................................................................... 52

نظارت وکنترل............................................................................................................. 54

اهمیت کنترل................................................................................................................ 56

مدیریت آموزش وپرورش.......................................................................................... 56

تعریف مدیریت آموزشی............................................................................................ 56

هدفها آموزش وپرورش............................................................................................. 57

وظایف مدیران آموزش.............................................................................................. 58

برنامه آموزشی تدریس............................................................................................. 58

امور کارکنان آموزشی............................................................................................... 59

تسهیلات وتجهیزات.................................................................................................... 59

امور اداری ومالی........................................................................................................ 60

محیط آموزشی موثر.................................................................................................. 60

سيستمهای اطلاعاتی در سازمان............................................................................... 61

سیستمهای اطلاعات مدیریت...................................................................................... 62

سازمان ها به عنوان سيستم...................................................................................... 63

ريشه های نگرش سيستمی........................................................................................ 63

سيستمهای اطلاعاتی و نگرشهای مختلف نسبت به آنها.......................................... 65

مقدمات طرز فکر سيستمی......................................................................................... 66

روش سيستمی به چه کار می آيد؟........................................................................... 69

مقايسه تفکر ماشينی و سيستمی............................................................................... 70

انديشه عصر ماشين و انديشه سيستمی................................................................... 70

بهره‌وری...................................................................................................................... 72

برنامه ريزي و ارزشيابي........................................................................................... 81

امکانات ویژه و برتر نرم افزار................................................................................... 83

بخش سوم پیشینه تحقیق........................................................................................... 85

فصل سوم : روش تحقیق

مقدمه........................................................................................................................... 92

روش تحقيق................................................................................................................ 92

جامعه آماري............................................................................................................... 93

تعيين حجم نمونه........................................................................................................ 93

ابزار اندازه گيري........................................................................................................ 94

پايايي........................................................................................................................... 94

روايي........................................................................................................................... 95

روش هاي آماري........................................................................................................ 95

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه........................................................................................................................... 96

آمار استنباطی............................................................................................................. 97

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

نتیجه گیری و پیشنهادات......................................................................................... 105

بحث............................................................................................................................. 106

محدودیت های تحقیق............................................................................................... 107

پیشنهادات موضوعی............................................................................................... 108

منابع و ماخذ

منابع............................................................................................................................. 109

پیوست ها


مبلغ قابل پرداخت 21,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۹ آذر ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 293

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.