تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....

دسته بندی سایت

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 366
  • بازدید دیروز : 385
  • بازدید کل : 29591

بررسی تأثیر عزت نفس در پیشگیری از بزهکاری نوجوانان پسر شهر ....-1392(دانش آموزان اول و دوم دبیرستان‌های عادی دولتی)


بررسی تأثیر عزت نفس در پیشگیری از بزهکاری نوجوانان پسر شهر ....-1392(دانش آموزان اول و دوم دبیرستان‌های عادی دولتی)

چکیده:

هدف از پژوهش حاضر تبین عزت نفس و تأثیر آن بر پیشگیری از بزهکاری نوجوانان پسر در شهر .... – دانش آموزان سال اول و دوم دبیرستان عادی- دولتی در سال تحصیلی 93-92 می باشد. پژوهش حاضر یک تحقیق توصیفی- پیمایشی است متغیر مستقل در این تحقیق، عزت نفس و متغیر وابسته بزهکاری نوجوانان می‌باشد. تعداد 350 نفر از دانش آموزان پسر پایه های اول و دوم دبیرستان های دولتی- عادی با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند به همراه 49 نفر از نوجوان بزهکار تحت نظر در کانون اصلاح و تربیت .... بعنوان گروه بزهکار به صورت تمام شمار مورد سنجش قرار گرفتند. داده‌های تحقیق با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته تحت عنوان مشخصات فردی و خانوادگی و پرسشنامه استاندارد عزت نفس کوپر اسمیت گردآوری گردیده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش ضریب همبستگی پیرسون، آزمون t همبسته و نرم افزار SPSS استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان می دهد: 1- بین عزت نفس و بزهکاری نوجوانان رابطه معناداری وجود دارد.2- میزان عزت نفس دانش آموزان سالم بیشتر از گروه ناسالم است. 3- بین عزت نفس خانوادگی نوجوانان و بزهکاری آنان رابطه معنا داری وجود ندارد. در نتیجه اگر ما خواهان نوجوانان سالم و موفق هستیم می‌بایست در صدد تقویت عزت نفس آنان باشیم که بیشترین سهم را در این میان، والدین و مربیان تربیتی دارند و راهکارهای ارایه شده، توسط ناجا در قالب آموزش همگانی و برای متولیان امر تربیت و آموزش نوجوانان می‌تواند کاربرد داشته باشد.

واژگان کلیدی: عزت نفس ((self-esteem، بزهکاری (Delinquency)، پیشگیری prevention))

 

 فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: طرح تحقیق

مقدمه:2

1-1-بیان مسئله:3

1-2-اهمیت وضرورت تحقیق:5

1-3-اهداف تحقیق:6

1-3-1-هدف کلی:6

1-3-2-اهداف جزئی:6

1-4-سوالات تحقیق:7

1-4-1-سؤال اصلی:7

1-4-2-سؤالات فرعی:7

1-5- فرضیات:7

1-5-1-فرضیه اصلی:7

1-5-2-فرضیه های فرعی:7

1-6-کاربران پژوهش:8

1-7-تعاریف مفهومی متغیرها:9

1-7-1- تعریف مفهومی عزت نفس:9

1-7-2- تعریف مفهومی بزهکاری:9

فصل دوم: ادبيات تحقیق

مقدمه:11

بخش اول: مبانی نظری پژوهش.... 12

2-1- تعاریف عزت نفس:12

2-2-تعاریف عزت نفس ازدیدگاه روانشناسان و جامعه شناسان:13

2-3- مفهوم عزت نفس:19

2-3-1- بهای وجود:21

2-3-2- خواستن، پل ذلت:21

2-3-3- حفظ گوهر عزت:23

2-3-4- اهمیت عزت نفس:24

2-4- وجه تمایز عزت نفس و اعتماد به نفس:26

2-5- عزت نفس ازدیدگاه اسلام و قرآن:26

2-6- مهمترین الگوها و نظریه ‌های عزت نفس:30

2-6-1- نظریه استاد مطهری:30

2-6-2- نظریه کارل راجرز:31

2-6-3- نظریه کوپر اسمیت:33

2-6-4- نظریه آبراهام مازلو:34

2-6-5- نظریه آدلر:35

2-6-6- نظریه ویلیام جیمز:36

2-6-7- نظریه گوردن آلپورت:36

2-6-8- نظریه مید:37

2-6-9- نظریه براندن:37

2-7- چگونه عزت نفس بر زندگی روزانه اثر می‌گذارد؟38

2-8- ویژگی‌های افراد باعزت نفس بالا و پائین:39

2-9- ویژگی‌های افراد باعزت نفس پائین:41

2-10- مشکلات ناشی ازعزت نفس پائین:41

2-11- عوامل تأثیر گذار بر عزت نفس:42

2-11-1- واکنش دیگران:42

2-11-2- مقایسه با دیگران:42

2-11-3- همانند سازی با الگوها:42

2-11-4- چگونگی پاسخ به نیازهای فرد:43

2-11-5- برخورد مناسب با رفتارهای فرد:43

2-11-6- عزت نفس والدین:43

2-11-7- نظام عقاید و افکار:44

2-11-8- باورها :44

2-12- تأثیر والدین بر افزایش عزت نفس فرزندان:44

2-13- سه گام اساسی جهت رسیدن به عزت نفس بهتر:48

2-14- پیشگیری:49

2-14-1- معانی لغوی و مفهومی پیشگیری:49

2-14-1-1- مفهوم موسع پیشگیری:50

2-14-1-2- مفهوم مضیق پیشگیری:50

2-14-2- تعاریف متعدد پیشگیری از بزهکاری:50

2-14-3- پیشگیری کیفری:52

2-14-3-1- پیشگیری عام:52

2-14-3-2- پیشگیری خاص:52

2-14-4- پیشگیری غیرکیفری(جدید):53

2-14-4-1- پیشگیری اجتماعی:54

2-14-4-2-پیشگیری وضعی:55

2-14-4-3- پیشگیری گروهی:55

2-14-4-4- پیشگیری رشد مدار:56

2-14-4-5-پیشگیری دفاعی و پیشگیری آزادی بخش:58

2-15- مراحل پیشگیری:58

2-15-1- پیشگیری اولیه (ابتدائی،نخستین):58

2-15-2- پیشگیری ثانویه(دومین):59

2-15-3- پیشگیری ثالث(سومین):59

2-16- تقسیم بندی انواع پیشگیری از نظر مکانیسم:60

2-16-1- استفاده ازسیستم عدالت کیفری:60

2-16-2- کاهش فرصت‌های وقوع جرم:60

2-16-3- کاهش انگیزه ارتکاب جرم:60

2-17- بزهکاری نوجوانان:60

2-17-1-تعریف بزهکاری:61

2-17-2- تعریف رفتاربزهکارانه نوجوانان:61

2-18- بزهکاران بر اساس مدل ترسیمی به سه دسته تقسیم شده‌اند که عبارتند از:64

2-19- اشکال رفتارهای بزهکارانه نوجوانان:65

2-19-1- 1-پیشگیری از بزهکاری موردی.. 65

2-19-2-1-پیشگیری از بزهکاری موقتی.. 66

2-19-3-1- پیشگیری از بزهکاری مزمن.. 67

2-19-4- نتیجه گیری نهایی بعد از ارائه سه روش پیشگیرانه. 70

2-20- رویکردهایی درمورد بزهکاری:72

2-20-1- رویکرد کنترل اجتماعی:72

2-20-2- رویکرد پیوندهای افتراقی:74

2-20-3- رویکرد شکل ظاهری:75

2-20-4- رویکرد ساختار زیستی:76

2-21- نوجوانی:76

2-22- بلوغ جنسی و نشانه‌های آن:78

2-23- برخی وظایف والدین:78

بخشدوم- مطالعات انجام شده80

2-24- پیشینه پژوهش:80

2-24-1- تحقیقات ا نجام شده درخارج ازکشور:80

2-24-2- تحقیقات انجام شده در ایران:81

فصل سوم: روش تحقیق

3-1- مقدمه. 88

3-2- روش تحقیق:88

3-3- جامعه آماری:89

3-4- نمونه آماری و روش نمونه گیری:89

3-5- قلمرو مکانی و زمانی تحقیق:89

3-6- ابزار گرد آوری اطلاعات:89

3-7- روایی و پایایی ابزار پژوهش:90

3-8- تعریف عملیاتی متغیرها :91

3-9- روش‌های تجزیه وتحلیل اطلاعات:92

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها و يافته‌ها

4-1-مقدمه:94

4-2-یافته‌های توصیفی:.. 94

4-2-1- مشخصات پاسخگویان:94

4-3- یافته‌های استنباطی:112

فصل پنجم: بحث و نتيجه‌گيري

5-1- مقد مه:118

5-2- یافته‌های پژوهش:118

5-3- جمع بندی:121

5-4- پیشنهادات:121

5-4-1- پیشنهادهای کاربردی یا عملی:121

5-4-2- پیشنهادهای پژوهشی یا علمی:123

5-4-3- سایرپیشنهادها:123

5-5- محدودیت‌های تحقیق:124

فهرست منابع و مأخذ. 124

ضمایم

1-پرسشنامه محقق ساخته

2- پرسشنامه کوپر اسمیت

 

فهرست جداول

جدول (4-1): توزیع فراوانی سن.. 95

جدول(4-2): توزیع فراوانی مقطع تحصيلي.. 96

جدول(4-3): توزیع فراوانی معدل سالقبل.. 97

جدول (4-4): توزیع فراوانی سواد پدر98

جدول(4-5): توزیع فراوانی سواد مادر99

جدول (4-6): توزیع فراوانی شغل پدر100

جدول (4-7): توزیع فراوانی شغل مادر101

جدول (4-8): توزیع فراوانی سرپرست خانواده102

جدول (4-9): توزیع فراوانی ميزان درآمد خانواده103

جدول (4-10): توزیع فراوانی تعداد اعضاي خانواده104

جدول (4-11): توزیع فراوانی فرزند چندم خانواده105

جدول (4-12): توزیع فراوانی قيد حيات پدر106

جدول (4-13): توزیع فراوانی قيد حيات مادر107

جدول (4-14): توزیع فراوانی فرزند طلاق.. 108

جدول (4-15): توزیع فراوانی محل سکونت... 109

جدول (4-16): توزیع فراوانی جرم ارتکابي.. 110

جدول (4-17): توزیع فراوانی چندمين بار جرم. 111

جدول (4-18): نتایج آزمون كولموگروف– اسميرنوف براي بررسي نرمال بودن توزيع نمرات... 112

جدول (4-19): آزمونt مستقل براي مقايسه عزت نفس کلي درگروه سالم و بزهکار113

جدول (4-20): آزمونt مستقل براي مقايسه عزت نفس خانوادگي در گروه سالم و بزهکار114

جدول (4-21): آزمونt مستقل براي مقايسه عزت نفس اجتماعي درگروه سالم و بزهکار115

جدول (4-22): آزمونt مستقل براي مقايسه عزت نفس تحصيلي درگروه سالم و بزهکار116

 

فهرست نمودارها

نمودار (4-1): نمودار ستونی توزیع فراوانی سن.. 95

نمودار (4-2): نمودار ستونی توزیع فراوانی سن.. 96

نمودار (4-3): نمودار ستونی توزیع فراوانی معدل سال قبل.. 97

نمودار (4-4): نمودار ستونی توزیع فراوانی سواد پدر98

نمودار (4-5): نمودار ستونی توزیع فراوانی سواد مادر99

نمودار (4-6): نمودار ستونی توزیع فراوانی شغل پدر100

نمودار (4-7): نمودار ستونی توزیع فراوانی شغل مادر101

نمودار (4-8): نمودار ستونی توزیع فراوانی سرپرست خانواده102

نمودار (4-9): نمودار ستونی توزیع فراوانی میزان درآمد خانوده103

نمودار (4-10): نمودار ستونی توزیع فراوانی تعداد اعضاي خانواده104

نمودار (4-11): نمودار ستونی توزیع فراوانی فرزند چندم خانواده105

نمودار (4-12): نمودار ستونی توزیع فراوانی قید حیات پدر106

نمودار (4-13): نمودار ستونی توزیع فراوانی قید حیات مادر107

نمودار (4-14): نمودار ستونی توزیع فراوانی فرزند طلاق.. 108

نمودار (4-15): نمودار ستونی توزیع فراوانی محل سکونت... 109

نمودار (4-16): نمودار ستونی توزیع فراوانی جرم ارتکابی.. 110

نمودار (4-17): نمودار ستونی توزیع فراوانی چندمین بارجرم. 111


مبلغ واقعی 30,000 تومان    30% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 21,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۹ آذر ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 12

مطالب تصادفی

  • تاثیر سرمایه اجتماعی برارتقاءامنیت عمومی از دیدگاه فرماندهان و مدیران فرماندهی انتظامی استان ....
  • بررسي ميزان تاثير اعمال نمره منفي در رفتار ترافيكي راننده
  • بررسی نقش سرمایه اجتماعی در امنیت محلات شهر تهران با رویکرد امنیت محله محور (مطالعه موردی محلات منطقه 16 تهران)
  • بررسی عوامل موثر بر یادگیری سازمانی کارکنان سازمان ناجا  (مورد مطالعه: پایگاه دریابانی شهرستان .... )
  • بررسی رابطه بین سبک رهبری تحول آفرین با تعهد سازمانی کارکنان ناجا (مورد مطالعه استان ....)

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.
" فروشگاهی از 4KIA "