تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....

دسته بندی سایت

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 67
  • بازدید دیروز : 303
  • بازدید کل : 30431

بررسی نقش سرمایه اجتماعی در امنیت محلات شهر تهران با رویکرد امنیت محله محور (مطالعه موردی محلات منطقه 16 تهران)


بررسی نقش سرمایه اجتماعی در امنیت محلات شهر تهران با رویکرد امنیت محله محور (مطالعه موردی محلات منطقه 16 تهران)

چکیده

پژوهش حاضر با هدف «بررسی نقش سرمایه اجتماعی در امنیت محلات شهر تهران با رویکرد امنیت محله محور(مطالعه موردی محلات منطقه 16 تهران)» با تاکید بر نظریه گیدنز انجام شده است. روش این تحقیق به دو صورت مطالعه اسنادی و پیمایش(ابزار پرسشنامه) می باشد. جامعه آماری تحقیق منطقه شانزده تهران که دارای سه کلانتری خزانه بخارایی، نازی آباد و جوادیه است و حجم نمونه به تعداد 400 نفر از شهروندان منطقه 16 در نظر گرفته شد.نحوه نمونه گیری به صورت تصادفی در دسترس انتخاب شده است و در انتها با استفاده از نرم افزار لیزرل و SPSS به تجزیه و تحلیل داده ها و توصیف پرسشنامه پرداخته شد و یافته هایی که از پژوهش بدست آمد به اثبات و تایید شدن فرضیه های تحقیق بود. و به این نتیجه دست یافتیم که در منطقه 16 تهران بین سرمایه اجتماعی و امنیت رابطه مستقیم وجود دارد. هر چه سرمایه اجتماعی در محلات آن پایین باشد ، میزان امنیت محلات نیز پایین است و بالعکس هر چه سرمایه اجتماعی افزایش یابد میزان امنیت محلات نیز بالاتر می رود. و مشخص گردید که مشارکت عمومی در منطقه 16 تهران از جمله سرمایه های اجتماعی محسوب می شود و هر چه مردم با نیروهای پلیس در برقراری امنیت محلات خود همکاری کنند امنیت محلات شان بالاتر می رود و شهروندان منطقه 16 با همسایگان و مسئولین محلی خود همکاری های لازمه را در جهت برقرای امنیت ایفا می نمودند. همچنین اطلاع رسانی همگانی و آموزش های لازم از قوانین و مقررات محلی از سوی نیروهای پلیس به آحاد جامعه نقش موثری نیز در برقراری امنیت محلات داشته است و شهروندان نسبت به عملکرد نیروی های انتظامی در برقرای امنیت اعتماد اجتماعی کامل داشتند.

واژگان کلیدی: سرمایه اجتماعی، امنیت ، مشارکت اجتماعی، اعتماد اجتماعی

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اولکلیاتتحقیق.. 1

مقدمه. 2

1-1-بیان مسئله. 3

1-2-ضرورت و اهمیت انجام تحقیق.. 6

1-3-اهداف تحقیق.. 7

1-4-سوالات تحقیق.. 7

1-5-فرضیه های تحقیق.. 7

1-6-تعاریف واژگان و اصطلاحات فنی و تخصصی تحقیق.. 8

1-7-روش تحقیق.. 9

فصل دومادبیاتومبانینظریوتجربیتحقیق.. 10

مقدمه. 11

2-1-امنیت و مسئله اجتماعی.. 11

2-2-رویکردهای امنیت اجتماعی.. 16

2-2-1- ایده آل گرایی و امنیت اجتماعی.. 17

2-2-2- اثبات گرایی و امنیت اجتماعی.. 17

2-2-3- فرا اثبات گرایی و امنیت اجتماعی.. 19

2-2-4- فمینیسم فرا اثبات گرا و امنیت اجتماعی.. 19

2-3-سرمایه اجتماعی و پیشگیری از جرم. 20

2-4-سرمایه اجتماعی پلیس و جلب مشارکت عمومی.. 23

2-4-1-تعهدات و انتظارات.. 23

2-4-2-روابط اقتدار24

2-4-3-ظرفیت بالقوه اطلاعات.. 24

2-4-4-هنجارها24

2-5-سازمانهای اجتماعی انطباق پذیر و داوطلبانه. 25

2-6-عوامل مؤثر بر جلب مشارکت مردمی توسط پلیس... 28

2-6-1-اطلاع رسانی و آگاهی بخشی.. 28

2-6-2-مشخص کردن وظایف و مسئولیتها29

2-6-3-برانگیختن وجدان اخلاقی و اجتماعی.. 29

2-6-4-ایجاد انگیزه در افراد. 29

2-6-5-پاداش به مشارکت.. 29

2-6-6-الگوسازی.. 30

2-7-سرمایه اجتماعی پیش نیاز تحقق پلیس جامعه محور30

2-8-کارکرد سرمایه اجتماعی در پیشگیری از جرم. 31

2-9-جلب مشارکت مردمی در مأموریتهای پلیس... 32

2-10-مشارکت عمومی برای کاهش بزهکاری.. 33

2-11-رفتار اجتماعی و ایجاد سرمایه اجتماعی.. 34

2-12-مبانی نظری تحقیق.. 35

2-12-1-نظریه پردازان امنیت اجتماعی.. 35

2-12-2-نظریه های سرمایه اجتماعی.. 48

2-12-3-تبیین نظری کنش مجرمانه و سرمایه اجتماعی.. 50

2-12-4-نظریه انتخاب منطقی جرم و سرمایه اجتماعی.. 50

2-12-5-نظریه بی سازمانی اجتماعی و سرمایه اجتماعی.. 51

2-12-6-نظریه پیوند افتراقی.. 52

2-12-7-نظریه پیوستگی اجتماعی و سرمایه اجتماعی.. 53

2-12-8-نظریه نابسامانی اجتماعی و سرمایه اجتماعی.. 54

2-12-9-نظریه فشار – محرومیت و سرمایه اجتماعی.. 56

2-12-10-نظریه انگ زنی و نظریه سرمایه اجتماعی.. 56

2-12-11-نظریه امنیت اجتماعی و سرمایه اجتماعی گیدنز. 57

2-13-چهارچوب نظری تحقیق.. 59

2-14-تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از کشور61

2-14-1-تحقیقات انجام شده در داخل ایران. 61

2-14-2-تحقیقات انجام گرفته در خارج از کشور64

فصل سومروششناسیتحقیق.. 70

مقدمه. 71

3-1 روش پژوهش... 72

3- 2 گامهاي اجراي تحقيق.. 74

3-3 جامعه آماري.. 75

3-4 –حجم نمونه و نمونه گيري.. 76

3-5- معرفي ابزار هاي جمع آوري اطلاعات.. 76

3-5-1 پرسشنامه. 77

3-6 روايي و پايايي.. 78

3-6-1 روايي.. 78

3-6-2 پايايی.. 78

3-7-قلمرو تحقیق.. 80

3-8-متغیرهای تحقیق.. 80

3-9-تعاریف عملیاتی متغیرها80

3-10-روش تجزيه و تحليل داده ها81

فصل چهارمتجزیهوتحلیلدادهها82

4-1مقدمه. 83

4-2آمار توصیفی.. 83

4-2-1 قسمت اول: متغیرهای زمینه ای.. 83

4-2-1-1: تفکیک نمونه بر حسب متغیر جنسیت.. 84

4-2-1-2: تفکیک نمونه بر حسب متغیر سن.. 85

4-2-1-3: تفکیک نمونه بر حسب متغیر وضعیت تاهل. 86

4-2-1-4: تفکیک نمونه بر حسب متغیر میزان تحصیلات.. 87

4-2-1-5: تفکیک نمونه بر حسب متغیر وضعیت اشتغال. 88

4-2-1-6: تفکیک نمونه بر حسب متغیر نوع منزل مسکونی.. 89

4-2-2 قسمت دوم: متغیرهای تحقیق.. 90

4-2-2-1: تفکیک نمونه بر حسب سوالات متغیر سرمایه اجتماعی.. 91

4-3 آمار استنباطی.. 97

4-3-1- بررسی توزیع متغیرها98

4-3-2 بررسی فرضیه های تحقیق.. 99

فصل پنجمبحثونتیجهگیری.. 102

5-1-دستاوردهای پژوهش... 103

5-2-نتایج توصیفی.. 103

5-3-نتایج تبیینی.. 106

5-4-پیشنهادات و راهکارهای تحقیق.. 108

5-4-1-پیشنهادات کاربردی.. 108

5-4-2-پیشنهادات پژوهشی.. 111

5-5-محدودیت های تحقیق.. 111

منابع. 112

پیوست.. 117

 

فهرست جداول

جدول 4-1 بررسی توزیع فراوانی متغیر جنسیت.. 84

جدول 4-2 بررسی توزیع فراوانی متغیر سن.. 85

جدول 4-3 بررسی توزیع فراوانی متغیر وضعیت تاهل. 86

جدول 4-4 بررسی توزیع فراوانی متغیر میزان تحصیلات.. 87

جدول 4-5 بررسی توزیع فراوانی متغیر وضعیت اشتغال. 88

جدول 4-6 بررسی توزیع فراوانی متغیر نوع منزل مسکونی.. 89

جدول 4-7 توزیع سوالات متغیر سرمایه اجتماعی.. 91

جدول 4-8 توزیع سوالات متغیر امنیت اجتماعی.. 92

جدول 4-9 توزیع سوالات متغیر مشارکت عمومی با پلیس... 93

جدول 4-10 توزیع سوالات متغیر اعتماد اجتماعی به پلیس... 95

جدول4-11 توزیع سوالاحترام گذاشتن شهروندان به نیروی انتظامی و عملکرد آن. 95

جدول 4-12 بررسی توزیع فراوانی سوال آگاهی و راهنمایی دادن ماموران انتظامی و مسئولین محلی به ارزش ها و قوانین و مقررات محلی.. 96

جدول 4-13-تفکیک سوالات 21 و 22 در خصوص نیروهای انتظامی و محلی و حضور فیزیکی آنها در محلات 97

جدول 4-14 بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها98

جدول 4-15-بررسی آزمون همبستگی پیرسون سرمایه اجتماعی و امنیت اجتماعی.. 99

جدول 4-16- آزمون همبستگی پیرسون بین مشارکت عمومی در انجام وظائف پلیس با امنیت محلات شهر 100

جدول 4-17- آزمون همبستگی پیرسون بین اعتماد مردم به پلیس با امنیت محلات شهر تهران. 100

 

فهرست نمودارها

نمودار( 3-1)فرایند اجرای تحقیق.. 75

يک آزمون زماني داراي پايایي است که نمره هاي مشاهده و نمره هاي واقعي آن داراي همبستگي بالايي باشند(خاکي، 1382).78

سرمایه اجتماعی:80

نمودار 4-1- بررسی توزیع فراوانی متغیر جنسیت.. 84

نمودار 4-2- بررسی توزیع فراوانی متغیر سن.. 85

نمودار 4-3 بررسی توزیع فراوانی متغیر وضعیت تاهل. 86

نمودار 4-4 بررسی توزیع فراوانی متغیر میزان تحصیلات.. 88

نمودار 4-5 بررسی توزیع فراوانی متغیر وضعیت اشتغال. 89

نمودار4-6 بررسی توزیع فراوانی متغیر نوع منزل مسکونی.. 90


مبلغ واقعی 30,000 تومان    30% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 21,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۹ آذر ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 14

مطالب تصادفی

  • تاثیر سرمایه اجتماعی برارتقاءامنیت عمومی از دیدگاه فرماندهان و مدیران فرماندهی انتظامی استان ....
  • بررسي ميزان تاثير اعمال نمره منفي در رفتار ترافيكي راننده
  • بررسی نقش سرمایه اجتماعی در امنیت محلات شهر تهران با رویکرد امنیت محله محور (مطالعه موردی محلات منطقه 16 تهران)
  • بررسی عوامل موثر بر یادگیری سازمانی کارکنان سازمان ناجا  (مورد مطالعه: پایگاه دریابانی شهرستان .... )
  • بررسی رابطه بین سبک رهبری تحول آفرین با تعهد سازمانی کارکنان ناجا (مورد مطالعه استان ....)

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.
" فروشگاهی از 4KIA "