تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 324
  • بازدید دیروز : 1447
  • بازدید کل : 482923

الگوی مناسب ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران


الگوی مناسب ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران

چکیده:

ارزیابی عملکرد کارکنان یکی از مؤثرترین ابزارهای سنجش کارایی و تصمیم­گیری در خصوص زندگی شغلی آنان می­باشد. جذب و آموزش، نگهداری، جابجایی، تشویق و تنبیه، تعدیل نیرو و سایر مسائل مرتبط با کارکنان، همگی در ارتباط با نظام ارزیابی عملکرد است. هدف این تحقیق، ارائه الگوی مناسب ارزیابی عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران می­باشد. نوع پژوهش حاضر از نظر هدف،کاربردي و از نظر شيوه گردآوري داده­ها توصيفي- پيمايشي است. جامعه آماری این تحقیق را کلیه کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ارتش(جمعاً 500 نفر) تشکیل می­دادند که از بین آنان با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران 210 نفر به روش تصادفی لایه ­ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. روایی پرسش­نامه از طریق نظر خبرگان مورد تأیید قرارگرفت. پایایی پرسش­نامه نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 97/0 محاسبه شد که می­توان ادعا کرد که پرسش­نامه از پایایی بالایی برخوردار است. در این تحقیق با استفاده از مطالعه مبانی نظری و بررسی پیشینه تحقیق یک الگوی اولیه شامل دو مؤلفه رفتار و عملکرد با 20 شاخص پیشنهاد شد. با بکارگیری تکنیک­های آمار توصیفی و استنباطی تحلیل عاملی، الگوی پیشنهادی تحلیل شد و مورد تائید قرار گرفت. یافته­های تحقیق نشان می­دهد که الگوی مناسب ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ارتش شامل دو مؤلفه رفتار و عملکرد و 20 شاخص می ­باشد. 11شاخصِ مؤلفه رفتار به ترتیب اولویت (بر اساس وزن آنها) شامل؛ شهامت و شجاعت، اخلاق، تعهد و صمیمیت، مسئولیت ­پذیری، صداقت، نظم و انضباط، ادب و احترام، ارتباطات، صبر و پایداری، انعطاف­پذیری و اعتماد به نفس می­باشد. 9شاخصِ مؤلفه عملکرد نیز به ترتیب اولویت (بر اساس وزن آنها) شامل؛ مدیریت در امور، رهبری(فرماندهی)، برنامه­ریزی، قدرت حل مسئله و تصمیم­گیری، رشد و توسعه، آموزش، خلاقیت و نوآوری، کمیت وظایف انجام شده و کیفیت وظایف انجام شده، می­باشد. در پایان پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت ارزیابی عملکرد کارکنان ارائه شده است.

 واژگان کلیدی:الگو، ارزیابی عملکرد کارکنان، عوامل کلیدی موفقیت، معیارهای ارزیابی عملکرد، شاخص­های ارزیابی عملکرد

 

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه ........................................................................................................................................................................... 2

1-1- تشریح و بیان مسئله ......................................................................................................................................... 2

1-2- اهداف تحقیق .................................................................................................................................................... 4

1-2-1 هدف کلی ......................................................................................................................................................... 4

1-2-2- اهداف جزئی ................................................................................................................................................. 4

1-3- سئوالات تحقیق ................................................................................................................................................ 5

1-3-1- سئوال اصلی ................................................................................................................................................. 5

1-3-2- سئوالات فرعی ............................................................................................................................................. 5

1-4- تعریف واژگان و اصطلاحات تحقیق ....................................................................................................................5

1-4-1- تعریف نظری .................................................................................................................................................. 5

1-4-2- تعریف عملیاتی ............................................................................................................................................. 6

1-5- قلمرو تحقیق ...................................................................................................................................................... 7

1-5-1- قلمرو موضوعی ............................................................................................................................................. 7

1-5-2- قلمرو مکانی ................................................................................................................................................. 8

1-5-3- قلمرو زمانی ................................................................................................................................................. 8

1-6- خلاصه فصل ...................................................................................................................................................... 8

 

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

مقدمه .......................................................................................................................................................................... 10

2-1- مفهوم ارزیابی عملکرد ..................................................................................................................................... 11

2-1-1- تعریف ارزیابی عملکرد ............................................................................................................................... 11  

2-1-2- تعریف ارزیابی عملکرد کارکنان ................................................................................................................. 11

2-2- تاریخچه ارزیابی عملکرد ............................................................................................................................... 13

2-2-1- اهمیت ارزیابی عملکرد کارکنان ................................................................................................................ 16

2-2-2- ارزیابی عملکرد از نظر اسلام .................................................................................................................... 18

2-3- اهداف ارزیابی عملکرد کارکنان .................................................................................................................... 20

2-4- معیارهای ارزیابی عملکرد کارکنان .............................................................................................................. 24

2-4-1- تعریف معیارهای ارزیابی عملکرد کارکنان ............................................................................................... 24

2-4-2- اهمیت و ضرورت معیارهای ارزیابی عملکرد کارکنان ............................................................................ 26

2-5- شاخص­های ارزیابی عملکرد کارکنان ........................................................................................................... 26

2-6- رویکردهای ارزیابی عملکرد کارکنان ........................................................................................................... 28

2-7- روش­ها و فنون ارزیابی عملکرد کارکنان ...................................................................................................... 29

2-8- مدیریت عملکرد ............................................................................................................................................ 41

2-9- مدل­های ارزیابی عملکرد کارکنان ................................................................................................................ 44

2-10- ارزیابی عملکرد کارکنان در ارتش جمهوری اسلامی ایران ......................................................................... 91

2-10-1- اهداف ارزیابی عملکرد کارکنان در ارتش جمهوری اسلامی ایران ......................................................... 92

2-11- ارزیابی عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی ارتش .......................................................................... 94

2-11-1- اهمیت و ضرورت ارزیابی عملکرد ............................................................................................................ 94

2-11-2- ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه علوم پزشکی .................................................................................... 96

2-12- پیشینه تحقیق ............................................................................................................................................. 97

2-12-1- تحقیقات در داخل کشور ......................................................................................................................... 97

2-12-2- تحقیقات در خارج از کشور ................................................................................................................... 102

2-13- بازنگری ادبیات و پیشینه تحقیق و ارائه الگوی نظری و تحلیلی تحقیق ................................................. 109

2-14- خلاصه فصل ................................................................................................................................................ 114

 

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

مقدمه ....................................................................................................................................................................... 116

3-1- نوع و روش تحقیق ........................................................................................................................................ 116

3-2- جامعه آماری و نمونه­ گیری ........................................................................................................................... 116

3-3- روش­ها و ابزار گردآوری داده ­ها ................................................................................................................... 117

3-4- جدول سئوالات متناظر با اهداف و سئوالات تحقیق .................................................................................. 118

3-5- روایی و پایایی پرسش­نامه .......................................................................................................................... 122

3-5-1- روایی پرسش­نامه .................................................................................................................................... 122

3-5-2- پایایی پرسش­نامه ................................................................................................................................... 123

3-6- روش­ها و آزمون­های آماری تجزیه و تحلیل داده ­ها ................................................................................... 124

3-7- خلاصه فصل ................................................................................................................................................. 124

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ­ها

مقدمه ....................................................................................................................................................................... 126

4-1- توصیف آماری داده­ های پرسش­نامه خبرگان ............................................................................................... 126

4-1-1- تحلیل داده ­های جمعیت شناختی (خبرگان) ........................................................................................... 126

4-1-2- تحلیل داده ­های پرسش­نامه خبرگان ...................................................................................................... 127

4-2- توصیف آماری داده­ های پرسش­نامه تحقیق ................................................................................................ 129

4-2-1- تحلیل داده­ های جمعیت شناختی ........................................................................................................... 129

4-2-1-1- جنسیت ................................................................................................................................................ 129

4-2-1-2- سنوات خدمتی .................................................................................................................................... 130

4-2-1-3- میزان تحصیلات ................................................................................................................................. 132

4-2-2- سئوال اول تحقیق .................................................................................................................................. 133

4-2-2-1- میانگین و انحراف معیار شاخص­های مؤلفه رفتار در وضعیت فعلی ................................................. 133

4-2-2-2- میانگین و انحراف معیار گویه­های مؤلفه رفتار در وضعیت فعلی ..................................................... 134

4-2-2-3- میانگین و انحراف معیار شاخص­های مؤلفه عملکرد در وضعیت فعلی ............................................ 135

4-2-2-4- میانگین و انحراف معیار گویه­های مؤلفه عملکرد در وضعیت فعلی ................................................ 135

4-2-2-5- رتبه­بندی وضع موجود (میزان در نظر گرفتن شاخص­ها و مؤلفه­ ها) .................................................136

4-2-3- سئوال دوم تحقیق ................................................................................................................................. 137

4-2-4- سئوال سوم تحقیق ................................................................................................................................ 138

4-2-4-1- میانگین و انحراف معیار شاخص­های مؤلفه رفتار در وضعیت مطلوب ............................................. 138

4-2-4-2- میانگین و انحراف معیار گویه­های مؤلفه رفتار در وضعیت مطلوب ................................................. 138

4-2-4-3- میانگین و انحراف معیار شاخص­های مؤلفه عملکرد در وضعیت مطلوب ....................................... 139

4-2-4-4- میانگین و انحراف معیار گویه­های مؤلفه عملکرد در وضعیت مطلوب .............................................. 140

4-2-4-5- نرمال بودن داده ­ها .............................................................................................................................. 141

4-2-4-5-1- چولگی و کشیدکی داده ­ها ...............................................................................................................141

4-2-4-5-2- نرمال بودن با استفاده از آزمون کلموگروف اسمیرنوف .............................................................. 143

4-2-4-6- مدل تحلیل عاملی تائیدی برای گویه­ ها و شاخص­های مؤلفه رفتار در وضعیت مطلوب ................. 145

4-2-4-6-1- تخمین مدل ................................................................................................................................... 145

4-2-4-6-2- ارزیابی تناسب مدل ...................................................................................................................... 147

4-2-4-6-3- تحلیل مدل اندازه­گیری سطح اول و دوم .................................................................................... 147

4-2-4-7- مدل تحلیل عاملی تائیدی برای گویه­ ها و شاخص­های مؤلفه عملکرد در وضعیت مطلوب ............ 149

4-2-4-7-1- تخمین مدل ................................................................................................................................... 149

4-2-4-7-2- ارزیابی تناسب مدل ...................................................................................................................... 151

4-2-4-7-3- تحلیل مدل اندازه­گیری سطح اول و دوم .................................................................................... 151

4-2-5- سئوال چهارم تحقیق ............................................................................................................................. 153

4-2-5-1- وزن شاخص­های مؤلفه رفتار .............................................................................................................. 153

4-2-5-2- وزن شاخص­های مؤلفه عملکرد ......................................................................................................... 154

4-2-6- سئوال اصلی تحقیق .................................................................................................................................154

 

فصل پنجم: نتیجه ­گیری و پیشنهادها

مقدمه ...................................................................................................................................................................... 157

5-1- جمع­بندی ..................................................................................................................................................... 157

5-2- خلاصه نتایج ................................................................................................................................................ 158

5-2-1 پرسش­نامه خبرگان ................................................................................................................................... 158

5-2-2- خلاصه نتایج ........................................................................................................................................... 158

5-3- نتیجه گیری و بحث ...................................................................................................................................... 160

5-4- پیشنهادهایی مبتنی بر یافته­ های تحقیق ................................................................................................... 162

5-5- محدودیت­های تحقیق ................................................................................................................................. 163

5-6- پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی ............................................................................................................... 164


مبلغ قابل پرداخت 20,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۹ آذر ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 273

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.