تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....

دسته بندی سایت

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 365
  • بازدید دیروز : 1969
  • بازدید کل : 29205

بررسی رابطه بین سبک رهبری تحول آفرین با تعهد سازمانی کارکنان ناجا (مورد مطالعه استان ....)


بررسی رابطه بین سبک رهبری تحول آفرین با تعهد سازمانی کارکنان ناجا (مورد مطالعه استان ....)

چكيده

عصر حاضر، عصر تغییر و تحولات شدید و شتابنده مي باشد، لذا سازمان های مختلف از جمله نیروی انتظامی ناگزیرند برای دوام و بقاء، خود را با این تغییر و تحولات هماهنگ نمایند. در این رهگذر تغییر در شیوه مدیریت و رهبری سازمان ها امری اجتناب ناپذیر است. از این رو تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین ابعاد رهبري تحول آفرين براساس مدل باس و اولیو(1985) با تعهد سازمانی کارکنان براساس مدل مایر و آلن(1997) جهت تعيين شيوه مديريت و رهبري متناسب با شرايط متحول امروزي در نيروي انتظامي می پردازد. اين تحقيق بر اساس هدف و نتیجه از نوع كاربردي و از لحاظ ماهیت و روش توصیفی – همبستگی است. جامعه آماري شامل كليه كاركنان نیروی انتظامی استان .... مي باشد. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران با فرض جامعه محدود استفاده شده است و حجم نمونه 188 نفر تعيين و نمونه گیری به روش خوشه ای دو مرحله ای انجام پذیرفت و پرسشنامه ها پس از تایید پايايي و روايي ، میان نمونه توزیع ؛ پس از تکمیل جمع آوری جهت توصیف و آزمون فرضیه ها با کمک روش های آماری از طریق نرم افزارspss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که بر این اساس شدت همبستگی پیرسون بین دو متغیر سبک رهبری تحول آفرین با تعهد سازمانی کارکنان 8/63 + درصدبدستآمدکهاین بیانگر رابطه مستقیم بین دو متغیر می باشد و تحلیل واریانس مدل رگرسیون بین ابعاد سبک رهبری تحول آفرین با تعهد سازمانی نشان داد رابطه خطی بین ابعاد سبک رهبری تحول آفرین با تعهد سازمانی وجود دارد و تاثیر سه بعد از ابعاد رهبری تحول آفرین معنی دار بوده که با توجه به مقدار بتا و جهت آن مشاهده می شود که بیشترین تاثیر مربوط به بعد انگیزه الهام بخش می باشد و پس از آن رفتار آرمانی و سپس ترغیب ذهنی قرار دارند،تاثیر هرسه بعد مثبت می باشد یعنی ا افزایش آنها تعهد سازمانی نیز افزایش می یابد.

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: کلیات طرح تحقیق

1-1) مقدمه ..............................................................................................................................................2

1-2) بیان مسئله .....................................................................................................................................3

1-3) ضرورت و اهمیت تحقیق .............................................................................................................5

1-4) اهداف تحقیق .................................................................................................................................6

1-5) سوالات تحقیق ..................................................................................................................................7

1-6) فرضیه های تحقیق .........................................................................................................................7

1-7) مدل مفهومی تحقيق ......................................................................................................................8

1-8) تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق ............................................................................................9

1-9) تعریف مفاهیم عملیاتی تحقیق ...................................................................................................11

 

فصل دوم ادبيات تحقيق

فصل دوم: مرور ادبيات و پيشينه تحقيق

2-1) مقدمه.................................................................................................................................................. 16

بخش اول: ادبیات پژوهش

2-2) تاریخچه رهبری..................................................................................................................................17

2-3) تعاریف و مفاهیم رهبری...................................................................................................................18

2-4) تفاوت رهبری و مدیریت...................................................................................................................20

2-5) چالشهای رهبری سازمانی................................................................................................................23

2-6) سیر تکاملی نظریه‌پردازی درباره رهبری ...................................................................................24

2-6-1) رویکرد سنتی (صفات مشخصه رهبری)..................................................................................24

2-6-2) رویکرد رفتار رهبری......................................................................................................................26

2-6-3) رویکرد موقعیتی و اقتضایی..........................................................................................................29

2-6-4) جست‌وجوی جانشین برای رهبری.............................................................................................32

2-6-5)نظریه برداشت یادگیری اجتماعی................................................................................................33

2-6-6)رویکرد ویژگی‌های فردی ...............................................................................................................33

2-6-7) نظریه رهبری اصیل........................................................................................................................36

2-7) رهبری در اسلام..................................................................................................................................... 38

2-8)رابطه قدرت و رهبری............................................................................................................................. 40

2-9)رهبری تحول آفرین ................................................................................................................................. 41

2-10)چالش های پیش روی سازمانها و رهبری تحول آفرین.................................................................. 45

2-11)مزایای رهبری تحول آفرین در سازمان ........................................................................................... 47

2-12)مؤلفه هاي رهبري تحول آفرین..............................................................................................................48

2-13)مفهوم تعهد سازمانی ................................................................................................................................50

2-14)ديدگاه‌هاي نظري تعهد سازماني.......................................................................................................... 55

2-15)مدل های تعهد سازمانی......................................................................................................................... 59

2-15-1) مدل" مي ير و آلن".................................................................................................................. 60

2-15-2) مدل "ماير و شورمن"...................................................................................................................61

2-15-3)مدل "جاروس "و همکاران...........................................................................................................61

2-16)انواع تعهد......................................................................................................................................................63

2-17) عوامل موثر بر تعهد سازمانی................................................................................................................ 64

2-18)دیدگاه های ناظر بر تعارض تعهد حرفه ای و سازمانی..................................................................... 66

بخش دوم

2-19)پيشينه تحقيق........................................................................................................................................... 68

2-19-1)بررسی آثار رهبری تحول آفرین بر تعهد به تغییرات در میان معلمان هنگ کنگ ..........68

2-19-2)بررسی رابطه بین سبک های رهبری تحول آفرین و تبادلی باتعهد سازمانی کارکنان......69

2-19-3) بررسی رابطه رهبري تحول آفرین و تعامل گرا با تعهد سازمانی معلمان ..........................69

2-19-4)رابطه بین سبک رهبري تحول آفرين مدیران و ابعاد تعهد سازمانی کارکنان ادارات

ورزش و جوانان خراسان شمالی ........................................................................................................................70

2-19-5)مطالعه سانتوز.................................................................................................................................. 70

2-19-6)مطالعه هاسکت و همکاران........................................................................................................... 72

2-19-7)مطالعه«تسای»و «وانگ»............................................................................................................. 72

2-20)چارچوب نظری پژوهش...................................................................................................................... 74

فصل سوم

روش شناسي تحقيق

3-1)مقدمه .............................................................................................................................................................. 82

3-2) روش تجزيه و تحليل داده هاي آماري ................................................................................................ 83

3-3)روش جمع آوری اطلاعات........................................................................................................................ 85

3-4)ابزار اندازه گیری داده ها............................................................................................................................. 86

3-4-1) پرسشنامه جهت اندازه گیری رهبری تحول آفرین ................................................................86

3-4-2) پرسشنامه جهت تعهد سازمانی .................................................................................................86

3-5) تعیین روایی (اعتبار) پرسشنامه .............................................................................................................86

3-6)پایایی (اعتماد پذیری ) پرسشنامه ........................................................................................................87

3-7)روش تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات...........................................................................................88

 

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده های تحقیق

4-1) مقدمه............................................................................................................................................................ 91

4-2) توصیف متغیر های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان........................................................................ 92

4-3) توصیف متغیر های تحقیق....................................................................................................................... 95

4-4) آزمون فرضيات تحقيق .......................................................................................................................... 102

4-5)یافته جانبی تحقیق................................................................................................................................... 108

فصل پنجم

نتيجه گيري و پیشنهادات

5-1) مقدمه.......................................................................................................................................................... 112

5-2) نتايج آمارهاي توصيفي............................................................................................................................ 112

5-3) نتايج آمار استنباطي ............................................................................................................................ 114

5-4) محدوديتهاي تحقيق................................................................................................................................ 119

5-5) پيشنهادات تحقيق.................................................................................................................................... 120

5-6) پیشنهادات تجربی محقق ..................................................................................................................... 122

6-6) پيشنهاداتي براي محققين آينده........................................................................................................... 123

فهرست منابع فارسي.............................................................................................................................. 124

فهرست منابع انگليسي ....................................................................................................................... 125

ضميمه ها

ضميمه الف : مستندات تجزيه و تحليل آماري............................................................................................ 130

ضميمه ب : پرسشنامه .................................................................................................................................... 142

چكيده انگليسي ...................................................................................................................................... 146

 

فهرست جداول

جدول(2-1): تفاوت بین رهبری و مدیریت .............................................................................................. 22

جدول(2 -2 ):مدل تحلیلی پژوهش ................................................................................................................ 80

جدول(4-1): توصیف جنسیت پاسخ دهندگان.............................................................................................. 92

جدول(4-2) توصیف تحصيلات پاسخ دهندگان............................................................................................. 93

جدول(4-3) توصیف سابقه کار پاسخ دهندگان............................................................................................. 94

جدول(4-4) توصیف متغیر ويژگي هاي آرماني.............................................................................................. 95

جدول(4-5) توصیف متغیر رفتار هاي آرماني................................................................................................. 96

جدول(4-6) توصیف متغیر انگيزش الهام بخش............................................................................................. 97

جدول(4-7) توصیف متغیر ترغيب ذهني........................................................................................................ 98

جدول(4-8) توصیف متغیر ملاحظات فردي................................................................................................... 99

جدول(4-9) توصیف متغیر سبک رهبري تحول آفرين............................................................................. 100

جدول(4-10) توصیف متغیر تعهد سازماني................................................................................................. 101

جدول(4-11) ضریب همبستگی بين سبک رهبری تحول آفرین با تعهد سازمانی کارکنان .......... 103

جدول(4-12) ضریب همبستگی بين ویژگیهای آرمانی با تعهد سازمانی کارکنان ........................... 104

جدول(4-13) ضریب همبستگی بين رفتارهای آرمانی با تعهد سازمانی کارکنان .......................... 105

جدول(4-14) ضریب همبستگی بينترغیب ذهنی با تعهد سازمانی کارکنان ................................ 105

جدول(4-15) ضریب همبستگی بينانگیزش الهام بخش با تعهد سازمانی کارکنان ..................... 106

جدول(4-16) ضریب همبستگی بينملاحظات فردی با تعهد سازمانی کارکنان .......................... 107

جدول (4-17)خلاصه وضعیت مدل رگرسیون بین ابعاد سبک رهبری تحول آفرین بر تعهد سازمانی................................................................................................................................................................. 108

جدول(4-18)تحلیل واریانس مدل رگرسیون بین ابعاد سبک رهبری تحول آفرین بر تعهد سازمانی................................................................................................................................................................. 109

جدول(4-19)ضرایب مدل های رگرسیون بین ابعاد سبک رهبری تحول آفرین بر تعهد سازمانی...110

 

فهرست اشكال

شكل(1-1) : مدل مفهومي تحقيق ................................................................................................................ 8

شکل (2-1): رابطه قدرت و نفوذ رهبری ..................................................................................................... 41

شكل(2-2) : ابعاد رهبری تحول آفرین و تعهد سازمانی و رابطه بین آنها ........................................... 79

 

فهرست نمودار ها

نمودار(4-1): نمودار دایره ای جنسیت پاسخ دهندگان ...............................................................................92

نمودار(4-2): نمودار میله ای تحصيلات پاسخ دهندگان .............................................................................93

نمودار(4-3): نمودار میله ای سابقه کار پاسخ دهندگان ..............................................................................95

نمودار(4-4): هیستوگرام متغیر ويژگي هاي آرماني ..................................................................................96

نمودار(4-5): هیستوگرام متغیر رفتار هاي آرماني .....................................................................................97

نمودار(4-6): هیستوگرام متغیر انگيزش الهام بخش ...................................................................................98

نمودار(4-7): هیستوگرام متغیر ترغيب ذهني .............................................................................................99

نمودار(4-8): هیستوگرام متغیر ملاحظات فردي ......................................................................................100

نمودار(4-9): هیستوگرام متغیر سبک رهبري تحول آفرين ...................................................................101

نمودار(4-10): هیستوگرام متغیر تعهد سازماني ...........................................................................................99


مبلغ واقعی 30,000 تومان    30% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 21,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۹ آذر ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 14

مطالب تصادفی

  • تاثیر سرمایه اجتماعی برارتقاءامنیت عمومی از دیدگاه فرماندهان و مدیران فرماندهی انتظامی استان ....
  • بررسي ميزان تاثير اعمال نمره منفي در رفتار ترافيكي راننده
  • بررسی نقش سرمایه اجتماعی در امنیت محلات شهر تهران با رویکرد امنیت محله محور (مطالعه موردی محلات منطقه 16 تهران)
  • بررسی عوامل موثر بر یادگیری سازمانی کارکنان سازمان ناجا  (مورد مطالعه: پایگاه دریابانی شهرستان .... )
  • بررسی رابطه بین سبک رهبری تحول آفرین با تعهد سازمانی کارکنان ناجا (مورد مطالعه استان ....)

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.
" فروشگاهی از 4KIA "