تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....

دسته بندی سایت

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 625
  • بازدید دیروز : 385
  • بازدید کل : 29850

بررسی عوامل موثر بر یادگیری سازمانی کارکنان سازمان ناجا (مورد مطالعه: پایگاه دریابانی شهرستان .... )


بررسی عوامل موثر بر یادگیری سازمانی کارکنان سازمان ناجا  (مورد مطالعه: پایگاه دریابانی شهرستان .... )

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر یادگیری سازمانی کارکنان سازمان ناجا(مورد مطالعه: پایگاه دریابانی شهرستان ....) انجام شده و سوال اصلی آن این است که چه عواملی بر یادگیری سازمانی کارکنان پایگاه دریابانی نیروی انتظامی شهرستان .... تاثیر دارد؟ روش پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، از لحاظ چگونگی جمع آوری اطلاعات از جمله پژوهش های توصیفی-پیمایشی می باشد. جامعه آماري شامل كليه کارکنان پایگاه دریابانی نیروی انتظامی شهرستان .... (304 N=) می باشد كه 170 نفر از کارکنان با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه پژوهش انتخاب گردید. همچنین قلمرو مکانی پژوهش حاضر شامل کارکنانپایگاه دریابانی نیروی انتظامی شهرستان .... می باشد و قلمرو زمانی در سال 1393 پیش بینی شده است. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته عوامل موثر بر یادگیری سازمانی ناجا و پرسشنامه استاندارد سنگه مبتنی بر طیف پنج درجه ای لیکرت بوده است که روایی و پایایی آن تایید شده است. عمده ترین یافته های پژوهش حاکی از آن بود که عوامل رهبری مناسب، فضای تعمیقی، بومی سازی، تعادل بین کار و خانواده، مدیریت زمان و تجربه اندوزی بر یادگیری سازمانی کارکنان پایگاه دریابانی نیروی انتظامی شهرستان .... تاثیر مثبت و معنی داری داشته است. همچنین از بین عوامل موثر بر یادگیری سازمانی کارکنان پایگاه دریابانی نیروی انتظامی شهرستان .... رهبری مناسب بیشترین تاثیر و مدیریت زمان کمترین تاثیر را داشته است.

واژگان کلیدی: یادگیری سازمانی، رهبری مناسب، فضای تعمیقی، بومی سازی، تعادل بین کار و خانواده، مدیریت زمان، تجربه اندوزی

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اوّل: کلیات تحقیق.. 1

1-1- مقدمه. 2

1-2- طرح مساله. 3

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 6

1-4- اهداف تحقیق.. 8

1-4-1- هدف اصلی.. 8

1-4-2- اهداف فرعی.. 8

1-5-سوال های تحقیق.. 9

1-5-1- سوال اصلی تحقیق.. 9

1-5-2- سوال های فرعی تحقیق.. 9

1-6- قلمرو تحقیق.. 10

1-6-1- قلمرو موضوعی.. 10

1-6-2- قلمرو مکانی.. 10

1-6-3- قلمرو زمانی.. 10

1-7- متغیرهای تحقیق.. 10

1-7-1- تعاریف نظری.. 10

1-7-2- تعاریف عملیاتی.. 11

1-8) خلاصه فصل اول.. 12

فصل دوّم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق.. 13

مقدمه. 14

2-1- یادگیری.. 14

2-2- نظریات یادگیری.. 16

2-2-1- نظریات رفتاری یادگیری.. 16

2-2-2- نظریات شناختی یادگیری.. 17

2-2-3- نظریه یادگیری گشتالت... 17

2-2-4- نظریه یادگیری شناختی اجتماعی.. 18

2-3- انواع یادگیری.. 18

2-3-1- يادگيري براي بقاء18

2-3-2- يادگيري انطباقي.. 19

2-3-3- يادگيري تعميمي (مولد)19

2-4- سطوح یادگیری.. 20

2-4-1- یادگیری فردی.. 20

2-4-2- یادگیری تیمی یا گروهی.. 21

2-4-3- یادگیری سازمانی.. 21

2-5- یادگیری سازمانی.. 21

2-6- سیر تاریخی یادگیری سازمانی.. 23

2-7- یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده26

2-8- تاريخچه مفهوم پردازي سازمان يادگيرنده29

2-9- سازمان یادگیرنده31

2-10- دیدگاه صاحبنظران درباره سازمان یادگیرنده36

2-10-1- پیتر سنگه. 36

2-10-2- گاروین.. 39

2-10-3- ماركوارت.. 39

2-10-4- جفارت و مارسیک... 40

2-10- 5- واتكينز و مارسيك... 41

2-10-6- آرجريس و شون.. 43

2-10-7- مامفورد. 44

2-10-8- هريسون.. 46

2-10-9- کاپلان و نورتون.. 47

2-10-10- گاهه. 48

2-11- انواع سازمان هاي يادگيرنده51

2-11-1- سازمانهاي فهميده51

2-11-2- سازمانهاي ادراك كننده ومتفكر. 51

2-11-3- سازمان های يادگيرنده51

2-12- اهمیت ایجاد سازمان یادگیرنده53

2-13- طبقه بندی ویژگی های سازمان یادگیرنده56

2-14- تفاوت سازمان یادگیرنده با سازمان های سنتی.. 57

2-15- ايجاد سازمان ياد گيرنده60

2-16- پیشینه تحقیق و سوابق پژوهشی.. 65

2-16-1- پیشینه داخلی.. 65

2-16-2- پیشینه خارجی.. 68

2-17- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.. 71

2-18- الگوی مفهومی تحقیق.. 72

2-19) الگوی تحلیلی تحقیق.. 74

2-20) خلاصه فصل دوم. 78

فصل سوم: روش تحقیق.. 79

3-1- مقدمه. 80

3-2)نوع و روش پژوهش.... 80

3-3) جامعه آماری.. 81

3-4) نمونه و روش نمونه گیری.. 81

3-5) روش های گردآوری اطلاعات.. 82

3-6) ابزارهای گردآوری اطلاعات.. 82

3-6-1)روش سنجش روایی پرسشنامه. 83

3-6-2) روش سنجش پایایی پرسشنامه. 83

3-7) روش تجزيه و تحليل داده ها84

3-8) خلاصه فصل سوم. 84

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها85

4-1) مقدمه. 86

4-2) تحلیل توصیفی داده ها86

4-2-1) متغیر جنسیت... 86

4-2-2) متغیر تحصیلات.. 87

4-2-3) متغیر سابقه خدمت... 88

4-3) تحلیل استنباطی داده ها89

4-3-1) سوال اصلی پژوهش.... 89

4-3-2) سوال فرعی اول پژوهش.... 91

4-3-3) سوال فرعی دوم پژوهش.... 92

4-3-4) سوال فرعی سوم پژوهش.... 92

4-3-5) سوال فرعی چهارم پژوهش.... 93

4-3-6) سوال فرعی پنجم پژوهش.... 94

4-3-7) سوال فرعی ششم پژوهش.... 94

4-3-8) سوال فرعی هفتم پژوهش.... 95

4-4) خلاصه فصل چهارم. 96

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری.. 97

5-1) مقدمه. 98

5-2) نتيجه گيري.. 98

5-2-1) نتيجه گيري از سوال اصلی.. 98

5-2-2) نتيجه گيري از سوال فرعی اول.. 99

5-2-3) نتيجه گيري از سوال فرعی دوم. 100

5-2-4) نتيجه گيري از سوال فرعی سوم. 100

5-2-5) نتيجه گيري از سوال فرعی چهارم. 101

5-2-6) نتيجه گيري از سوال فرعی پنجم. 101

5-2-7) نتيجه گيري از سوال فرعی ششم. 102

5-2-8) نتيجه گيري از سوال فرعی هفتم. 103

5-3) محدودیت های پژوهش.... 103

5-4) پیشنهادهای تحقیق.. 104

5-4-1) پیشنهادهای کاربردی برای سازمان مورد مطالعه. 104

5-4-2) پیشنهادهای تجربی برای محققین.. 105

5-5) خلاصه فصل پنجم. 105

منابع.. 106

منابع فارسی.. 107

منابع لاتین.. 110

پیوست... 114

پرسشنامه. 115

 

فهرست جدول ها

جدول 2- 1: تعاریف یادگیری سازمانی از دیدگاه صاحب نظران مختلف 22

جدول 2- 2: سیر تاریخی مفاهیم یادگیری سازمانی (قربانی زاده و مشبکی، 1385: 173)25

جدول 2- 3: تفاوت بین سازمان یادگیرنده و یادگیری سازمانی (اورتنبلد، 2001)28

جدول 2- 4: تعاریف صاحب نظران مختلف از سازمان یادگیرنده34

جدول 2- 5: انواع سازمان هاي يادگيرنده (لات هنس ، 1998: 13)52

جدول 2- 6: طبقه ¬بندی ویژگیهای سازمان یادگیرنده (مک¬گیل و همکاران 1993)57

جدول 4- 1: توزيع فراواني پاسخ دهندگان بر حسب متغير جنسيت 86

جدول 4- 2: توزيع فراواني پاسخ دهندگان بر حسب متغير تحصیلات 87

جدول 4- 3: توزيع فراواني پاسخ دهندگان بر حسب متغير سابقه خدمت 88

جدول 4- 4: نتایج آزمون T تک¬نمونه¬ای عوامل مرتبط با یادگیری سازمانی 90

جدول 4- 5: نتایج رگرسیون همزمان تاثیر رهبری مناسب بر یادگیری سازمانی 92

جدول 4- 6: نتایج رگرسیون همزمان تاثیر فضای تعمیقی بر یادگیری سازمانی 92

جدول 4- 7: نتایج رگرسیون همزمان تاثیر بومی سازی بر یادگیری سازمانی 93

جدول 4- 8: نتایج رگرسیون همزمان تاثیر تعادل بین خانواده و کار بر یادگیری سازمانی 93

جدول 4- 9: نتایج رگرسیون همزمان تاثیر مدیریت زمان بر یادگیری سازمانی 94

جدول 4- 10: نتایج رگرسیون همزمان تاثیر تجربه اندوزی بر یادگیری سازمانی 95

جدول 4- 11: رتبه بندی عوامل مرتبط با یادگیری سازمانی 95

 

فهرست نمودارها

نمودار 4- 1: توزيع فراواني پاسخ دهندگان بر حسب متغير جنسيت 87

نمودار 4- 2: توزيع فراواني پاسخ دهندگان بر حسب متغير تحصیلات 88

نمودار 4- 3: توزيع فراواني پاسخ دهندگان بر حسب متغير سابقه خدمت 89

 

فهرست شکل ها

شکل 2- 1: انواع سازمان ها (قهرمانی، 1380)59

شکل 2- 2: مدل مرحله ای سازمان یادگیرنده (فلیپس، 2003)62

شکل 2- 3: الگوی مفهومی تحقیق (سنگه، 1990)73


مبلغ واقعی 30,000 تومان    30% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 21,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۹ آذر ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 13

مطالب تصادفی

  • تاثیر سرمایه اجتماعی برارتقاءامنیت عمومی از دیدگاه فرماندهان و مدیران فرماندهی انتظامی استان ....
  • بررسي ميزان تاثير اعمال نمره منفي در رفتار ترافيكي راننده
  • بررسی نقش سرمایه اجتماعی در امنیت محلات شهر تهران با رویکرد امنیت محله محور (مطالعه موردی محلات منطقه 16 تهران)
  • بررسی عوامل موثر بر یادگیری سازمانی کارکنان سازمان ناجا  (مورد مطالعه: پایگاه دریابانی شهرستان .... )
  • بررسی رابطه بین سبک رهبری تحول آفرین با تعهد سازمانی کارکنان ناجا (مورد مطالعه استان ....)

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.
" فروشگاهی از 4KIA "