تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....

دسته بندی سایت

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 80
  • بازدید دیروز : 77
  • بازدید کل : 42382

تاثیر سرمایه اجتماعی برارتقاءامنیت عمومی از دیدگاه فرماندهان و مدیران فرماندهی انتظامی استان ....


تاثیر سرمایه اجتماعی برارتقاءامنیت عمومی از دیدگاه فرماندهان و مدیران فرماندهی انتظامی استان ....

چکیده

این تحقیق در پی بررسی میزان تاثیر سرمایه اجتماعی برارتقاءامنیت از دیدگاه فرماندهان ومدیران استان .... است.هدف کاربردی این تحقیق ،تعیین میزان تاثیرگذاری سرمایه اجتماعی وابعاد آن برارتقاءامنیت می باشد.سرمایه اجتماعی یک دارایی نامشهود ،برخلاف سرمایه انسانی یا سرمایه فیزیکی مفهومی بسیار فراتر از دارایی هایی است که یک فرد یا یک سازمان در اختیار داشته ویکی از راههای مهم افزایش سرمایه اجتماعی تقویت ارتباطات وهنجارهای اجتماعی است.هنجارها موجب تقویت همیاری،انسجام بخشی وکاهش کنترل رسمی شهروندان شده وبه این صورت امنیت اجتماعی تقویت می شود.روابطی که میان افراد یک جامعه ویا یک سازمان شکل می گیرد ،اگر به اندازه کافی قوی باشد می تواند موجب ارتقای سطح سرمایه اجتماعی شود.جامعه آماری این تحقیق،شامل 200نفر از فرماندهان ومدیران لایه یک ودو فرماندهی انتظامی استان .... تعیین گردیده است.در این پژوهش جهت تعیین حجم نمونه از روش تصادفی استفاده وتعداد 96نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیدنداین تحقیق ،از شهریور ماه سال 1392 آغاز وتا پایان تیرماه 93 به پایان رسید.در بخش آمار توصیفی ،داده های مربوط به نحوه توزیع دهندگان در قالب جداول توزیع فراوانی ونمودارهای آماری وبا استفاده از آمار Tهمبستگی وبابهره گیری از نرم افزار spssمورد ارزیابی قرار گرفته است.براساس نتایج حاصل ازآزمون تحلیل،تاثیر سرمایه اجتماعی وابعاد آن شامل اعتماد،مشارکت وقانون مداری برارتقاءامنیت مورد تایید قرارگرفت.لیکن،هرچه برمیزان اعتماد ،مشارکت وقانون مداری افزوده شود میزان امنیت عمومی نیز افزایش می یابد.در پایان رتبه بندی میزان تاثیر گذاری هرکدام از عوامل تحقیق با استفاده از آزمون T،رتبه بندی فریدمن انجام که اعتماد در رتبه اول،مشارکت در رتبه دوم وقانون مداری در رتبه سوم قرارگرفت.

کلید واژه ها: سرمایه اجتماعی(socialcapital) امنیت عمومی(publicsafety) اعتماد(Trust) مشارکت(partnership) قانون مداری(Thruleoflaw)

 

فهرست مطالب

صفحه عنوان

فصل اول:كليات تحقيق

1-1) مقدمه...................................................................................................................................... 1

1-2) بيان مساله............................................................................................................................. 2

1-3) اهميت وضرورت تحقيق....................................................................................................... 4

1-4) انگيزه تحقيق وانتخاب موضوع............................................................................................. 4

1-5) اهداف تحقيق........................................................................................................................ 5

1-6) سوالات تحقيق...................................................................................................................... 5

1-7) فرضيه هاي تحقيق................................................................................................................ 6

1-8) الگوي مفهومي تحقيق.......................................................................................................... 6

1-9) قلمروتحقيق........................................................................................................................... 6

1-10) تعاريف نظري واژگان............................................................................................................ 8

1-11)تعاریف عملیاتی واژگان تخصصی........................................................................................ 9

1-12) خلاصه تحقيق..................................................................................................................... 11

فصل دوّم: ادبیات تحقیق

2-1)مقدمه..................................................................................................................................... 12

2-2)بخش اول : مطالعات انجام شده.…….………………………………………………….……….. 14

2-2-1)پیشینه تحقیق………………..………………………………………………….…………….. 14

2-2-2) تحقیقات داخلی ..……………………………………………………………..…………….. 14

2-2-3)تحقیقات خارجی ………………....…….……………………………………….……………. 152

-3)بخش دوم : مبانی نظری پژوهش ……...……..…..………….………………………………… 162

-3-1)سرمایه اجتماعی ……….……..….……..….……….……………………………………….. 16

2-3-2)انواع سرمایه اجتماعی …………….…………….….…………….….………………………. 24

2-3-3)نظریه های سرمایه اجتماعی …………..…..……………………….………………………. 252

-3-4مدل های سرمایه اجتماعی ……….….…...……………………………………………………312-

3-5)سطوح سرمایه اجتماعی ………………………..……………………………………………. 37

2-3-6)ابعاد سرمایه اجتماعی …….…..………………….………………………………………….. 38

2-3-7)سرمایه اجتماعی وامنیت ………………………..……………………………………………. 402

-4)امنیت عمومی ……………………………………………………………………………………….. 41

2-4-1)تعریف امنیت .……………………………………………………………………………………. 41

2-4-2)مفهوم امنیت وتحول .…………………………..………………………………………………. 44

2-4-3)ابعاد امنیت ....……………………………………………………………………………………. 45

2-4-4)ویژگیهای امنیت .……………………………………….……………………………………….. 45

2-4-5)تحول امنیت ….…………………..………………………………….…………………………. 46

2-4-6)تبارشناسی مفهوم امنیت .……………….………………...……… ………………………… 47

-4-7)نیروی انتظامی وامنیت ………..………………………………………………………………. 48

2-5)اعتماد …….…………………………………..………………………………….…………………. 50

2-5-1)انواع اعتماد ..……………………………………..…………………………………………….. 54

2-6)مشارکت …………….…………….…..……………………………………………………………. 57

2-6-1)مشارکت اجتماعی …………….………………..…………………………………………….. 60

2-7)قانون مداری …………….………………..……………………………………………………….. 62

2-7-1)ضرورت قانون برای جامعه ………………………………..…………………………………. 63

2-7-2)نقش وجایگاه قانون ……..………………….…..………………………………………………. 63

2-7-3)رعایت عدالت دراجرای قانون ……….……..………..……………………………………….. 64

2-7-4)رعای انصاف در اجرای قانون ……………………………..…………………………………….64

2-8)بخش سوم: چارچوب نظری پژوهش و مدل تحقیق.............................................................. 65

2-8-1)تاثیر سرمایه اجتماعی بر ارتقاءامنیت …………………….………………………………… 65

2-8-2)مولفه های تاثیرگذاربرامنیت …………….………….………………………………………… 66

2-8-3)مدل مفهومی تحقیق ………………..………………………………………….…………….. 682

-8-4)مدل تحلیلی تحقیق ....................................................................................................... 702-9)خلاصه فصل............................................................................................................................ 71

فصل سوّم: روش تحقیق

 

3-1)مقدمه ………………………………………………………………………………………………… 723-

2) روش تحقیق ……………………………..………………………………………………………… 72

3-3)تحقیقات کاربردی ………………………….……………………………………………………….72

3-4) جامعه ونمونه آماری ……………………………………………………………………………….. 74

3-5) قلمرو زمانی و مکانی تحقیق................................................................................................ 74

3-6) روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه ………………………………………………..………… 75

3-7) روش ها و ابزار گردآوری و سنجش اطلاعات ……….……….……………………………….75

3-8) روش های سنجش روایی وپایایی ……..…….………………………………………………… 76

3-9) روش های تجزیه و تحلیل داده ها ……………………..…..…………………………………. 7

73-10)خلاصه فصل.......................................................................................................................... 78

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1)مقدمه..................................................................................................................................... 79

4-2)آمار توصيفي......................................................................................................................... 79

4-2-1)درجه/رتبه معادل پاسخگویان ....................................................................................... 80

4-2-2) توزیع سنی پاسخ دهندگان ......................................................................................... 81

4-2-3) سنوات خدمت پاسخ دهندگان.................................................................................... 82

4-2-4) تحصیلات ....................................................................................................................... 83

4-3)یافته های استنباطی …………………………………….…………….………………………… 84

4-3-1)بررسی فرضیه اول پژوهش ……………….……………………..…………………..………84

4-3-2)بررسی فرضیه دوم پژوهش............................................................................................. 85

4-3-3)بررسی فرضیه سوم پژوهش .......................................................................................... 86

4-4)رتبه بندی عوامل موثر برارتقاءامنیت عمومی استان .... ........................................... 86

4-4-1)رتبه بندی تاثیرگذاری متغیر های تحقیق ...................................................................... 87

4-5)خلاصه فصل .......................................................................................................................... 88

فصل پنجم: نتیجه تحقیق

5-1)مقدمه .................................................................................................................................... 89

5-2)بحث و نتیجه گیری ………………………….…………………………………………………… 89

5-2-1)تفسير نتايج سؤال هاي پژوهش...................................................................................... 90

5-3)پيشنهادها ی کاربردی......................................................................................................... 98

5-3-1)پیشنهاد های مبتنی برتجربیات محقق........................................................................... 99

5-3-2 پیشنهادهايي جهت تحقيقات آینده.............................................................................. 100

5-4)کاربردها................................................................................................................................. 100

5-5 )محدودیت ها........................................................................................................................ 100

5-6)خلاصه فصل ......................................................................................................................... 101

 

فهرست جداول

جدول1-2)تعاریف وسطوح تحلیل سرمایه اجتماعی ................................................................... 22

جدول2-2)رویکردمختلف به سرمایه اجتماعی ............................................................................. 26

جدول3-2)مجموعه تعاریف بانک جهانی ازسرمایه اجتماعی ...................................................... 30

جدول4-2)ابعاد و مولفه هاوشاخص های سرمایه اجتماعی.......................................................... 39

جدول 5-2)وظایف نیروی انتظامی................................................................................................. 48

جدول 6-2)الگوی تحلیلی تحقیق.................................................................... ............................ 70

جدول1-4) فراوانی و درصد پاسخگویان به تفکیک درجه /رتبه معادل...................................... 80

جدول2-4)فراوانی ودرصد پاسخگویان به تفکیک سن................................................................ 81

جدول3-4)فراوانی ودرصد پاسخگویان به تفکیک سنوات خدمت.............................................. 82

جدول4-4)فراوانی ودرصد پاسخگویان به تفکیک تحصیلات ..................................................... 83

جدول 5-4)میانگین وانحراف استاندارد متغیرهای....................................................................... 84

جدول6-4)شاخص های توصیفی نقش اعتماد در ارتقاءامنیت...................................................... 85

جدول7-4)شاخص های توصیفی نقش مشارکت در ارتقاءامنیت.................................................. 85

جدول8-4)شاخص های توصیفی تاثیر قانون مداری برارتقاءامنیت ............................................ 86

جدول9-4)میزان تاثیر گذاری هرکدام از عوامل اصلی تحقیق ................................................... 87

 

فهرست نمودارها

نمودار1-2)شاخص های سرمایه اجتماعی ازنظر کلمن................................................................... 31

نمودار2-2)سطوح سرمایه اجتماعی ازنظر فالک وکیلپاتریک ...................................................... 32

نمودار3-2)مدل اسکات................................................................................................................... 34

نمودار4-2)مدل کریشنا وشرادر1999 ........................................................................................... 35

نمودار5-2)الگوی توسکی1384..................................................................................................... 36

نمودار6-2)ابعاد سرمایه اجتماعی.................................................................................................. 37

نمودار7-2)مفاهیم وابعاد الگوی تحقیق ....................................................................................... 69

نمودار1-4)فراوانی درصد پاسخگویان به تفکیک درجه /رتبه ................................................... 80

نمودار2-4)فراوانی پاسخگویان برحسب سن............................................................................... 81

نمودار3-4)فراوانی پاسخگویان برحسب سنوات خدمت............................................................. 82

نمودار4-4)فراوانی درصدی پاسخگویان برحسب تحصیلات................................................... ... 83


مبلغ واقعی 10,000 تومان    30% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 7,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۰ آذر ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 36

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه رفتار مصرف کننده
  • پرسشنامه رفتار مصرف کننده لرمن
  • تاثیر سرمایه اجتماعی برارتقاءامنیت عمومی از دیدگاه فرماندهان و مدیران فرماندهی انتظامی استان ....
  • بررسي ميزان تاثير اعمال نمره منفي در رفتار ترافيكي راننده
  • بررسی نقش سرمایه اجتماعی در امنیت محلات شهر تهران با رویکرد امنیت محله محور (مطالعه موردی محلات منطقه 16 تهران)

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.
" فروشگاهی از 4KIA "